Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/118/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna

UCHWAŁA NR XIV/118/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 października 2007 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz art.37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminne nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone  w obrębie 1 m. Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna, oznaczone numerami działek:

  • 74/3 o pow. 1131 m2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (2MNj),
  • 74/6 o pow. 1073 m2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (2MNj),
  • 74/4 o pow. 1140 m2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą (3 MNj),
  • 74/5 o pow. 1231 m2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą (3 MNj).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon ulic: Rybacka, Wodna, Łączna, na terenie w/w działek przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działki oznaczone nr 74/3 i 74/6, położone są w jednostce bilansowej posiadającej zapis 2MNj – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych.
Działki oznaczone nr 74/4 i 74/5, położone są w jednostce bilansowej posiadającej zapis 3MNj – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bliźniaczą z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych.
W ulicy Rybackiej przebiegają media niezbędne do realizacji zabudowy, ponadto posiadamy zapewnienie Enei, że istnieją możliwości techniczne zasilenia w energię elektryczną przedmiotowych działek.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć poszczególne działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.

Sporządziła:
J. Woldańska