Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/122/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 października 2007 r. w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2.

UCHWAŁA NR XIV/122/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 października 2007 r.


w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej część działki nr 255  położonej w Gryfinie w obrębie nr 2, w granicach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem G2-51.MW.4, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

§ 2. Wartość w/w aportu winna być zaliczona na poczet udziału Gminy Gryfino w partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w budynkach przewidzianych do realizacji na przedmiotowym gruncie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w związku  z obowiązującymi warunkami i trybem udzielania kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wystąpiło z wnioskiem przekazanie w formie aportu, gruntu gminnego oznaczonego numerem działki 255 o powierzchni ogólnej 1,1658 ha, położonego w Gryfinie w obrębie nr 2, z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Jak wynika z treści wniosku, realizacja planowanej inwestycji nastąpi w roku 2009. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XXXV/458/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. teren działki 255 przeznaczony jest  w części pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji uzupełniającej funkcji usługowej – pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekroczy 10% powierzchni użytkowej funkcji mieszkalnej (symbol G2-51.MW.4), drogę publiczną – ciągi piesze (symbol G.2-51.KP.13) i ogrody działkowe (symbol G2-51.RD).
W związku z powyższym dla inwestycji planowanej przez GTBS może być przekazana jedynie część przedmiotowej działki w granicach symbolu G2-51.MW.4. Po dokonaniu podziału geodezyjnego terenu i wydzieleniu poszczególnych funkcji przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego, powstaną dwie odrębne działki w ramach w/w symbolu, na których możliwa będzie realizacja  dwóch budynków mieszkalnych.  Ze względu na fakt, że Gmina partycypuje w kosztach budowy lokali mieszkalnych realizowanych przez GTBS, za zasadne uznaje się, że wartość gruntu objętego niniejszą uchwałą, jako aportu wnoszonego przez Gminę do Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego, winna być zaliczona na poczet wartości partycypacji Gminy w budowie lokali w budynkach realizowanych na tym gruncie.

Sporządziła:
K.Lamperska