Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/127/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 października 2007r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”

UCHWAŁA NR XIV/127/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 października 2007r.


w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327), uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”, zawieranej przez Gminę Gryfino z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała została podjęta w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 21/07/2002/07 na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000 zł na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012r., przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska” zawartej pomiędzy Gminą Gryfino a Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

W załączeniu przedkłada się następujące dokumenty źródłowe:

  1. deklaracja do weksla „in blanco”;
  2. umowa Nr 21/07/2002/07 o udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska:.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk