Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/124/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013

UCHWAŁA NR XIV/124/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 października 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino  na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza warunki do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z możliwości uzyskania środków jest realizacja zadań wpisujących się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, który przewiduje wspieranie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności, spójności gospodarczej, terytorialnej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Ubieganie się o określone wyżej środki uwarunkowane jest posiadaniem przez gminy Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), bowiem beneficjenci, wśród których znajduje się nie tylko samorząd lokalny, lecz również szereg innych podmiotów (m.in. organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe czy też jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja i straż pożarna) będą mogli ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ile opracowane przez nich projekty są wymienione w zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej zintegrowanym programie rewitalizacji.
LPR jest więc nie tylko dokumentem kluczowym dla skutecznego przeprowadzenia procesów, których celem jest wywołanie zmian społecznych, pobudzenie gospodarcze oraz zmiana funkcji wybranych obszarów miasta, lecz również obowiązkowym załącznikiem do projektów składanych w ramach RPO.
Lokalny Program Rewitalizacji został sporządzony w oparciu o wszystkie wcześniej uchwalone dokumenty strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku oraz zaktualizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino. LPR dla Gminy Gryfino na lata 2007-2013, opracowany przy współpracy przedstawicieli lokalnych grup społecznych, jest dokumentem o charakterze otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym miasta Gryfino oraz funkcjonującej w niej społeczności lokalnej. Z tego też względu dokument ten musi być poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie, a także w razie konieczności aktualizowany w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie zgodnie z zasadami współpartycypacji społeczności lokalnej i w oparciu o współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski