Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/109/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013

UCHWAŁA NR XI/109/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lipca 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza warunki do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z możliwości uzyskania środków jest realizacja zadań wpisujących się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, który przewiduje wspieranie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności, spójności gospodarczej, terytorialnej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego w latach 2005-2007 ubieganie się o środki uwarunkowane było posiadaniem przez gminy Planu Rozwoju Lokalnego. Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie długofalowymi procesami inwestycyjnymi na poziomie samorządu. Plan ten realizuje strategię społeczno-gospodarczą gminy, wskazując ponadto cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy. Plan Rozwoju Lokalnego został sporządzony w oparciu o wszystkie wcześniej uchwalone dokumenty strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku oraz zaktualizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gryfino na lata 2007-2013, opracowany przy współpracy przedstawicieli lokalnych grup społecznych, jest dokumentem o charakterze otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Gminy Gryfino oraz funkcjonującej w niej społeczności lokalnej. Z tego też względu dokument ten musi być poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie, a także w razie konieczności aktualizowany w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie zgodnie z zasadami współpartycypacji społeczności lokalnej i w oparciu o współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski