Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR L/06 z L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 r.


 Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1210.

Obecni wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

 

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyli wszyscy.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Do porządku obrad sesji wprowadzono

 • jako pkt.:- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zawarcia umowy na realizację zadania PN. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno – prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej KM 717,85+718,60 odcinek miasta Gryfina” – DRUK Nr 5/L,
 • jako pkt.:- X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. – DRUK Nr 6/L.

Ww. projektów uchwał nie otrzymała do omówienia Komisja Budżetu, Finansów Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

Nową wersję porządku obrad radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 5.

ppkt.2.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XLIX sesji?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLIX sesji przyjęto jednogłośnie.

 

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Informacja stanowi załącznik nr 6.

 

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - na poprzedniej sesji radny Marek Sanecki zgłosił wniosek o skierowanie do prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie materiałów dotyczących rozliczenia dotacji przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej.
Czy radny podtrzymuje swój wniosek?

Radny Marek Sanecki - tak, podtrzymuję.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR L/617/06 w sprawie przyjęcia wniosku radnego stanowi załącznik nr 7.

 

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Mieczysław Matuszewski
1017/L/06 - interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 8.
Nawiązując do ww. interpelacji pragnę poinformować, że otrzymałem protokół z oględzin przedmiotowej działki z dnia 10 listopada 2005 r., w którym komisja wnioskuje o jej podział na dwie równe części. Jedną połowę otrzymałby p. Przybyło, a drugą p. Wiśniewscy i p. Światocha. Podziału działki należy dokonać wzdłuż pola.

1018/L/06 - kiedy zostanie rozpoczęta budowa mieszkań w Nowym Czarnowie oraz kiedy planowane jest zasiedlenie mieszkań? Termin ten związany jest z powstaniem świetlicy w Pniewie.

1019/L/06 - kiedy gmina przestanie wysypywać drogi żużlem piecowym, który jest przyczyną tumanów kurzu podczas ruchu pojazdów. Mieszkanie przy drodze wysypanej takim żużlem jest bardzo uciążliwe. Podobnego zdania jest również sołtys z Żórawek p. Kaźmierska.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
1020/L/06
– czy przygotowana jest już lista mieszkań i budynków komunalnych, które będą przeznaczone do sprzedaży? Na jednej z poprzednich sesji informowano nas, że dokonany zostanie przegląd mieszkań oraz wycena. Jeżeli taki wykaz jest już gotowy, to proszę o dostarczenie mi jego kopii.

1021/L/06 - prawdopodobnie w ostatnim czasie w Urzędzie Miasta i Gminy wzrosły wynagrodzenia pracowników. Chciałabym wiedzieć, które wynagrodzenia wzrosły, ile etatów objęto podwyżką płac, ile wynosi wskaźnik wynagrodzeń w ostatnim czasie?

1022/L/06 - jaki jest plan odnośnie przejętego przez gminę budynku po byłym WKU? Wydano na ten cel pieniądze, a do tej pory nic się tam nie dzieje.

1023/L/06 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie nie ma sali gimnastycznej. Wobec powyższego uważam, że teren wokół szkoły należy wyrównać, posiać trawę, ustawić bramki do gry w kosza, a dla mniejszych dzieci zrobić piaskownicę. Proszę o podjęcie działań w tej sprawie.

1024/L/06 - w dniu dzisiejszym p. Burmistrz poinformował, że unieważniono przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.„budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Chwastnicy” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego. Dlaczego unieważniono przetarg, ile firm startowało w przetargu, ile firm było z naszego rynku lokalnego?

Radny Jan Ragan
1025/L/06
- rozstrzygnięto już przetarg na modernizacje drogi w kierunku Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W imieniu załogi Elektrowni proszę o informację jak będzie odbywał się ruch kołowy w kierunku Nowego Czarnowa? Propozycja jest taka, aby zamknąć odcinek drogi od znaku „STOP” do krzyżówki w Pniewie, a ruch kołowy z Elektrowni powinien odbywać się przez przejazd kolejowy. W jakim terminie zostanie zakończony I etap modernizacji drogi i kiedy będzie rozpoczęty II etap?

Radna Krystyna Gazdecka
Interpelacje o numerach
1026/L/06,
1027/L/06,
1028/L/06,
1029/L/06
złożone są w formie pisemnej i zawarte są w załączniku nr 9.

Radna Janina Nikitińska
Interpelacje o numerach
1030/L/06,
1031/L/06,
1032/L/06
złożone są w formie pisemnej i zawarte są w załączniku nr 10

1033/L/06 - należy naprawić wjazd do piekarni „Bagietka” przy ul Szczecińskiej w Gryfinie, ponieważ podczas opadów deszczu tworzy się tam duża kałuża. Mieszkańcy omijając kałużę wchodzą na jezdnię, co stwarza duże zagrożenie na drodze. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Stanisław Strzelczyk
1034/L/06
- ulica Targowa w Gryfinie oraz przyległy do niej teren od PEC do Odry są w złym stanie. Podczas opadów deszczu powstają tam duże kałuże.Uważam, że przed przystąpieniem do zagospodarowania należy spotkać się z mieszkańcami tego terenu i zapoznać się z ich zdaniem w tej sprawie.

1035/L/06 - należy posprzątać teren przylegający do wysypiska śmieci w Gryfinie, ponieważ wygląda fatalnie. Mieszkańcy chcąc uniknąć opłaty za wywóz śmieci na wysypisko wyrzucają je za wysypiskiem. Dowodem na to są wykonane fotografie.

Radny Zenon Trzepacz
1036/L/06
- mieszkańcy północnej części gminy, między innymi Żabnicy, Starych Brynek i Chlebowa zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie remontu dróg w tych miejscowościach, ponieważ ich stan jest fatalny. Sołtysów ww. miejscowości niepokoi to, że Zarząd Powiatu stwierdził, iż nie będzie uczestniczył w opracowywanym przez gminę programie modernizacji dróg powiatowych i gminnych. Proszę, aby p. Burmistrz przeprowadził konkretną rozmowę z Zarządem Powiatu oraz Dyrekcją Dróg Powiatowych w tej sprawie.

1037/L/06 - rozpoczął się sezon motocyklowy. Droga nr 31 jest atrakcyjna dla motocyklistów ponieważ posiada sporo zakrętów. Proszę, aby Policja częściej patrolowała drogę w Daleszewie na odcinku od zakrętu w stronę Gryfina oraz w Radziszewie na odcinku od Szkoły Podstawowej do autostrady. Szczególnie chodzi mi o wzmożenie patroli w dni wolne od pracy. Hałas przejeżdżających z bardzo dużą prędkością motocykli utrudnia życie mieszkańcom.

Radny Antoni Rak
1038/L/06
- zbliża się okres letni, a stan fontann na terenie naszego miasta jest fatalny. Nieczynna jest fontanna przy zbiegu ulic 1 Maja i Bolesława Chrobrego. Od kilku lat nieczynna jest również fontanna przy sklepie „Biedronka”, a fontanna na Placu Sybiraków działa bardzo słabo. Proszę o zajęcie się sprawą.

1039/L/06 - bardzo powoli odbywa się znakowanie poziome ulic na terenie naszego miasta. Zbliżają się Dni Gryfina i odwiedzi nas sporo osób przyjezdnych. Należy przyspieszyć znakowanie ulic.

1040/L/06 - wielokrotnie już zgłaszałem interpelację o naprawę jezdni pod wiaduktem kolejowym pomiędzy ul. Grunwaldzką i Wojska Polskiego w Gryfinie. W miejscach, w których zapadły się studzienki podczas opadów deszczu tworzą się kałuże wody, a przejeżdżające samochody ochlapują przechodniów. Proszę o zajęcie się sprawą.

1041/L/06 - wokół sklepów w naszym mieście, szczególnie w dni wolne od pracy jest bardzo brudno, leży pełno papieru. Należy zmusić właścicieli do sprzątania terenów przylegających do sklepów. Chodzi mi o duże sklepy samoobsługowe takie jak BIEDRONKA, NETTO oraz INTERMARCHE. Jeżeli nie jest to możliwe, to do sprzątania należy zatrudnić osoby bezrobotne.

Radny Ireneusz Sochaj
1042/L/06
- ostatnio w Gryfinie był pożar przy ul. 9 Maja, a wcześniej przy ul. Orląt Lwowskich. Podczas gaszenia pożaru okazało się, że hydrant jest nieczynny, zasypany piaskiem. Inne hydranty zalano asfaltem. Z tego co wiem, to prawdopodobnie odbył się przegląd wszystkich hydrantów. Straż Pożarna prosi o zajęcie się sprawą.

1043/L/06 - podczas pożaru przy ul. Marii Konopnickiej w Gryfinie Straż Pożarna nie mogła podjechać do budynku ponieważ droga jest bardzo wąska, a ponadto pomiędzy szeregiem kontenerów handlowych, a Przychodnią Lekarską bardzo nisko wiszą przewody elektryczne. Należy zastanowić się nad rozwiązaniem sprawy.

1044/L/06 - na stacji osuszania odpadów w oczyszczalni ścieków w Gryfinie wystąpiły problemy. Prawdopodobnie zostaną wymienione niektóre maszyny, ponieważ obecne nie spełniają założonych parametrów. Kiedy nastąpi wymiana maszyn i czy odbędzie się to w ramach gwarancji?

1045/L/06 – w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dowiedziałem się, że na terenie naszej gminy obecnie nie mamy żadnych pomników przyrody. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że podczas wprowadzenia reformy administracyjnej konserwator zabytków nie podał do wykazu pomników przyrody obiektów chronionych na naszym terenie. Przykładem tego jest zaniedbany „krzywy las”, który nie jest nawet oznakowany. Proszę o zainteresowanie się sprawą.

Radny Marek Sanecki
1046/L/06
- na początku obecnej kadencji zgłaszałem interpelację dotyczącą sprzątania ścieżki rowerowej. Inni radni również zgłaszali taką potrzebę. Obiecano nam, że ścieżka będzie sprzątana, podano nawet w jakich terminach. Obecnie okazało się, że od jesieni do dnia dzisiejszego nikt nie sprzątał ścieżki. Nie sprzątnięto nawet ubiegłorocznych liści. Chciałbym dowiedzieć się, czy ww. ścieżka może być sprzątana przynajmniej pięć razy w roku, tj. trzy razy podczas jesieni, raz na wiosnę i raz w ciągu lata?

Radny Mieczysław Matuszewski
1047/L/06
- podczas gaszenia pożaru warsztatu w Pniewie okazało się, że w hydrantach nie działają zawory i wodę musiano dowozić beczkowozami. Hydranty są zardzewiałe i zarośnięte. Należy je udrożnić i zakonserwować. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz
1048/L/06
- w imieniu mieszkańców Górnego Tarasu w Gryfinie chciałabym dowiedzieć się jaką budowę rozpoczęto na skwerku naprzeciw sklepu NETTO? Mieszkańcy Górnego Tarasu są tym zbulwersowani.

Radny Mieczysław Sawaryn
1049/L/06
- na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie, na tzw. „Grajdołku” potrzebny jest plac zabaw dla dzieci. Koszt budowy placu wyniesie około 10.000 zł. Dlaczego do tej pory nie wykonano tam takiego placu? Czy wynika to z braku środków finansowych?

1050/L/06 - wielu radnych interpelowało w sprawie złego stanu dróg w naszej gminie. Chciałbym dowiedzieć się, czy nałożono przynajmniej jeden mandat karny dla zarządców dróg z powodu niedotrzymywanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu na drogach?

Radny Mieczysław Sawaryn - w ramach precedensu, który miał miejsce na ostatniej sesji chciałbym swój głos przekazać mieszkańcowi Gardna p. Tadeuszowi Fellerowi.
Interpelacje o numerach
1051/L/6,
1052/L/6,
1053/L/6,
1054/L/6,
1055/L/6,
1056/L/6
p. Tadeusz Feller przedstawił w formie pisemnej - załącznik nr 11.

Radny Antoni Rak
1057/L/06
- zbliżają się obchody Dni Gryfina i nasze miasto odwiedzi wiele osób z zewnątrz. W tych dniach Gryfino będzie zakorkowane samochodami. Aby tego uniknąć należy przygotować i oznaczyć miejsca parkingowe dla przyjezdnych. Służby porządkowe powinny kierować pojazdy na wyznaczone miejsca. Proszę o zajęcie się sprawą.

1058/L/06 - trwa przygotowanie terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Gryfinie. Na to miejsce nawożona jest ziemia, ponieważ istnieje taka potrzeba. Niepotrzebnie jednak nawożony jest tam również gruz oraz duże głazy. Uważam, że teren należy ogrodzić, splantować i wywiesić tablicę z zakazem wysypywania gruzu. Podczas Dni Gryfina miejsce to można wykorzystać pod parking.

Radny Mieczysław Sawaryn
1059/L/06
- miejscowość Chwastnicę odwiedza wiele osób z powiatu gryfińskiego oraz z całej Polski. Osoby te przyjeżdżają po pomoc do proboszcza, który zajmuje się paramedycyną. Mieszkańcy ww. miejscowości znaleźli możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na remont wieży kościelnej. Proszę o zaangażowanie do tej sprawy przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Radny Artur Nycz
1060/L/06
- rozpoczął się już okres wiosenny i działkowicze posiadający ogródki działkowe przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie nie maja gdzie wyrzucać śmieci. Wzdłuż całej ww. ulicy nie ma ani jednego śmietnika. Proszę o ustawienie w tym rejonie kilku koszy na śmiecie.

1061/L/06 - proszę o załatanie dziur na drodze przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie.

Radny Zenon Trzepacz
1062/L/06
- od jakiegoś czasu na terenie Gryfina grupa młodzieży napada na przechodniów. Niedawno syn jednego z pracowników urzędu również został napadnięty i pobity. Innego z przechodniów napadniętego na Placu Księcia Barnima I uratował przejeżdżający w tym czasie policjant. Należy zastanowić się, czy nie należy powrócić do sprawy związanej z monitorowaniem Placu Księcia Barnima I? Wieczorem jest to rejon bardzo niebezpieczny dla przechodniów. Proszę o zajęcie się sprawą.

 

Ad.V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2005 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie w terminie ustawowym -załącznik nr 12.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn przedstawił opinię swojej Komisji w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za rok 2005 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok – załącznik nr 13

Przewodniczący pozostałych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady odczytał:

 1. Uchwałę Nr LXIX/225/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok - załącznik nr 15,
 2. Uchwałę nr LVII/139/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2005 rok – załącznik nr 16.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR L/618/06 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok stanowi załącznik nr 17.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - bardzo dziękuję Radzie za udzielenie mi absolutorium za 2005 rok.

 

Ad.VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 18.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Rada przyjęła do wiadomości ww. informację.

 

Ad.VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR L/619/06 stanowi załącznik nr 19.

 

Ad.VIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Radny Mieczysław Sawaryn - Województwo Zachodniopomorskie otrzymuje z budżetu państwa duże środki finansowe na prowadzenie gospodarki drogowej. Nasza gmina ma ograniczone środki finansowe, brakuje pieniędzy na budowę placów zabaw dla dzieci oraz na inne drobne inwestycje, o które proszą mieszkańcy. Chciałbym wiedzieć, czy egzekwowane jest prawo wobec zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich? Uważam, że Straż Miejska powinna nakładać mandaty na zarządców dróg, a nie tylko na mieszkańców Gryfina.

Radny Artur Nycz - gmina zamierza przekazać 70.000 zł na drogi wojewódzkie. Natomiast stan gminnych dróg po okresie zimowym jest bardzo zły. Uważam, że ww. kwotę powinniśmy przeznaczyć na naprawę dróg gminnych, takich jak przy ulicy Słowiańskiej, Czechosłowackiej oraz pozostałych.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR L/620/06 stanowi załącznik nr 20.

 

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zawarcia umowy na realizację zadania PN. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno – prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej KM 717,85+718,60 odcinek miasta Gryfina” – DRUK Nr 5/L.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przez wiele lat w tym mieście unikano trudnych spraw, takich jak budowa nabrzeża, którego stan jest fatalny. Przedwczoraj dziecko wpadło w dziurę przy nabrzeżu. Następnymi sprawami trudnymi do rozwiązania są: obwodnica, tereny przemysłowe, dojazd do Elektrowni Dolna Odra. Obecnie przystąpiliśmy do naprawy drogi w kierunku Dolnej Odry. I etap zostanie zrealizowany w roku bieżącym. II etapem będzie przebudowa mostka na rzece Tywa, a III etapem remont drogi od mostka na Tywie do rozjazdu w kierunku Pniewa. Zadanie zostanie wykonane w roku przyszłym. Pragnę podziękować Zespołowi Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie za przekazanie gminie środków finansowych na realizacje tego zadania w wysokości 800.000 zł. Budowa I etapu wyniesie ponad 2 mln zł. Jeżeli chodzi o budowę obwodnicy, to gmina wykonała wszystkie niezbędne prace w celu przekazania materiałów do Dyrekcji Dróg Krajowych celem realizacji zadania. Szacunkowy koszt wykupu terenów pod budowę obwodnicy wyniesie około 2 mln zł. Sprawa nabrzeża w Gryfinie ciągnie się od lat. Uchwalono już plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, rejon Starego Miasta 1 i 2 z dnia 15 listopada 2001 r. Z planu wynika jak będą zagospodarowane kwartały nadodrzańskie. Prace przygotowawcze w sprawie zagospodarowania nabrzeża rozpoczęły się w 2000 r. W I kwartale 2004 r. za uzyskane środki unijne gmina ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dot. zagospodarowania nabrzeża.
Na sesji w marcu 2005 roku mówiłem, że chcemy w jak najszybszym czasie zmienić stan naszego nabrzeża. Należy mówić o budowie nowego nabrzeża, a nie o jego remoncie. Trwają w tej sprawie rozmowy z RZGW. Chodzi o to, by jak najszybciej rozpocząć prace projektowe związane z nabrzeżem oraz pełnym jego uzbrojeniem technicznym. Część gruntu na którym znajduje się nabrzeże należy w częściach do gminy, skarbu państwa, RZGW. Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wyniesie około 300 tys. zł. Wynika z tego, że pomyliłem się o 50 tys. zł. W czasie podejmowania decyzji o przeznaczeniu 200 tys. zł na dokumentację mówiliśmy, że wystarczy to na I etap. Nie wystarczy natomiast na wykonanie dokumentacji w pełnym zakresie i w ciągu jednego roku.
Ogłaszając przetarg na dokumentację gmina zastrzegła, że na dzień dzisiejszy posiada środki finansowe w kwocie 200 tys. zł. W budżecie gminy na następny rok będą zaplanowane następne środki finansowe.
Przetarg wygrała firma BIMOR ze Szczecina za kwotę 359 tys. zł. WW. firma specjalizuje się w budowie nabrzeży. Rozbieżność na przetargu w złożonych ofertach wynosiła kształtowała się od 359 tys. zł do 1 mln zł.
Obecnie wiemy, że nabrzeże będzie kosztowało w granicach od 10 do 15 mln zł. W Poznaniu przy rzece Warcie wybudowano nabrzeże na odcinku 300 metrów za kwotę 5 mln zł. U nas odcinek nabrzeża wynosi 800 metrów. Nie można okłamywać społeczeństwa twierdząc, że budowa nabrzeża wyniesie około 400 – 500 mln zł.
Ponadto pragnę poinformować, że w wyniku wybudowania nabrzeża ponad 2 ha gruntu w najbardziej atrakcyjnym punkcie miasta będzie przeznaczone do sprzedaży pod obiekty handlowo - usługowe zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie oszacować ceny jaką osiągniemy w przetargu na to zadanie.
Istnieją jeszcze inne rozwiązania dot. zagospodarowania terenu nad Odrą, np. partnerstwo publiczno – prywatne. Zgłaszają się firmy zainteresowane takim rozwiązaniem.
Generalnie można powiedzieć, że wszystkie rozmowy rozpoczynają się od pytanie, czy gmina posiada dokumentację? Jeżeli gmina nie posiada dokumentacji, to oznacza, że nie jest przygotowana do rozmowy i nikt z nią nie będzie prowadził rozmowy. Termin opracowania dokumentacji wynosi 18 miesięcy. Istnieje realna szansa, że pierwszy odcinek nabrzeża na odcinku od murów przy ul. Energetyków w Gryfinie do mostu możliwy jest do realizacji w przyszłej kadencji Rady. Na tym odcinku po wykonaniu nabrzeża nie będzie żadnego problemu z zagospodarowaniem terenu.
Wiem, że będą pojawiały się głosy w sprawie dokumentacji na budynek po byłym kinie w Wełtyniu, należy jednak pamiętać, iż zadanie przejęliśmy po poprzednikach. Będą również głosy, że wydano pieniądze na wykonanie dokumentacji dotyczącej nadbudowy urzędu. To prawda, wydaliśmy na ten cel pieniądze. Posiadamy dokumentację na nadbudowę i tylko pojawi się nabór na rewitalizację będziemy ubiegali się o fundusze pomocowe na ten cel.
Dzięki posiadanym dokumentacjom przeszedł wniosek na kanalizację Pniewo – Żórawki. Prawdopodobnie uda się nam pozyskać około 3 mln zł na to zadanie.
Dziękuje radnemu Mieczysławowi Sawarynowi, że przekazał swój głos p. Fellerowi z Gardna. Na przykładzie tego wystąpienia widać jak strategicznie ważne są poszczególne decyzje. W tamtych latach byłem pracownikiem urzędu i pamiętam czasy, kiedy zlikwidowano Państwowe Gospodarstwo Rolne w Gardnie. Mówiłem wówczas, że najlepszym rozwiązaniem jest przejęcie wszystkich obiektów oraz terenów na mienie komunalne i przekazanie ich w zarząd wówczas dla RPGKiM. Nie posłuchano mnie i postanowiono zawiązać spółdzielnie, które od początku nie miały racji bytu. Gdyby mnie posłuchano, to obecnie nie byłoby problemu z terenami. W tamtych czasach proponowano gminie wykup 40 ha gruntów nad jeziorem Wełtyń. Ówczesny Zarząd nie wyraził na to zgody. Gdyby gmina wykupiła ww. tereny, to obecnie mogłaby je podzielić i sprzedać pod działki letniskowe z ogromnym zyskiem.
Podczas sprzedaży domku przy stadionie prosiłem, aby gmina skorzystała z prawa pierwokupu i wykupiła go wraz z terenem za kwotę 100 tys. zł. Nie wyrażono na to zgody. Rozmawiałem z właścicielem tego terenu, który żąda za to 300 tys. zł.
Pochopnie wówczas sprzedano również młyn za 70 tys. zł. Chciałem go odzyskać, ale obecni właściciele żądają za niego 500 tys. zł.
W tej kadencji prosiłem radnych o zgodę na wykupienie terenu wraz z jeziorkiem przy CW Laguna za 70 tys. zł, ale takiej zgody nie otrzymałem. Teren wykupił p. Niemczyk za 100 tys. zł, ponieważ wie że za kilka lat gmina aby zagospodarować cały ten rejon wykupi od niego grunty.
Uważam, że bardzo ważne jest podejmowanie decyzji strategicznych, których realizacja nie zamyka się w czasie trwania jednej kadencji Rady.
Jako pierwszy punkt w moim programie wyborczym było odwrócenie miasta w kierunku rzeki i to zadanie będę konsekwentnie realizował do końca mojej pracy w tym urzędzie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - to nie prawda, że Rada nie chce budowy nabrzeża. Nie podoba nam się sposób w jaki p. Burmistrz zarządza gminnymi finansami. Ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że zamawiający unieważnia postępowanie udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przykładowo, jeżeli budżet domowy wynosi 1.000 zł, to nie można zafundować sobie wycieczki za 2.000 zł. Tak samo jest z budżetem gminy. Jeżeli zaplanowano w nim 200 tys. zł na to zadanie w tym roku, to nie można wyłaniać wykonawcy, który za wykonanie zadania żąda o wiele więcej. W urzędzie są unieważniane przetargi.
Uważam, że przetarg na to zadanie powinien również zostać unieważniony. W dniu dzisiejszym p. Burmistrz ma za złe Radzie, że nie chce przyjąć projektu uchwały w ww. sprawie. Rada uważa, że to zadanie przewyższa możliwości gminy, a ponadto wyłonienie wykonawcy za kwotę 359 tys. zł nie jest zgodne z prawem.
Unieważniono już przetargu na budowę i modernizację boiska w Chwarstnicy. Wcześniej unieważniono przetarg na publikację informacji w gazetach lokalnych. Oznacza to, że należy unieważnić i ten przetarg, a nie mówić, że Rada jest niedobra. Czy p. Burmistrz uważa, że postępuje zgodnie z prawem?
Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku, kiedy nie były w pełni zabezpieczone pieniądze na wykonanie zadanie można było wyłonić wykonawcę w drodze przetargu?
Jeżeli chodzi o nabrzeże, to uważam, że obecnie nie stać nas na budowę. Teren należy zabezpieczyć, wyłożyć polbrukiem, należy również zabezpieczyć wały przeciwpowodziowe. Do Gryfina należy sprowadzić inwestorów, którzy zrobią to za własne pieniądze. Kolejny raz p. Burmistrz popełnia duży błąd łamiąc dyscyplinę finansów publicznych. Tak było podczas remontu Gimnazjum oraz budowy boiska przy Gimnazjum. Ile jeszcze razy będzie Pan stawiał Radę przed faktem dokonanym?
Proszę o zanotowanie w protokole, że jestem przeciwko podjęciu uchwały w ww. sprawie, ponieważ jest to niezgodne z prawem.

Radny Mieczysław Sawaryn - p. Burmistrz do sprawy budowy nabrzeża wprowadził wiele wątków, w tym politycznych.
Pragnę przypomnieć p. Burmistrzowi, że w programie wyborczym była również mowa o podziale Gimnazjum na dwa mniejsze celem poprawy warunków bezpieczeństwa młodzieży. Deklarował Pan rozważenie konieczności funkcjonowania Straży Miejskiej. Mówił Pan również o ograniczeniu administracji w urzędzie, a faktycznie wzrosła ona o blisko 25%.
Dwie kadencje temu będąc Wiceburmistrzem Gminy wiele Pan chciał i proponował, ale nic nie zrobiono. Jeżeli nie udawało się Panu sprawować władzy w sposób skuteczny, to należało z niej zrezygnować. Pan tego nie zrobił i przez osiem lat uczestniczył w działaniach związanych z rozwojem miasta Gryfina.
Pan Burmistrz zapomniał jeszcze powiedzieć, co dzieje się z planem wykonanym na nadbudowę baraków przy ul. Orląt Lwowskich w Gryfinie? Radni nie są przeciwni budowie nabrzeża. Aby przystąpić do tego zadania należy wcześniej opracować wstępną koncepcję dotyczącą tego co będzie projektowane, na jakiej zasadzie i czy gmina jest w stanie zrealizować to? Gmina wydała już około 250 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół nabrzeża. Dodając do tego kwotę 359 tys. zł , w sumie gmina wyda na ten cel około 600 tys. zł. Czy gmina jest w stanie za kwotę około 10 mln zł wyremontować nabrzeże?
Władze miasta nie przedstawiły możliwości przymuszenia Zarządu Dróg Wodnych do zagwarantowania bezpieczeństwa na naszym nabrzeżu, a to należy do ich obowiązku. Proszę przedstawić Radzie, co zrobiono w tym zakresie? Proszę wskazać do czyich obowiązków należy usunięcie dziury przy nabrzeżu, do której wpadło dziecko. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do odpowiedzialnych za taki stan rzeczy?

Aplikant radcowski Przemysław Mijal - art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy prawo zamówień publicznych mówi, że zamawiający unieważnia postępowanie udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Obecnie sytuacja jest taka, że zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą przeznacza się na ten cel kwotę 200 tys. zł, a w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę za 359 tys. zł. Jest to kwota wyższa niż przyjęta w uchwale.
Unieważnienie przetargu może nastąpić do momentu zawarcia z umowy oferentem. Jeżeli w ramach procedury przetargowej wiążącej się z poniesieniem określonych kosztów przez podmiot organizujący przetarg wyłoniona oferta przewyższa zaplanowaną w planie wydatków kwotę, to w takim przypadku można szukać dodatkowych źródeł finansowania. Można również ubiegać się o zgodę Rady na przeznaczenie z budżetu gminy wyższej kwoty niż wcześniej zaplanowano. Jeżeli Rada nie podejmie takiej uchwały, to przetarg należy unieważnić. Na etapie, kiedy nie zawarto jeszcze umowy można było wyłonić oferenta. Przed rozstrzygnięciem przetargu oferenci nie powinni być informowani o tym, jaka kwota przeznaczona jest na realizację zadania, ponieważ naruszałoby to prawo zamówień publicznych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - ustawa mówi, że zamawiający informuje oferentów o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - to prawda. Zgodnie z ustawą zamawiający informuje oferentów o kwocie przeznaczonej na realizację zadania w danym roku budżetowym. Z założenia jest to przetarg wieloletni, ponieważ i zadanie jest wieloletnie. Wobec powyższego zamawiający na otwarciu ofert poinformował oferentów, że przeznaczył na realizację zadania w roku 2006 200 tys. zł. Ponieważ zadanie jest wieloletnie istnieje możliwość pozyskania pozostałych środków finansowych z budżetu gminy w 2007 roku. Na dzień dzisiejszy umowa na to zadanie nie została zawarta.

Radny Mieczysław Sawaryn - na jaką kwotę była wystawiona specyfikacja zamówienia? Z punktu widzenia radnych jest to ważna sprawa. Na podstawie tego możemy określić, czy otrzymujemy wiarygodne informacje, czy też otrzymujemy informacje wygodne dla władzy?

Radny Artur Nycz - odbiegając od tematu chciałbym powrócić do sprawy boiska przy Gimnazjum. W budżecie gminy na budowę boiska zaplanowano środki finansowe w kwocie 1. 200 tys. zł, a p. Burmistrz wyłonił w przetargu wykonawcę i podpisał umowę na 3.800 tys. zł. Proszę radcę prawnego o wyjaśnienie jakie są konsekwencje z tytułu podpisania umowy bez zagwarantowania odpowiedniego finansowania?

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - obecnie trwa dyskusja nad inną sprawą i proszę p. Ewę Kubiak o udzielenie odpowiedzi radnemu Mieczysławowi Sawarynowi.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - posiadamy dokumenty z których wynika, że szacowany koszt zamówienia określony był na kwotę około 350 tys. zł i jest to zapisane w protokole. Oferty złożone do przetargu zawierały kwotę od 350 tys. zł do 1.500 tys. zł. Zakres takiego działania nawet przy współpracy fachowców jest trudny do oszacowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - już w 2005 roku mówiłem, że koszt zadania wyniesie około 300 tys. zł. Mam już dosyć demagogii. Pragnę przypomnieć, że w ostatnim czasie przeprowadzała w urzędzie kontrolę Regionalna Izba Skarbowa, kompleksową kontrole przeprowadziła NIK. Na wniosek i donosy przeprowadzono następną kontrolę, podczas której skontrolowano inwestycję związaną z budową boiska na Górnym Tarasie oraz e-Gryfino. Wszystkie protokoły pokontrolne są pozytywne. Nie stwierdzono naruszenia prawa. Czy należy z tego wnioskować, że kontrole były opłacone przeze mnie? Nawiązując do Straży Miejskiej chcę przypomnieć, że zdobyliśmy I miejsce jako bezpieczna gmina.
To prawda, że w programie wyborczym był zapis o podziale Gimnazjum na dwa mniejsze. Jednak nie mamy odpowiedniego budynku, a nie stać nas na budowę drugiego Gimnazjum. Proszę pójść do Gimnazjum i sprawdzić jak zostało przygotowane w celu zaspokojenia potrzeb uczniów. Jak wyglądało na początku kadencji obecnej Rady, a jak wygląda teraz. Na początku kadencji do Gimnazjum uczęszczało 1400 dzieci, a obecnie już tylko 1100. Za rok będzie uczęszczało około 1000 uczniów.
W Niemczech likwiduje się małe szkoły, a dzieci dowożone są do szkół zbiorczych, do których uczęszcza około 1000 dzieci. Uważam, że przy spadku uczniów nie ma potrzeby podziału gimnazjum na dwa mniejsze. Obojętnie co bym nie zrobił ciągle są zarzuty, że zrobiłem źle. Życzę swoim następcą, aby gospodarzyli dobrze.

Aplikant radcowski Przemysław Mijal - bez analizy dokumentów nie podejmuję się udzielenia odpowiedzi na pytanie radnego Artura Nycza.

Radny Marek Sanecki - jako radni zobowiązani jesteśmy do podejmowania uchwał, które mają służyć dla całej społeczności. Wobec tego powinniśmy otrzymać konkretne dokumenty w każdej sprawie, w sprawnie nabrzeża także. Z dokumentów, które otrzymaliśmy trudno uznać, że to zadanie powinno zostać wykonane teraz. Dobrze byłoby, gdyby nabrzeże zostało wykonane, ale są inne ważniejsze zadania. Rada powinna podejmować decyzje, które mają uzasadnienie ekonomiczne. W tym przypadku nie ma takiego uzasadnienia i dlatego uważam, że kwotę zawartą w projekcie uchwały powinniśmy przeznaczyć na inne zadania.

Radny Jan Ragan - sprawa jest trudna, ale wymaga rozwiązania. Takich spraw w naszej gminie jest więcej. Należy do nich budowa nabrzeża, obwodnicy, uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą, budowa II kwatery wysypiska śmieci, kanalizacja wsi oraz budowa mieszkań komunalnych. Gdyby w naszej gminie zrobiono referendum i zapytano mieszkańców, co najbardziej potrzebne jest dla gminy budowa nabrzeża, obwodnicy, czy uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą, to prawdopodobnie budowa nabrzeża byłaby się na trzecim miejscu. Budowa nabrzeża, to duży koszt nawet dla takiej gminy jak nasza.
W pierwszej kolejności należy wykonać uzbrojenie terenu pod park przemysłowy, ponieważ jest to przyszłość naszej gminy.

Radny Mieczysław Sawaryn - dla naszych mieszkańców potrzebne jest bezpieczne nabrzeże w Gryfinie. Może w obecnym stanie nie gwarantuje ono bezpieczeństwa, ale ulice w naszym mieście również nie gwarantują bezpieczeństwa. Podstawową sprawą jest sprawdzenie, czy gmina może przymusić właścicieli dróg wodnych do utrzymania swoich obiektów w stanie gwarantującym bezpieczeństwo mieszkańcom. Może należy włączyć do tego nadzór Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
Radni nie otrzymali opinii prawnej w tej sprawie. Czy obowiązkiem gminy jest utrzymanie tego terenu w należytym porządku, a jeżeli tak, to na jakich zasadach? Do tego potrzebna jest analiza biznesowa.

Radny Mieczysław Matuszewski - czy nie można taniej wykonać dokumentacji na remont nabrzeża? Nabrzeże powinno być wyremontowane, ponieważ jest wizytówka Gryfina.

Radny Zenon Trzepacz - byłem z p. Burmistrzem w RZGW, gdzie dowiedzieliśmy się, że istnieją dwa programy związane z odbudową nabrzeża rzeki Odry i uporządkowaniem systemu gospodarki wodnej. Poinformowano nas, że za dwa lata powstanie program unijny, zgodnie z którym przeznaczone zostaną bardzo duże środki finansowe na ten cel. Gminy, które będą miały plany remontu jako pierwsze otrzymają środki unijne na realizację zadania. Na spotkaniu Euregionu Pomerania również potwierdzono tę informację. Powinniśmy zastanowić się, co się nam opłaca. Ja jestem za podjęciem uchwały w ww. sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - takiej informacji nie otrzymaliśmy w uzasadnieniu do projektu uchwały, a byłaby ona pomocna przy podejmowaniu odpowiedniej decyzji. Kiedyś Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawą rekultywacji dawnego wysypiska śmieci. W swoim protokole Komisja wskazała wiele błędów. Wykonawcą projektu była firma BIMOR. Zanim ta sama firma zajmie się wykonaniem nowego projektu proszę zastanowić się, czy ww. wykonała ona należycie swoje zadanie związane z rekultywacją wysypiska?
W § 1 projektu uchwały jest zapis, że „wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 351.360 zł”. Skoro w budżecie gminy mamy zagwarantowane 200.000 zł, to dlaczego upoważniamy władze gminy do zaciągnięcia kredytu w kwocie 351.360 zł? Informacje przedstawiane Radzie powinny być precyzyjne.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - całość zadania wyniesie 680.000 zł. Czy w tej kwocie nie zmieści się remont nawierzchni. Pozostały koszt remontu nabrzeża mogą pokryć inwestorzy.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - projekt uchwały w ww. sprawie dotyczy umowy jaką gmina zamierza zawrzeć z firmą, która przedstawiła najniższą kwotę za wykonanie projektu. W projekcie uchwały ujęta jest cała kwota wynikająca z umowy. W pierwszej wersji projektu uchwały chcieliśmy wpisać różnicę, ale po konsultacji z radcą prawnym zmieniliśmy zapis na całą kwotę wynikającą z umowy, ponieważ tak stanowi prawo. Kwota 200.000 zł uchwalona jako wydatki niewygasające zawarta jest w następnym projekcie uchwały. Jest w nim sprecyzowane, w jaki sposób zostanie wykorzystane 200.000 zł. W roku bieżącym zgodnie z harmonogramem kwota 156.500 zł zostanie przeznaczona na realizację podpisanej umowy dotyczącej wykonania projektu. Pozostała kwota płatności z tytułu realizacji tej umowy nastąpi w 2007 roku.
W związku z brakiem środków finansowych zgłoszonym przez Wydział Inwestycji kwota 43.500 zł będzie przeznaczona na pokrycie przyłączy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nie rozumiem dlaczego w tytule projektu uchwały napisano, że wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego do kwoty 351.360 zł. W tym przypadku dajemy promesę dla p. Burmistrza na zaciągnięcie kredytu w tej wysokości. Czy w miejsce ww. kwoty nie można wpisać kwoty 151.000 zł?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie, nie można tak zrobić ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz o samorządzie gminnym umowa, którą mamy zamiar zawrzeć opiewa na kwotę 351.360 zł. Na zabezpieczenie umowy w budżecie gminy na 2006 rok nie ma zagwarantowanej pełnej kwoty i dlatego musi być ona zawarta w projekcie uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy z budżetu gminy przeznaczyliśmy 200.000 zł na wydatki związane z projektem budowy nabrzeża?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - tak.

Radny Mieczysław Sawaryn - wobec powyższego w projekcie uchwały powinien być zapis, że wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do tej kwoty z tym, że w 2006 roku z budżetu gminy przeznacza się na ten cel kwotę w wysokości 200.000 zł. Z projektu uchwały wynika, że za kwotę 43.500 zł zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne, a na co zostanie wydatkowana pozostała kwota?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - pozostała kwota zostanie wydatkowana na realizację projektu. Projekt nabrzeża ujęty jest w dziale 921 rozdz. 92195 § 605, który stanowi, że są to wydatki inwestycyjne na ten cel.

Aplikant radcowski Przemysław Mijal - zgodnie z ar. 18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym do zaciągnięcia zobowiązania, czyli podpisania umowy w imieniu gminy niezbędna jest zgoda Rady. Projekt uchwały dotyczy całej kwoty wynikającej z umowy. W innym przypadku zobowiązanie zaciągnięte przez gminę będzie nieważne. Zagwarantowanie środków finansowych na pokrycie kosztów wynikających z umowy jest sprawa wtórną. Zgodnie z uchwałą zagwarantowane jest w budżecie gminy 200.000 zł z wydatków niewygasających. Z tej kwoty w roku bieżącym na ww. cel zostanie wydatkowane około 150.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona będzie na inny cel. Do nowej kadencji Rada będzie należała decyzja w sprawie zagwarantowania w budżecie gminy brakujących środków finansowych na 2007 rok wynikających z umowy. W proponowanym projekcie uchwały nie można tego sprecyzować, ponieważ dotyczy to budżetu gminy, który będzie zatwierdzony inną uchwałą Rady.

Radny Czesław Kapusta - obecnie od Rady wymagane jest podjecie uchwały intencyjnej. Przeznaczenie na ten cel brakujących środków finansowych rozstrzygnięte będzie inną uchwałą.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nabrzeże będzie wybudowane na odcinku 800 metrów w linii prostej, tak jak zrobiono to w centrum Schwedt, gdzie powstał bulwar spacerowy oraz przystań dla jachtów i statków spacerowych. Dokładnie jest to określone w planie zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - całe zadanie będzie kosztowało 637.000 zł, czy nie warto byłoby wyremontować nabrzeża za ww. kwotę, a nie wydawać jej na wykonanie projektu, który nigdy nie zostanie zrealizowany?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - prawo nie zezwala na wykonanie remontu bez ważnej dokumentacji. Na każdą, nawet najmniejszą inwestycję musi być wykonana dokumentacja techniczna.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zawarcia umowy na realizację zadania PN. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno – prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej KM 717,85+718,60 odcinek miasta Gryfina” przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR L/621/06 stanowi załącznik nr 21.

 

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR L/622/06 stanowi załącznik nr 22.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - 43.000 zł, o których mowa w projekcie uchwały przeznaczone jest na przykanaliki. Chciałabym się dowiedzieć w którym miejscu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pieniądze przeznaczone są na przykanaliki w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Czepino, Stare i Nowe Brynki oraz do budynków komunalnych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - to dlaczego na posiedzeniach komisji informowano nas, że przeznaczone są na Pniewo i Żórawki?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pieniądze nie mogą być przeznaczone na przykanaliki w Pniewie i Żórawkach, ponieważ nie ma tam kanalizacji.

 

Ad.XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.1017/L/06
- po zapoznaniu się ze sprawą udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.1018/L/06 - pod koniec bieżącego roku rozpoczęta będzie budowa w Nowym Czarnowie. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem projektanta na wykonanie dokumentacji.

Ad.1019/L/06 - na naszym terenie jest już firma, która posiada kruszarkę. Z ww.firma zawrzemy umowę. Obecnie w związku z remontem ul. Przemysłowej pozyskamy sporo frezu, który przeznaczymy na naprawę dróg.

Ad.1020/L/06 - powołana komisja do końca kwietnia br. zinwentaryzuje wszystkie budynki i mieszkania komunalne pod względem stanu technicznego. Po skończonej inwentaryzacji wyznaczone zostaną mieszkania oraz budynki nadające się do sprzedaży.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
Ad.1021/L/06
- od 2003 r. prowadzimy w urzędzie politykę zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników. Zgodnie z przyjętym regulaminem okresowej oceny pracowników dokonują naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Ocena składana jest do końca lutego każdego roku. Na podstawie oceny wyciągane są wnioski. Kierownik komórki organizacyjnej przedkłada propozycje odnośnie dalszego awansu, kariery zawodowej danego pracownika.
W tym roku również przeprowadzono ocenę, w wyniku której część osób została przeszeregowana ponieważ podwyższyła swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów, kursów. Pozostali pracownicy zgodnie z planem zostali objęci regulacją płac w wysokości 1,5%, co daje średnio 30 zł brutto.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - kto ocenia pracę naczelników, skarbnika i sekretarza?

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska - robi to nasz pracodawca, czyli p. Burmistrz. Otrzymaliśmy 1,5% podwyżkę do płacy zasadniczej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na dzisiejszej sesji padł zarzut, że w urzędzie nastąpił wzrost zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia wiąże się z tym, że na gminy nałożone zostały nowe zadania.

Ad.1022/L/06 - wiele razy mówiliśmy na sesji, że budynek po byłym WKU wraz z przyległym terenem wykupiono w celu zaspokojenia potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Jeżeli ktoś twierdzi, że o tym nie wie, to kłamie. Po remoncie do ww. budynku przeniesiona zostanie biblioteka szkolna oraz wszystkie pracownie. Jest już wybrana koncepcja na remont budynku. Obecnie trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej.

Ad.1023/L/06 - uporządkujemy boisko przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. Coraz bardziej jestem przekonany, że ww. szkołę należy rozbudować. Podczas rozbudowy powinna powstać tam również mała sala gimnastyczna.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak
Ad.1024/L/06
- przetarg na realizację zadania pn.„budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Chwastnicy” był bardzo złożony z powodu wartości technicznej. Trudno było ocenić złożone oferty oraz trudno było udzielać odpowiedzi na pytania oferentów. W czasie trwania całej procedury było bardzo dużo pytań. Przy ocenie i weryfikacji ofert korzystaliśmy z pomocy arbitra, który współpracował z nami.
Z prac komisji sporządzono protokół w dniu 3 kwietnia br. następującej treści: „komisja przetargowa po analizie nadesłanych ofert oraz specyfikacji projektu budowlanego stwierdza, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Stwierdzono niezamierzoną rozbieżność pomiędzy postanowieniami specyfikacji, a projektem. W rozstrzygnięciu protestu znalazły się zapisy odnoszące się do nawierzchni zgodnie z zapisem jak dla Conipuru. W specyfikacji znalazły się parametry techniczne dopuszczające oba typy nawierzchni. W punkcie wykonania warstwy znalazł się opis dotyczący wyłącznej nawierzchni bazującej na technologii jak dla NPD.
W związku z powyższym pomiędzy postanowieniami pkt. 1, 2 oraz 3 zaistniała sprzeczność. Mając na uwadze postanowienia art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień, zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania”. Zgodnie z procedurami zamówień publicznych wysłano pismo w tej sprawie do wszystkich zamawiających, którzy brali udział w przetargu. Oferenci mieli prawo wnieść protest do rozstrzygnięcia. W terminie ustawowym takie protesty nie wpłynęły i w związku z powyższym przetarg unieważniono. Obecnie ogłoszono następny przetarg. Jesteśmy po konsultacjach z jednostką wdrażającą program, z którego uzyskaliśmy pieniądze. Urząd Marszałkowski został poinformowany o procedurze odwoławczej i o wznowieniu przetargu. Pieniądze przyznane na ten cel możemy wykorzystać do 2008 roku. Otwarcie ofert nastąpi 19 czerwca br. Termin realizacji zamówienia upływa 30 października br.

Radny Józef Gutkowski - ile wpłynęło ofert do przetargu, kto je zgłosił? Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - nie pamiętam nazwisk oferentów. Przygotuję radnemu informację w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - po zakończeniu sesji proszę, aby radny poszedł do Wydziału p. Kubiak i tam otrzyma szczegółowe dane.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.1025/L/06
- zanim wykonawca przystąpi do naprawy drogi w kierunku Nowego Czarnowa, w Elektrowni Dolna Odra zostanie podana przez radiowęzeł informacja, w jaki sposób będzie odbywał się ruch kołowy.

Ad.1026/L/06 - za place zabaw w naszej gminie odpowiedzialny jest p. Romanicz. Dla PUK zlecamy ich naprawę. Po okresie zimowym naprawione będą wszystkie place zabaw.

Ad.1027/L/06 - w tym roku zakupiliśmy już pojemniki na odpady wtórne. Jeżeli nadal brakuje pojemników, to bardzo proszę o zgłaszanie o takim fakcie, a my ponownie dokonamy zakupu.

Ad.1028/L/06 - przy ogrodach działkowych od ul. Letniej w kierunku ul. Armii Krajowej w Gryfinie przewidziana jest budowa parkingu. Wykonany jest już kosztorys. Gmina chciała sama wykonać zadanie ale okazało się, że teren jest własnością powiatu. Na następną sesję przygotujemy projekt uchwały o przekazaniu środków finansowych dla powiatu na realizację parkingu. Najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy powstanie parking.

Ad.1029/L/06 - odnowimy mapy miasta.

Ad.1030/L/06 - zapoznam się ze sprawami i udzielę odpowiedzi na piśmie.
1031/L/06
1032/L/06
1033/L/06

Ad.1034/L/06 - pojawiają się chętni do nabycia terenu za CPN w Gryfinie. Wiąże się to z przejęciem od powiatu ul. Targowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nastąpi zmiana przebiegu ww. ulicy. W jak najkrótszym czasie przygotujemy projekt uchwały o sprzedaży tego terenu w drodze przetargu pod inwestycje.

Ad.1035/L/06 - w naszym mieście wszędzie leżą śmiecie. Nie wiem, czy wywózka śmieci na wysypisko kosztuje zbyt drogo. Może należy zastanowić się nad obniżeniem opłat, a różnicę dofinansuje gmina? Pozytywne jest to, że coraz więcej osób dzwoni do Straży Miejskiej wskazując numery samochodów, których właściciele wyrzucają śmiecie w niedozwolonym miejscu.

Ad.1038/L/06 - dwie fontanny, tj. przy Placu Sybiraków i przy ul. Bolesława Chrobrego można szybko uporządkować. Naprawa fontanny przy sklepie Biedronka kosztowałaby około 100 tys. zł. Wspólnie z architektem zastanawiamy się nad rozwiązaniem sprawy. Być może trzeba będzie zmniejszyć fontannę.

Ad.1042/L/06 - po pożarze w Czepinie wydałem zarządzenie o wspólnym przeprowadzeniu przeglądu wszystkich hydrantów w mieście. Straż Miejska i Straż Pożarna miały określić, które hydranty należy zaliczyć do priorytetowych.

Prezes PUK p. Rafał Mucha - wspólnie ze Strażą Pożarną wyznaczyliśmy takie hydranty na terenie miasta. Chodzi głównie o to, aby skrócić i umożliwić dojazd do ewentualnych miejsc pożaru. Do rozwiązania pozostała sprawa pozostałych hydrantów na terenach wiejskich i w mieście.
Prezes GTBS p. Bronisław Mela zgłosił mi, że hydrant przy ul. Orląt Lwowskich nie działa. Okazało się, że wykonawca inwestycji przy ww. ulicy posadowił hydrant 50 centymetrów pod powierzchnią od zasuwy i został on zasypany. Podczas pożaru strażak nie znalazł go ponieważ został posadowiony za głęboko. My to naprawimy. Wszystkie sygnały w sprawie hydrantów proszę zgłaszać do PUK, ponieważ nie jesteśmy w stanie sami wykryć wszystkich usterek. Mamy zabezpieczone środki finansowe na naprawę hydrantów.
Miasto i Gmina Gryfino nie posiada prawdziwej sieci przeciwpożarowej. Są tylko odcinki takiej sieci, szczególnie na terenach zakładów pracy. Przykładem tego jest sieć hydrantowa w DPS w Nowym Czarnowie. Część sieci hydrantowej jest również na ul. Henryka Sienkiewicza w Gryfinie. Większość hydrantów na terenie miasta i gminy jest na sieci wodociągowej, która nie zawsze spełnia wymagania sieci przeciwpożarowej.

Prezes PUK p. Rafał Mucha
Ad.1046/L/06
- dwa dni temu posprzątano ścieżkę rowerową.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.1049/L/06
- dla gminy nie jest problemem przeznaczenie kwoty 10 tys. zł na wykonanie palcu zabaw dla dzieci, ale o takiej potrzebie zgłoszono dopiero po uchwaleniu budżetu gminy na bieżący rok. Do końca tego roku we wszystkich wsiach będą już place zabaw dla dzieci. Postaramy się wygospodarować środki finansowe na wykonanie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie na tzw. „Grajdołku”. W tym roku powstanie również plac zabaw przy wieżowcu.

Ad.1050/L/06 - tak, nałożono kiedyś mandat karny dla Zarządcy Dróg Powiatowych łącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu Grodzkiego.

Ad.1051/L/06 - trudno powiedzieć, że w poprzedniej kadencji Rady oraz w obecnej miejscowość Gardno była zapomniana. Nie ulega wątpliwości, że stan dróg i pozostałych terenów jest w złym stanie. Przyczyną takiego stanu jest to, że gmina nie może inwestować na terenach, których nie jest właścicielem. To co było możliwe, to gmina zrobiła. Wyremontowano szkołę i zagospodarowano teren wokół szkoły. Bardzo chętnie spotkam się z mieszkańcami Gardna i ustalimy, które sprawy należy uznać za priorytetowe, ponieważ jest ich bardzo dużo, ale wszystkiego od razu nie zrobimy. Na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami Gardna proponowałem Wspólnotom Mieszkaniowym pomoc gminy z funduszu ochrony środowiska w zakresie docieplania budynków. Do tej pory ani jedna Wspólnota Mieszkaniowa z Gardna nie zgłosiła się do gminy w tej sprawie. Z tego samego funduszu skorzystały Wspólnoty Kolejowe. Do połowy maja br. powinno odbyć się spotkanie w tej sprawie.
Ponadto uważam, że należy podjąć działania w sprawie pozyskania terenu przy zjeździe z drogi S - 3 w Garnie z przeznaczeniem pod przemysł.

 

Ad.XII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy jest już protokół z przeprowadzonej kontroli, chętni mogą zapoznać się z jego treścią. Wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik nr 23,
 • 30 marca br. wpłynęło do mnie pismo informujące o tym, że radny Jan Ragan zrezygnował z przynależności do klubu radnych SLD,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieistotne naruszenie prawa w dwóch uchwałach podejmowanych na poprzedniej sesji w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego, które polegały zdaniem nadzoru na braku wskazania źródła pokrycia kredytu. Nie skutkuje to jednak nieważnością uchwał,
 • radni mają obowiązek złożyć do dnia 30 kwietnia br. oświadczenia majątkowe, w tym roku termin złożenia oświadczeń upływa wyjątkowo 2 maja,
 • uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 Maja rozpoczną się o godz. 1200
 • w kościele NNMP w Gryfinie. Program dalszych uroczystości radni otrzymali wraz z zaproszeniem,
 • w dniu dzisiejszym radni otrzymali program obchodów Dni Gryfina 2006 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości – załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnymi z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6,
 7. UCHWAŁA NR L/617/06 - załącznik nr 7,
 8. Interpelacje radnych - załączniki nr 8, 9, 10, 11,
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2005 r. - załącznik nr 12,
 10. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za rok 2005 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok – załącznik nr 13,
 11. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 14,
 12. Uchwała Nr LXIX/225/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok - załącznik nr 15,
 13. Uchwała nr LVII/139/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2005 rok – załącznik nr 16,
 14. UCHWAŁA NR L/618/06 - załącznik nr 17,
 15. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005 - załącznik nr 18,
 16. UCHWAŁA NR L/619/06 - załącznik nr 19,
 17. UCHWAŁA NR L/620/06 - załącznik nr 20,
 18. UCHWAŁA NR L/621/06 - załącznik nr 21,
 19. UCHWAŁA NR L/622/06 - załącznik nr 22,
 20. Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 23.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

Protokółowała

Inspektor
Czesława Juszkiewicz