Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/121/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej w użyczenie na okres przekraczający 3 lata.

UCHWAŁA NR XIV/121/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 października 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej w użyczenie na okres przekraczający 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie Borzym, obejmującej działkę gruntu nr 53/2 o powierzchni 0,5728 ha oraz budynek po byłej szkole podstawowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości położonej w obrębie Borzym, obejmującej działkę gruntu nr 53/2 o powierzchni 0,5728 ha oraz budynek po byłej szkole podstawowej o powierzchni użytkowej 582 m2. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność gruntowa polegająca na prawie do korzystania z przejazdu i przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działki gruntu nr 52/1 oraz działki nr 53/4.  Aktualnie dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie budynku wystąpiło Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Statut Stowarzyszenia stanowi, że „celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin”.  Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu w tym użyczenia. Użyczenie uregulowane jest w Kodeksie cywilnym. Art. 710 Kodeksu stanowi, że użyczenie jest umową, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Budynek po byłej szkole podstawowej w Borzymiu od kilku lat jest nie użytkowany. Wykorzystanie go na cele Stowarzyszenia wymagać będzie przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Stowarzyszenie, jako organizacja prowadząca szeroko pojętą rehabilitację społeczną i zawodową do osiągnięcia przez użytkowników poprawy jakości samodzielnego funkcjonowania, może ubiegać się o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Biorąc pod uwagę cele statutowe Stowarzyszenia – przekazanie nieruchomości w formie użyczenia na okres 10 lat jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska