Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/120/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 października 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo.

UCHWAŁA NR XIV/120/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 października 2007r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69 poz. 468) - uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 30/2 o powierzchni 20384 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, na rzecz użytkownika wieczystego „DBK” Sp. z o.o.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 19.06.2007r. „DBK” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie wystąpiła o sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 30/2 o pow. 20384 m2, położonej w obrębie Radziszewo, będącej obecnie w jej użytkowaniu wieczystym.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Wyżej wymieniona Spółka nabyła użytkowanie wieczyste aktem notarialnym umową sprzedaży z dnia 14.12.2006r. Rep. A 11378/2006. Użytkowanie wieczyste ustanowione zostało aktem notarialnym z dnia 10.12.1999r. Rep. A 8339/1999. Prawo użytkowania wieczystego ujawnione jest w KW nr 33266, urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Sporządziła:
Monika Ferens