Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLVII/06 z XLVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 26 stycznia 2006 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1115.

Obecni wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyło 20 radnych. Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4. Minutą ciszy uczczono pamięć radnego Jana Kozłowskiego, który zmarł 31 grudnia 2005 r.

ppkt.2.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów:
1/ z XLV sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLV sesji przyjęto jednogłośnie.

1/ z XLVI sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLVI sesji przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach udzielił głosu Kierownikowi Terenowej Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego w Chojnie p. Wacławowi Żygadło.

Kierownik Terenowej Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego w Chojnie p. Wacław Żegadło - w myśl porozumienia w sprawie wdrażania systemu ratownictwa przedlekarskiego w rejonach wiejskich, zawartego w dniu 23 grudnia 1999 roku pomiędzy Prezesem KRUS, a Prezesem Zarządu OSP Rzeczpospolitej Polskiej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Szczecinie przekazuję nieodpłatnie dla OSP w Radziszewie zestaw do ratownictwa przedlekarskiego. Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie Bronisław Tessar - w imieniu swoim oraz OSP w Radziszewie dziękuję za prezent. Do 1992 roku Straże Pożarne prowadziły działania w zakresie likwidacji pożarów i klęsk żywiołowych takich jak wichury, powodzie, itp. Po 1992 roku poza pożarami przejęliśmy tzw. miejscowe zagrożenia. Zakres zagrożeń obejmuje pomoc drogową, ratownictwo drogowe, ratownictwo chemiczne, ekologiczne, górskie, wodne i inne. Od dwóch lat przejęliśmy ratownictwo medyczne. Strażacy są przeszkoleni, ale brakuje sprzętu medycznego. Cieszymy się za tak wspaniały dar jakim jest sprzęt medyczny.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja zawarta jest w załączniku nr 5. Ponadto poinformował, że:

 • w 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy. Kontrola trwała prawie dwa miesiące. Zdaniem Burmistrza kontrola wypadła bardzo dobrze i za to podziękował wszystkim pracownikom Urzędu. Protokół pokontrolny jest do wglądu i można zapoznać się z jego treścią,
 • powołał komisję z udziałem GTBS, która zajmie się przeglądem wszystkich mieszkań komunalnych. Po zakończeniu przeglądu zostanie opracowany plan remontu mieszkań, a w dalszej kolejności nastąpi wytypowanie lokali do sprzedaży.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz
957/XLVII/06
- rozmawialiśmy z radnymi na temat informacji przedstawionej przez p. Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Uznaliśmy, że byłoby dobrze, gdyby ww. sprawozdanie radni mogli odebrać w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza dwa dni przed sesją. Mielibyśmy wówczas czas na zapoznanie się z treścią sprawozdania. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

958/XLVII/06 - obecnie trwają ferie zimowe. Nasza gmina słynie z pomocy dzieciom poprzez dożywianie. Jednak odczucie osób opiekujących się tymi dziećmi nie jest dobre. Część dzieci zachowuje się skandaliczne. Następują akty wandalizmu. Dzieci podczas posiłków ostentacyjnie pokazują niezadowolenie ze smaku potraw. Opiekunowie nie mogą sobie poradzić z rozwydrzoną grupą dzieci. Uważam, że nasze dzieci należy nauczyć szacunku. Niektóre środowiska nie doceniają pomocy gminy w tej sprawie. Proponuję, aby po zakończeniu ferii p. Burmistrz spotkał się z osobami, które uczestniczyły w organizowaniu ferii.

Radny Czesław Kapusta
959/XLVII/06
- w miejscowości Gardno nikt nie odśnieża terenu wokół bloków mieszkalnych. Na tym terenie znajduje się największe skupisko społeczności wiejskiej. Jest tam bardzo ślisko. Jedna osoba pośliznęła się i złamała nogę. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie nie ma w zakresie swoich obowiązków odśnieżania tego terenu. Należy pomóc mieszkańcom tego osiedla. Proszę o zajęcie się sprawą.

960/XLVII/06 - po raz kolejny proszę o wybudowanie chodnika w miejscowości Wirów. Główna ulica w tej miejscowości jest bardzo wąska. Obecnie jezdnia jest oblodzona i jadące samochody stwarzają duże zagrożenie dla pieszych. Wiem, że nie jest to zadanie gminy tylko Zarządu Dróg Powiatowych. Proszę, aby służby gminne zajęły się sprawą w formie interwencji.

961/XLVII/06 - na terenie naszej gminy są cztery remizy strażackie. Trzy z nich, tj. w Radziszewie, Chwarstnicy i Sobieradzu są zmodernizowane i wyposażone. Natomiast remiza w Wełtyniu oczekuje na projekt rozbudowy i zagospodarowanie zaplecza. Straż Pożarna w Wełtyniu ma najstarszy samochód strażacki. Od dawna jest tak, że najgorszy sprzęt przekazywany jest do remizy w Wełtyniu. Straż Pożarna w Chwarstnicy posiada dwa samochody strażackie. Zgadzamy się na przyjęcie jednego z nich, tego w gorszym stanie. Chcemy tylko, aby rozbudowano naszą remizę i zagospodarowano jej zaplecze. Pragnę nadmienić, że Wełtyń jest największą miejscowością w gminie pod względem zabudowy i jest tam największe zagrożenie pożarowe. Proszę o pomoc w rozbudowie remizy strażackiej w Wełtyniu oraz w zagospodarowaniu zaplecza.

962/XLVII/06 - w pobliżu remizy strażackiej w Wełtyniu znajduje się boisko do piłki siatkowej, które wykonano w czynie społecznym. Do tej pory Gmina pomogła tylko w zakupie piasku. Zadanie jest już na ukończeniu. Zwracaliśmy się do administracji straży pożarnej o pomoc, ale odmówiono nam. Proszę o pomoc w ukończeniu tego zadania.

963/XLVII/06 - w miejscowości Chlebowo wybudowano nowy chodnik, ale mieszkańcy twierdzą, że w złym miejscu wyznaczono przejścia dla pieszych. Proszę o zajęcie się sprawą.

964/XLVII/06 - w miejscowości Chlebowo już od pięciu lat działa prężna drużyna piłkarska, która nie ma własnego boiska sportowego. Wszystkie zrzeszone drużyny na terenie gminy Gryfino posiadają własne boiska oprócz tej w Chlebowie. W ww. miejscowości Agencja Nieruchomości Rolnej posiada teren, który chce przekazać na boisko sportowe. Wcześniej jednak boisko musi zostać ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego, którego Chlebowo jeszcze nie posiada. W fazie opracowania jest studium. Ujęcie w studium zapisu o boisku pozwoli Agencja Nieruchomości Rolnej przekazać teren, jest to zwykła formalność. Nie wiem dlaczego trwa to tak długo? Proszę o jak najszybsze załatwienie sprawy.

Radna Janina Nikitińska
965/XLVII/06
- z wieloma problemami borykają się mieszkańcy budynku przy ulicy Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. Dla wielu z nich otrzymanie mieszkania w tym budynku było spełnieniem marzeń. Wkrótce po zasiedleniu pojawiły się problemy, między innymi wystąpił grzyb i pleśń na ścianach oraz sufitach. Prawie w każdym mieszkaniu pękają ściany, na oknach woda skrapla się w ogromnych ilościach i ścieka na parapety. W czasie mrozu woda zamarza. W niektórych mieszkaniach pękają kafelki w łazienkach. W wielu mieszkaniach na ostatnim piętrze przecieka sufit, a przy roztopach woda leje się po ścianach. Przez nieszczelne okna wieje wiatr oraz pada deszcz, w mieszkaniach jest zimno. Brak jest prawidłowego wywiewu, na ostatnim piętrze. Przez wietrzniki widać niebo. Regularnie zalewane są piwnice. Niektórzy mieszkańcy z tego powodu musieli wyrzucić przechowywane w piwnicy zabawki i ubrania. Woda z dachu ścieka po ścianach, a zimą zamarza tworząc lodową powierzchnię. Prawdopodobnie w dniu wczorajszym dzieci ganiały szczura po klatce schodowej. Mieszkańcy wielokrotnie składali pisma do GTBS informując o występujących usterkach, ale nie otrzymali odpowiedzi. Po jakimś czasie od złożenia pism pojawiła się komisja, która nie uwzględniła postulatów mieszkańców. Mieszkańców pouczono, że w mieszkaniu nie należy suszyć prania, nie należy przybijać wieszaków, ponieważ od tego pękają ściany, itd. Bardzo proszę p. Burmistrza o zlecenie podległym służbom wykonania oceny stanu zasobów mieszkaniowych i usunięcie wszystkich usterek w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

Radny Antoni Rak
966/XLVII/06
- obecnie trwa bardzo mroźna zima. Chciałbym dowiedzieć się jak na terenie naszej gminy zabezpieczone są przed zimnem osoby bezdomne? Musimy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc potrzebującym osobom. Proszę o informację w tej sprawie. Media podają, że na terenie całego kraju zmarło już z zimna ponad 180 osób.

967/XLVII/06 - zgodnie z prośbą mieszkańców budynku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 16 - 26 na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację o przycięcie koron topoli. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie odpisał, że nie jest to ich zadanie. Przecież wyraźnie powiedziałem, że teren, na którym rosną topole należy do Szpitala Powiatowego w Gryfinie, czyli do Powiatu Gryfińskiego. Sprawę należy załatwić pozytywnie i o to ponownie proszę. Nie może być tak, że odpowiedzialne służby nie chcą zająć się sprawą.

968/XLVII/06 - dlaczego nie udzielono mi odpowiedzi na interpelację o potrzebie oświetlenia chodnik na odcinku od sklepu "Biedronka" wzdłuż płotu przy szpitalu, aż do budynku mieszkalnego przy ul Grunwaldzkiej nr 16 - 26 w Gryfinie?

Magdalena Chmura - Nycz
969/XLVII/06
- z informacji p. Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady zrozumiałam, że nie będzie już przetargu na publikowanie ogłoszeń w dziennikach lokalnych. Czy dobrze zrozumiałam? Nie wyobrażam sobie, aby nasi mieszkańcy nie wiedzieli co dzieje się w gminie, które grunty przeznaczone są do sprzedaży, jakie oferty pracy pojawiły się w naszym urzędzie. Takie wiadomości powinny ukazywać się w prasie lokalnej. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

970/XLVII/06 - otrzymałam informację w sprawie modernizacji i budowy instalacji elektrycznych w obiektach naszego urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych gminy za 2004 rok. Proszę o przedstawienie mi takiej informacji za 2005 rok. Chciałabym wiedzieć w jakim trybie zostali wyłonieni wykonawcy, za jaką kwotę oraz jaki był przebieg całej procedury przetargowej.

971/XLVII/06 - trwa bardzo mroźna zima i dlatego proszę p. Burmistrza oraz p. Dyrektor OPS aby z szczególną troską podchodzili do osób, które proszą o pieniądze na opał. Należy zrobić wszystko, aby na ten cel nie zabrakło pieniędzy.

972/XLVII/06 - proszę o informację, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa dotycząca p. Bienicewiczów i p. Hładki?

973/XLVII/06 - wielokrotnie były już zgłaszane interpelacje o wycięcie drzew przy ulicy Energetyków nr 2 - 8 w Gryfinie. Teren, na którym rosną drzewa należy do Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica". Do tej pory nic się nie zmieniło. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą. Oczekuję pisemnych odpowiedzi na moje interpelacje.

974/XLVII/06 - z kim na dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie podpisało porozumienie oraz umowę na wywózkę śmieci w przyszłych latach? Czy będzie to dotyczyło również wywózki śmieci na nasze wysypisko? Z tego co przedstawił nam Prezes PUK p. Rafał Mucha na poprzedniej sesji wynikało, że na początku 2000 roku kwatera była już zapełniona w 98%. Wiem, że obecnie wysypisko jest już zapełnione i nie ma gdzie wywozić śmieci. Proszę, aby p. Burmistrz publicznie, na tej sesji zapewnił mieszkańców, że w roku 2006 oraz w roku 2007 nie wzrośnie opłata za wywóz śmieci.

Radny Marek Sanecki
975/XLVII/06
- czy możliwa jest naprawa drogi przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Gryfinie? Stan drogi jest bardzo zły. W tym rejonie GTBS buduje drugi blok mieszkalny, znajduje się tam usługowy zakład samochodowy. Ponadto ww. droga służy jako łącznik pomiędzy centrum miasta, a jego południową częścią. Jeżeli to możliwe, to proszę o doraźną naprawę drogi.

Radny Artur Nycz
976/XLVII/06
- kiedy nastąpi uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i dlaczego nie odbywa się to na dzisiejszej sesji?

Radny Zenon Trzepacz
977/XLVII/06
- nie do końca zgadzam się z odpowiedzią na moją interpelację z poprzedniej sesji w sprawie utrzymania dróg i chodników. W mojej interpelacji pytałem również o tereny wiejskie, a w szczególności o Radziszewo i Daleszewo, gdzie właścicielem działek jest gmina, a działki przylegają do drogi krajowej. Nikt nie odgarnia śniegu na tych drogach. Obecnie przejście po chodniku jest niemożliwe. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Maciej Szabałkin
978/XLVII/06
- w odpowiedzi na moją interpelację z poprzedniej sesji napisano, że w dniu 26 sierpnia 2005 r. unieważniony został przetarg nieograniczony na publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy, gdyż był obarczony wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zapewniały zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Z tego co wiem, to przetarg ogłoszony w lipcu bazował na specyfikacji, na podstawie której były zawierane umowy. Brano pod uwagę cenę oraz nakład gazety. Przez okres dwóch lat były zawierane umowy. Czy specyfikacja była zmieniana, że p. Burmistrz uznał, iż należy unieważnić przetarg? Czy też przez dwa lata wstecz zawierano umowy nie mając do tego podstawy prawnej i dlatego p. Burmistrz uznał, że przetarg należy unieważnić?

Radny Jan Bielecki
979/XLVII/06
- jakiś czas temu zgłaszałem interpelację o utworzenie parkingu przy budynku OIOM - u w Gryfinie. Z tego co wiem, to OIOM - u już nie ma, a nadal obowiązuje zakaż wjazdu na tę ulicę. Uważam, że na tej ulicy można wprowadzić ruch jednokierunkowy, a przez to powstanie wiele miejsc parkingowych. Proszę o rozważenie mojej propozycji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach
980/XLVII/06
- przy ul. Kolejowej w Gryfinie był ustawiony znak zakazujący wjazdu w ulicę przy garażach, ponieważ jest to ulica zamknięta. Ustawione były również kwietniki uniemożliwiające wjazd w tę ulicę. Obecnie nie ma tam ani znaku zakazu wjazdu, ani kwietników, które zniszczono. Kierowcy nie znający tego terenu wjeżdżają w ulicę zamkniętą. Proszę o zajęcie się sprawą.

981/XLVII/06 - byłem na spotkaniu w Żabnicy, na którym mieszkańcy zgłosili potrzebę budowy chodników przy ulicy Długiej oraz 3 Maja. Dzieci z tego rejonu chodzą do szkoły ulicą, którą jeżdżą samochody ciężarowe z drewnem, co stwarza duże zagrożenie na drodze. Należy wystąpić do powiatu o zajęcie się sprawą.

Ad.V. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił ww. projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVII/585/06 stanowi załącznik nr 6.

Od tej chwili stan osobowy Rady wynosi 20 radnych.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 - minutowa przerwę, a po jej zakończeniu przystąpiono do realizacji dalszej części obrad.

Ad.VI. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2005 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2005 rok przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVII/586/06 stanowi załącznik nr 8.

Ad.VII. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVII/587/06 stanowi załącznik nr 9.

Ad.VIII. Zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVII/588/06 stanowi załącznik nr 10

Ad.IX. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVII/589/06 stanowi załącznik nr 11.

Ad.X. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XLVII/590/06 stanowi załącznik nr 12
 2. nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej, gruntu położonego w obrębie Radziszewo.

  Radna Magdalena Chmura Nycz - ile będzie kosztował grunt, o którym mowa w projekcie uchwały i czy są zabezpieczone pieniądze na ten cel?

  Inspektor Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Krystyna Lamperska - na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wyceny. Po przyjęciu uchwały przez Radę podjęte będą czynności zmierzające do wydzielenia działki. Orientacyjnie cena gruntu wyniesie około 20 - 25 zł/m2. Na ten cel zabezpieczono środki finansowe.

  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej, gruntu położonego w obrębie Radziszewo przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XLVII/591/06 stanowi załącznik nr 13

Ad.XI. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali na piśmie autopoprawki do ww. projektu uchwały - załącznik nr 14 oraz nową wersję projektu uchwały, w której uwzględniono ww. autopoprawki - załącznik nr 15.

Radny Marek Sanecki - po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim i związkami zawodowymi ww. Regulamin uległ zmianie. Uważam jednak, że błędem jest zmiana dodatku za wychowawstwo. Podczas zmiany Regulaminu przed dwoma laty wprowadzono zapis, że dodatek za wychowawstwo będzie wzrastał w kolejnych latach od 2% do 5%. W bieżącym roku miał wzrosnąć o 5%, ale ww. zapis nie wszedł w życie. Uważam, że taki zapis był zasadny i nie należy tego zmieniać. Zmiana zapisu powoduje obniżenie dodatku dla nauczycieli dyplomowanych, których pensja podstawowa brutto wynosi 2.059 zł. Z tego co wiem, to zmiana nastąpiła z powodów oszczędnościowych. Jeżeli koniecznie trzeba komuś zabrać, to lepiej zmniejszyć dodatek dla opiekunów stażu. Prawdą jest to, co powiedział radny Zenon Trzepacz, że młodzież sprawia coraz większe problemy, które muszą rozwiązywać wychowawcy. Zmniejszenie dodatku za wychowawstwo pociągnie za sobą negatywne skutki i dlatego wnioskuję o pozostawienie dodatku na dotychczasowym poziomie, tj. 5% od wynagrodzenia zasadniczego.

Radna Janina Nikitińska - w § 11 pkt.1, ppkt.5 jest zapis mówiący o tym, że jeżeli nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim więcej niż 15 dni, to traci dodatek motywacyjny na następne pół roku. Uważam, że bardziej sprawiedliwe jest potrącanie dodatku motywacyjnego za każde zwolnienie lekarskie, w miesiącu, w którym nauczyciel przebywał na zwolnieniu. Proponowany zapis w projekcie uchwały jest krzywdzący dla nauczycieli.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - podczas zatwierdzania budżetu dla oświaty wymagano od nas, abyśmy zmieścili się w zaplanowanej kwocie. Bardzo długo trwały rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie uzgodnienia Regulaminu. Związki zawodowe zatwierdziły projekt Regulaminu. Dzisiejsze uwagi radnych przyjmuję, ale przed umieszczeniem ich w projekcie uchwały muszą one być omówione ze związkami zawodowymi. Ponieważ musimy wypłacić pobory nauczycielom, proszę o przyjęcie Regulaminu wraz z autopoprawkami, które radni otrzymali w dniu dzisiejszym. Na następnej sesji możemy wnieść do niego poprawki.

Radna Janina Nikitińska - przykładowo od września 2005r. nauczyciel posiadał uprawnienia do premii motywacyjnej, a nie wiedział o tym, że z powodu zwolnienia lekarskiego powyżej 15 dni zostanie jej pozbawiony przez okres pół roku. Wcześniej tracił dodatek po 30 dniach chorobowego. Czy w takim przypadku prawo będzie działało wstecz i nauczyciel zostanie pozbawiony dodatku przez pół roku?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - w tym przypadku możemy doprecyzować, że za semestr, który kończy się ostatniego lutego br. będą obowiązywały dotychczasowe zasady. Wszyscy nauczyciele wiedzą o tym, że co roku opracowywany jest nowy Regulamin, który dostosowuje się do budżetu oświaty i dlatego zmieniają się warunki płacy dla nauczycieli. Nie może być tak, że raz dany przywilej pozostaje na zawsze.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy bez zgody związków zawodowych można wprowadzić takie poprawki do projektu uchwały?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - nie można.

Aplikant radcowski Przemysław Mijal - wszystkie zmiany proponowane przez Radę podlegają procedurze uzgodnień ze związkami zawodowymi. Przyjęcie Regulaminu ze zmianami nie uzgodnionymi ze związkami zawodowymi spowoduje, że nie będzie on obowiązywał. Natomiast jeżeli ktoś nabył uprawnienia na podstawie poprzedniego Regulaminu, który przewidywał dłuższy okres możliwości przebywania na zwolnieniu lekarskim, to po wprowadzeniu nowego Regulaminu nie można zweryfikować uprawnienia na jego niekorzyść. Nie ma więc potrzeby wprowadzania zapisu, który proponuje radna.

Radny Marek Sanecki - nie musieliśmy uchwalać Regulaminu w styczniu br. Mogliśmy to zrobić w grudniu 2005 roku. Obecnie zmusza się nas do przyjęcia Regulaminu twierdząc, że jest to potrzebne do wypłacenia wynagrodzenia dla nauczycieli.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - zatwierdzenie Regulaminu przed przyjęciem budżetu spowodowałoby, że zapisy w nim nie miałyby pokrycia w budżecie.

Radny Marek Sanecki - przy opracowaniu budżetu należało brać pod uwagę dotychczas obowiązujący Regulamin, a nie jego nową wersję. Przecież nie było gwarancji, że Rada przyjmie nowy Regulamin.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - stary Regulamin zawsze obowiązuje do końca roku kalendarzowego, a nowy wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia nowego roku. Tak stanowi karta nauczyciela. Gdyby uchwalono Regulamin zapewniający wyższe dodatki, a w budżecie nie zabezpieczono środków finansowych na ten cel, to zapisy w regulaminie nie byłyby realizowane.

Radny Marek Sanecki - pod koniec ubiegłego roku nie omawiano budżetu, nie były również prowadzone konsultacje ze środowiskiem nauczycielskim. Prowadzono tylko konsultacje ze środowiskiem dyrektorskim.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - prowadzono konsultacje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który jest instytucją reprezentującą interesy nauczycieli.

Radny Marek Sanecki - jakie powstaną oszczędności po wprowadzeniu zmiany dodatku za wychowawstwo?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - jeżeli zatwierdzimy ww. Regulamin, to na dzień dzisiejszy brakuje nam w budżecie 10.000 zł. Wiedzieliśmy o tym, kiedy zgadzaliśmy się na ustępstwo podczas uzgadniania Regulaminu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Wspólnie z p. Skarbnik doszliśmy do wniosku, że znajdziemy brakującą kwotę. Mówiłem już o tym, że uwagi radnych przyjmujemy i będziemy prowadzili rozmowy w tej sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - opracowanie Regulaminu trwało prawie dwa miesiące, a powodem tego były rozmowy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorami szkół, Związkiem Zawodowym "Solidarność". Po długich dyskusjach doszliśmy do wniosku, że najbardziej sprawiedliwe będzie wprowadzenie dodatku ryczałtowego w kwocie 70 zł. W ten sposób zyskają wszyscy, oprócz osób najwyżej uposażonych. W tym przypadku, bez względu na to jakie dana osoba posiada wykształcenie, wkład pracy w prowadzenie wychowawstwa jest taki sam. Ponadto pragnę poinformować, że gmina przeznacza znaczne środki finansowe na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Każde podwyższenie kwalifikacji wiąże się ze zmianą płacy. Gdyby ustalono procentowy dodatek za wychowawstwo, to wzrastałby on wraz z podnoszeniem kwalifikacji. Uważam, że łatwiej jest zaplanować środki finansowe przy dodatku w formie ryczałtu, a ponadto jest to bardziej sprawiedliwe. Wobec powyższego proszę radnych o przyjęcie Regulaminu w wersji, którą zaproponowałem wraz z przedstawionymi autopoprawkami.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w § 17 pkt. 5 jest zapis "w razie zabiegów tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do obu dodatków". Co ustawodawca ma na myśli pisząc o trudnych i uciążliwych warunkach pracy?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - co zaliczamy do trudnych i uciążliwych warunków określa Rozporządzenie Ministra Edukacji, a nie Regulamin lub wydział. W tym przypadku nie ma dowolności. W Rozporządzeniu Ministra wymieniono 19 pozycji, które są zaliczane do warunków trudnych. Z tego, w celu przejrzystości zapisu wymieniliśmy w Regulaminie przykładowo dwa przypadki, które występują w naszych placówkach. Ww. Rozporządzenie opisuje w szczegółowy sposób, jakie rodzaje schorzeń uczniów, czy wychowanków brane są pod uwagę przy ustalaniu uciążliwych warunków pracy. Sprawy rozstrzygane są przez Ministerstwo, a nie przez Radę lub Burmistrza.

Radny Marek Sanecki - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy nową wersję Regulaminu, który tak jak poprzedni podpisały związki zawodowe. Nie wiem, czy radni wiedzą jaka jest różnica pomiędzy pierwszą wersją Regulaminu, a tą, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. Wobec powyższego uważam, że na dzisiejszej sesji nie powinniśmy przyjmować Regulaminu.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - na temat autopoprawki wspominałem na posiedzeniach Komisji Rady.

Radna Janina Nikitińska - zmiany do Regulaminu były omawiane na posiedzeniu Komisji, na której nie było p. Marka Saneckiego.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy radny p. Marek Sanecki podtrzymuje wniosek w sprawie pozostawienia dodatku na dotychczasowym poziomie, tj. 5% od wynagrodzenia zasadniczego?

Radny Marek Sanecki - tak, podtrzymuję.

Radny Czesław Kapusta - ustawowo dodatek motywacyjny wszedł w życie niedawno. Wydaje mi się, że wysokość ww. dodatku powinna wynosić od 2% do 5%.

Radny Zenon Trzepocz - uważam, że niepotrzebnie dyskutujemy nad sprawą, ponieważ najbardziej zainteresowani Regulaminem zaakceptowali jego nową wersję, w której uwzględniono autopoprawki.

Radny Marek Sanecki - w związku z powyższym wycofuję swój wniosek dotyczący pozostawienia dodatku na dotychczasowym poziomie, tj. 5% od wynagrodzenia zasadniczego. Przyjmuję do wiadomości obietnicę, że sprawa będzie nadal konsultowana i nie jest to temat zamknięty.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk obiecał, że tak będzie.

Radna Krystyna Gazdecka - środki finansowe są w takiej samej wysokości. Podatek motywacyjny został obniżony, ponieważ wcześniej absencja w pracy nie mogła przekroczyć 30 dni, a teraz 15 dni. Dodatek dla doradców metodycznych obniżono ze 100 zł na 70 zł. Fundusz nagród dla nauczycieli wcześniej wynosił 1,5%, a teraz 1%. Wobec powyższego, dlaczego brakuje 10.000 zł na realizację zadań wynikających
z Regulaminu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - budżet dla oświaty jest jeden. Wspólnie ze związkami zawodowymi doszliśmy do wniosku, że najgorzej uposażeni w oświacie są pracownicy administracyjni. W budżecie gminy przewidziano środki finansowe na rewaloryzację płac o stopień inflacji oraz na podwyżkę. Podwyżka łącznie z inflacją będzie wynosiła 10%. Na realizację tego przedsięwzięcia brakuje nam 10.000 zł.

Radna Krystyna Gazdecka - jestem za takim rozwiązaniem, ale nie rozumiem dlaczego wykazano, że 10.000 zł brakuje dla placówek przedszkolnych?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ponieważ taka grupa pracowników jest najliczniejsza w przedszkolach.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - podczas planowania budżetu przyjęto średnią stawkę dla wszystkich poszczególnych stopni awansu zawodowego z ubiegłego roku, z uwzględnieniem inflacji i planowanych awansów zawodowych. Zaplanowano również pewną kwotę na dodatki. Z chwilą przyjęcia takiej samej stawki dla nauczycielek w przedszkolach oraz w szkołach okazało się, że średnia stawka planowana w budżecie wynosi 55 zł na osobę, a potrzeba 70 zł na osobę.

Radna Krystyna Gazdecka - dzieląc kwotę 10.000 zł na pięć przedszkoli wynika, że na każde brakuje po 2.000 zł. Z tego co wiem, to w jednym z przedszkoli brakuje 34 zł miesięcznie na wychowawstwo. Rocznie nie daje to 2.000 zł. Skąd więc brak 10.000 zł?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - mamy pięć przedszkoli. Ponadto w szkołach są grupy przedszkolne. Planowana w budżecie kwota na ten cel jest mniejsza od tej, która wynika z zapisu.

Radna Krystyna Gazdecka - to prawda, ale przedszkola są w budżecie gminy pod inną pozycją niż oddziały przedszkolne. Nie zgadzam się z tym, że dla przedszkoli brakuje 10.000 zł.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - wszystko zależy od tego, o którym przedszkolu jest mowa. W jednym z przedszkoli prawie wszyscy nauczyciele są dyplomowani, a w pozostałych przedszkolach to w większości stażyści lub kontraktowi i tam jest wyraźna zmiana.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy takie wyjaśnienie satysfakcjonuje radną?

Radna Krystyna Gazdecka - tak, dziękuję, ponieważ myślę, że innej nie otrzymam.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uwzględnieniem autopoprawek.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, ze uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2006 przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XLVII/592/06 stanowi załącznik nr 16.

Ad.XII. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVII/593/06 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach
Ad.957/XLVII/06
- rozmawiałem z p. Burmistrzem w tej sprawie. Powiedziałem, że gdyby sprawozdanie było do odbioru w Biurze Obsługi Rady na dwa dni przed sesją, tj. we wtorek do godziny 1200 , to każdy radny mógłby je odebrać i zapoznać się z treścią.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.958/XLVII/06
- otrzymywałem informacje od wychowawców, że dzieci uczestniczące w feriach zimowych zachowują się bardzo źle. Podczas spotkania z wychowawcami będziemy chcieli wypracować metody zaradcze.

Ad.959/XLVII/06 - Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk polecił dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, aby doraźnie odśnieżono teren, o którym mowa w interpelacji. Pragnę nadmienić, że w Gardnie nie są uporządkowane sprawy własnościowe gruntu.. Ww. grunt nadal figuruje jako własność spółdzielni mieszkaniowej. Prawnym następcą przejęcia tego gruntu będą wspólnoty mieszkaniowe. Gmina nie posiada tam własnego gruntu.

Ad.961/XLVII/06 - trwa opracowanie planu na modernizację remizy strażackiej w Wełtyniu. W roku bieżącym rozpoczniemy modernizację oraz remont tego obiektu. Jeżeli będzie możliwe, to postaramy się również skorzystać ze środków pomocowych.

Ad.964/XLVII/06 - sprawa jest trudna. Być może po zmianach w Agencji Nieruchomości Rolnej można będzie ją przyspieszyć. Do końca kwietnia br. w Studium zostanie ujęty zapis o boisku w Chlebowie, a potem nastąpi przejęcie gruntu.

Ad.965/XLVII/06 - osobiście zajmę się sprawą poruszoną w interpelacji. Nie może być tak, że wydatkowaliśmy znaczne środki finansowe na remont budynku "Pod Platanem", a teraz okazuje się, iż występują takie usterki. Przecież nad remontem budynku za odpowiednie wynagrodzenie czuwali inspektorzy nadzoru. Powołam komisję do przeglądu tego obiektu. Po zakończeniu przeglądu wspólnie z Prezesem GTBS p. Bronisławem Melą ustosunkujemy się do sprawy, a na następnej sesji udzielę konkretnej odpowiedzi. Pragnę nadmienić, że inspektorzy nadzoru w większości byli wynajęci przez Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie.

Ad.966/XLVII/06 - jak tylko zaczęły się przymrozki wydałem polecenie dla Straży Miejskiej, aby kontrolowała wszystkie miejsca, w których gromadzą się bezdomni. Ponadto zobowiązałem OWiR, aby w sprawach nagłych w Ośrodku zakwaterowywano osoby bezdomne. OPS zarezerwował w noclegowniach miejsca dla takich osób. Straż Miejska wspólnie z Policją codziennie patrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Najgorsze jest to, że część bezdomnych ucieka z noclegowni zaraz po dowiezieniu ich tam, ale na to nic nie można poradzić.

Ad.969/XLVII/06 - udzielę pisemnej odpowiedzi.

970/XLVII/06

Ad.972/XLVII/06 - zgodnie z podpisanym porozumieniem przeprowadzamy negocjacje w sprawie wyrażenia zgody na przebieg linii elektrycznej 110 KV nową trasą.

Ad.973/XLVII/06 - gmina nie stawia żadnych problemów jeżeli chodzi o wycięcie drzew przy ul. Energetyków w Gryfinie. Wcześniej musi wpłynąć do nas wniosek w tej sprawie od właściciela terenu, którym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica". Poinformowaliśmy ww. Spółdzielnię o tym, co powinien zawierać wniosek skierowany do gminy. Obecnie czekamy na wniosek.

Ad.974/XLVII/06 - w skład ceny za wywóz nieczystości wchodzi składowanie, odbiór i transport. W związku z powyższym nie mogę w dniu dzisiejszym obiecać, że w roku bieżącym, ani w roku 2007 nie wzrośnie opłata za wywóz śmieci. Przecież nie wiemy jak w tym czasie będzie kształtowała się cena paliwa, która w głównej mierze ma wpływ na cenę wywozu śmieci. Oficjalnie mogę zadeklarować, że w tym roku oddana będzie do użytku następna kwatera. Przystąpienie do realizacji zadania trwało bardzo długo, ponieważ wcześniej należało dokonać przekwalifikowania gruntu. Ponadto pragnę poinformować, że Widuchowa podpisała umowę nie tylko z Gryfinem, ale także z Chojną. Gdyby zaistniała taka potrzeba, to Widuchowa będzie wywoziła swoje śmiecie do Chojny. Obecnie PUK obsługuje Banie i Gryfino.

Ad.975/XLVII/06 - przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki trwa budowa drugiego budynku. Posiadamy już pełną dokumentację na budowę ww. drogi. Po zakończeniu budowy przystąpimy do wykonania drogi. Jeżeli zajdzie potrzeba, to doraźnie wyrównamy drogę spychaczem, ale muszą być odpowiednie warunki atmosferyczne.

Ad.976/XLVII/06 - myślę, że na następnej sesji nastąpi uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - otrzymałem telefoniczną informację, że radna Elżbieta Kasprzyk ma zamiar wstąpić do klubu radnych niezależnych, a w dniu dzisiejszym otrzymałem pismo w tej sprawie. Ponadto w dniu dzisiejszym musieliśmy przyjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Jana Kozłowskiego w związku z jego śmiercią. Na następnej sesji nastąpi uzupełnienie składu Rady. W związku z powyższym Prezydium Rady podjęło decyzję, że uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej odbędzie się na następnej sesji.

Ad.977/XLVII/06 - do zakończenia ferii zimowych drogi i chodniki należące do gminy mają zostać odśnieżone. Proszę Prezesa PUK o zajęcie się sprawą.

Ad.978/XLVII/06 - udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.979/XLVII/06 - droga przy budynku OIOM-u należy do powiatu. Propozycja radego jest słuszna. Będziemy rozmawiali w tej sprawie z przedstawicielami powiatu. Cieszę się, że w niedługim czasie zwiększy się liczba miejsc parkingowych przy Urzędzie Miasta i Gminy. Trwają końcowe rozmowy z przedstawicielami powiatu w sprawie przejęcia przez gminę terenu przy ul. Parkowej w Gryfinie. Dokonaliśmy przeglądu całego terenu w mieście pod względem parkingowym. Istnieje realna szansa na utworzenie w całym mieście dodatkowo około 300 miejsc parkingowych. Według tego planu będziemy systematycznie zwiększać liczbę parkingów. Jesteśmy po wstępnych rozmowach ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Regalica", w sprawie przekazanie gminie terenu znajdującego się pomiędzy ulicą Piastów, a budynkiem Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Ww. teren w części również można będzie przeznaczyć pod miejsca parkingowe ogólnodostępne.

Ad.981/XLVII/06 - interpelację przekażemy do właściciela drogi, w tym przypadku powiatu.

Radny Ireneusz Sochaj - czy wiadomo już, co będzie z Biblioteką Pedagogiczną w Gryfinie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to co powiem proszę traktować jako wstępne uzgodnienia. W ww. sprawie odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem p. Nowickim. Ze spotkania została sporządzona notatka służbowa. Urząd Marszałkowski doszedł do wniosku, że w każdym powiecie powinna być jedna Biblioteka Pedagogiczna. Uznano, że taka biblioteka powinna być w Chojnie, ponieważ będą mogli z niej korzystać nauczyciele z Dębna. Wobec powyższego uznaliśmy, że przejmujemy cały księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej, który w większości został sfinansowany z budżetu naszej gminy oraz z opłat składkowych wnoszonych przez czytelników i utworzymy filię Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Nasza propozycja uzyskała aprobatę Wicemarszałka p. Nowickiego oraz Dyrektora Edukacji. Do tej pory pracowników Biblioteki Publicznej obejmowała karta nauczyciela. Na spotkaniu uzgodniliśmy, że Urząd Marszałkowski przejmuje na siebie wypłatę odpraw pracownicze. Wcześniej ww. Urząd ma wystąpić do naszej gminy o podjęcie działań w tej sprawie. Mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski dotrzyma słowa i księgozbiór pozostanie w Gryfinie.

Radny Jan Bielecki - ostatnio zauważyłem, że mieszkańcy Gryfina podczas wymiany mebli na nowe, stare wystawiają przed śmietnikami. Pracownicy PUK rozbijają je i wywożą na śmietnik. Szkoda, że tak się dzieje, ponieważ w naszej gminie jest wiele osób, które nie mają mebli i chętnie by je wzięli. Czy nie można wyznaczyć dni, w którym takie meble będą zabierane i przekazywane osobom potrzebującym?

 Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - już wcześniej rozmawiałem z radnym p. Janem Bieleckim w tej sprawie. Zorganizuję spotkanie z OPS oraz PUK w tej sprawie. Musimy znaleźć miejsce, do którego będą przewożone meble. Rozdziałem tych mebli zajmie się OPS.

Ad.XIV. Wolne wnioski i informacje.

Podczas obrad sesji radni otrzymali pisemną informację Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusza Zawadzkiego w sprawie uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie w części zasądzającej od Fundacji na rzecz Fluor S.A. kwotę 9.581.417,79 zł - załącznik nr 18.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej Bronisław Tessar - trwa mroźna zima, co sprzyja tworzeniu bezpiecznych lodowisk dla dzieci. Apeluję do sołtysów o tworzenie takich lodowisk na terenach wiejskich. O pomoc w wykonaniu lodowiska należy zwracać się do Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że:

 • radna Elżbieta Kasprzyk złożyła oświadczenie, iż z dniem 19 stycznia br. przystąpiła do Klubu Radnych Niezależnych,
 • zebranie wiejskie mieszkańców Daleszewa i Łubnicy odbędzie się 31 stycznia br. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej "Zagroda",
 • 4 lutego br. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach odbędą się wybory sołtysa,
 • następna sesja odbędzie się 23 lutego br.,
 • wpłynęło zaproszenie na IV Lubuski Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się 12 marca br. w Gorzowie Wielkopolskim. Chętnych piłkarzy zapraszam do wzięcia udziału w turnieju. W Biurze Obsługi Rady i Burmistrza należy zgłaszać chęć udziału.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. UCHWAŁA NR XLVII/585/06 - załącznik nr 6,
 7. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 7,
 8. UCHWAŁA NR XLVII/586/06 - załącznik nr 8,
 9. UCHWAŁA NR XLVII/587/06 - załącznik nr 9,
 10. UCHWAŁA NR XLVII/588/06 - załącznik nr 10,
 11. UCHWAŁA NR XLVII/589/06 - załącznik nr 11
 12. UCHWAŁA NR XLVII/590/06 - załącznik nr 12
 13. UCHWAŁA NR XLVII/591/06 - załącznik nr 13
 14. Autopoprawki do projektu uchwały - załącznik nr 14,
 15. Projekt uchwały z uwzględnionymi autopoprawkami - załącznik nr 15,
 16. UCHWAŁA NR XLVII/592/06 - załącznik nr 16,
 17. UCHWAŁA NR XLVII/593/06 - załącznik nr 17
 18. Informacja w sprawie uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie w części zasądzającej od Fundacji na rzecz Fluor S.A. kwotę 9.581.417,79 zł - załącznik nr 18.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz