Porządek obrad

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 czerwca  2006 r. o godz. 900.


I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z LII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V.  Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego – DRUK Nr 1/LIII.

 • uwagi i zapytania.

VI.  Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 1-1/LIII.

 • uwagi i zapytania.

VII.  Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK Nr 1-2/LIII.

 • uwagi i zapytania.

VIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami:  Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego - DRUK NR 2/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zmiana Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze  Gminy Gryfino - DRUK NR 3/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiana Uchwały Nr XXIX/402/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK NR 4/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 55/1 o pow. 2800 m2, położonej w obrębie Borzym na rzecz jej użytkowników wieczystych - DRUK Nr 5/LIII,
 2. odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 5-1/LIII,
 3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od  osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żórawki - DRUK Nr 5-2/LIII,
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 5-3/LIII,
 5. oddania mienia komunalnego w użyczenie jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino nieposiadającym osobowości prawnej i komunalnym instytucjom kultury -  DRUK Nr 5-4/LIII.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Nadanie Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie - DRUK Nr 6/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie - DRUK Nr 7/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy do podjęcia rozmów z fundatorami  i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście  i Gminie Gryfino, dotyczących przejęcia przez Gminę Gryfino Centrum Wodnego  LAGUNA - DRUK Nr 8/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Zmiana uchwały Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 - DRUK Nr 9/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Zmiana w budżecie gminy na 2006r. - DRUK Nr 10/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 11/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Ustalenie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 12/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Rozpatrzenie skargi Barbary i Pawła Jóźwiak - DRUK Nr 13/LIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XXI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.