Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/125/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 04 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

UCHWAŁA NR  XIV/125/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  04 października  2007r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

700     Gospodarka mieszkaniowa 10.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.000

OGÓŁEM

10.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 250.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75405   Komendy powiatowe policji 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 230.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 230.000
4270 Zakup usług remontowych 230.000
OGÓŁEM 250.000

§ 3 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 240.000  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 240.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240.000
OGÓŁEM 240.000

§ 4. Załącznikowi Nr 3 do Uchwały Nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 Dochody

Dział 700

  • 10.000 zł – wprowadza się dodatkowo uzyskane dochody w stosunku do założonego planu, wzrost nastąpił w związku z dokonaną aktualizacją wycen nieruchomości w stosunku do osób prawnych;

Wydatki

Dział 754

  • 10.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Policji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup radarowych mierników prędkości dla policjantów ruchu drogowego w Gryfinie oraz na zakup bramy;
  • 10.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju i Inwestycji (w załączeniu) z przeznaczeniem na wykonanie prac wymienionych w protokole gwarancyjnym OSP w Sobieradzu;

Dział 921

  • 230.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek  Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju i Inwestycji (w załączeniu) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w świetlicy w m. Sobieradz, Nowe Czarnowo, Krzypnica, Bartkowo i Żurawie;
  • 240.000 zł – zmniejszenia dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju i Inwestycji (w załączeniu); środki te pochodzą z niezrealizowanych inwestycji z zakresu świetlic wiejskich a zostaną przeznaczone na realizację wyżej wymienionych prac remontowych

Sporządziła:
Jolanta Staruk