Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/126/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 04 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

UCHWAŁA NR  XIV/126/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  04 października  2007r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 480.808,34 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

758     Różne rozliczenia 480.808,34
75814   Różne rozliczenia finansowe 480.808,34
0970 Wpływy z różnych dochodów 480.808,34
OGÓŁEM 480.808,34

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 480.808,34 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

600     Transport i łączność 69.120
60016   Drogi publiczne gminne 69.120
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69.120
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 21.000
70095   Pozostała działalność 21.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.000
 
710     Działalność usługowa 127.380,43
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 97.323,03
4300 Zakup usług pozostałych 97.323,03
71035   Cmentarze 30.057,40
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.057,40
 
851     Ochrona zdrowia 2.243
85195   Pozostała działalność 2.243
4300 Zakup usług pozostałych 2.243
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 164.414,07
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 78.396,61
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78.396,61
90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 86.017,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86.017,46
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96.650,84
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.378,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.378,84
92195   Pozostała działalność 95.272
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95.272
OGÓŁEM 480.808,34

§ 3. Załącznikowi Nr 3 do Uchwały Nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian budżetu Gminy Gryfino dokonuje się na wniosek (w załączeniu) Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji i Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z dniem 30.09.2007r.

Sporządziła:
Jolanta Staruk