Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLVI/05 z XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 grudnia 2005 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1315.
Radny nieobecny
- Kazimierz Płonka.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1/ Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
2/ Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
3/ Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
4/ Poseł na Sejm RP Rafał Wiechecki,
5/ Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
6/ Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20 w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:
1/ W punkcie I zdjęto ppkt. 2/ przyjęcie protokołu z XLV sesji - przyjęcie protokołu odbędzie się na następnej sesji.
2/ Wprowadzono punkty:
- XVII. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - DRUK Nr 12/XLVI,
- XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 13/XLVI.

Ww. projekty uchwał omówiły wszystkie Komisje Rady

- XIX. Zmiana Uchwały Nr XXVIII/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XLVI.

Ww. projekt uchwały omówiły tylko dwie Komisje Rady:
1/ Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
2/ Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Nową wersję porządku obrad sesji radni otrzymali przed sesją - załącznik nr 5.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 6.
Ponadto odczytał wnioski pokontrolne wypracowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Poinformował, że w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza będzie do wglądu Protokół Najwyższej Izby Kontroli.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz

944/XLVI/05 - przed świętami w miejscowościach Czepino, Żabnica, Daleszewo przez wiele godzin nie było światła. Taka sytuacja zdarza się bardzo często. Proszę o wystosowanie protestu oraz żądania do firmy ENEA w sprawie właściwego wykonywania obowiązków.

945/XLVI/05 - obecnie jest zima i od kilku dni pada śnieg. Mieszkańcy naszej gminy odśnieżają chodniki przy swoich posesjach, natomiast drogi gminne nie są odśnieżane i stan ich jest bardzo zły. 17 grudnia br. z powodu złego stanu dróg były duże problemy z dojazdem do miejscowości Sobieradz. Proszę o zajęcie się sprawą.

946/XLVI/05 - mieszkańcy naszej gminy korzystają z autobusów linii nr 1 na trasie Szczecin - Dolna Odra i Dolna Odra - Szczecin. Gmina dopłaca do kursów autobusowych. Pasażerowie skarżą się, że pomimo okresu zimowego w autobusach jest bardzo zimno, ponieważ kierowcy nie włączają ogrzewania. W dniu dzisiejszym w autobusie wyjeżdżającym z Gryfina o godz. 746 do Szczecina również było zimno. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Proszę o pilną interwencję w Dyrekcji PKS w Szczecinie.

Radny Ireneusz Sochaj

947/XLVI/05 - w informacji Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady jest wzmianka o braku miejsc parkingowych na Górnym Tarasie w Gryfinie. Uważam, że takich miejsc brakuje w całym mieście. Ostatnio zauważyłem, że na parkingu przy banku, naprzeciw Urzędu Miasta i Gminy pojawiły się blokady odgradzające miejsca parkingowe. Proszę o wyjaśnienie, czy gmina sprzedaje miejsca na parkingach i czy każdy chętny może wykupić takie miejsce?

Radny Antoni Rak

948/XLVI/05 - mieszkańcy budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie nr 16-26 skarżą się, że korony rosnących topoli zasłaniają widoczność w mieszkaniach, a w okresie letnim nie można otworzyć okien, ponieważ bardzo pylą. Proszę o ścięcie koron drzew w taki sposób, aby nie utrudniały życia mieszkańcom.

949/XLVI/05 - należy oświetlić chodnik na odcinku od sklepu "Biedronka" wzdłuż płotu przy szpitalu, aż do budynku mieszkalnego przy ul Grunwaldzkiej nr 16 - 26 w Gryfinie. Brak oświetlenia chodnika powoduje, że przejście w porze wieczorowej oraz nocnej w tym miejscu jest bardzo niebezpieczne.

950/XLVI/05 - u zbiegu ulic Adama Rapackiego, Kościelnej i Sportowej w Gryfinie stoi nie zagospodarowany od dawna budynek. Należy wystąpić do właściciela o wykonanie remontu lub rozbiórkę budynku.

Radny Maciej Szabałkin

951/XLVI/05 - w sierpniu br. ogłoszono przetarg na publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach). W przetargu mogli uczestniczyć wykonawcy, których między innymi średnia miesięczna sprzedaż  gazety na terenie powiatu gryfińskiego wynosi minimum 4000 egzemplarzy, w tym na terenie gminy Gryfino 1700 egzemplarzy.
W przypadku dzienników regionalnych średnia dzienna sprzedaż gazety w 2004 r. musiała wynosić minimum 15000 egzemplarzy. Ponadto przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający miał kierować się kryterium ceny za 1 cm2 ogłoszenia. 26 sierpnia br. unieważniono ww. przetarg, a w listopadzie br. ogłoszono następny, w którym zrezygnowano z kryterium, które dotyczyło średniej miesięcznej ilości sprzedaży gazet. Takie działanie budzi podejrzenie, że zrobiono tak pod określony podmiot, który nie spełniał wymogów. Uważam, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego odwołano pierwszy przetarg? Dlaczego w drugim przetargu wycofano się z kryterium, które dotyczyło średniej miesięcznej ilości sprzedaży gazet?

Radna Magdalena Chmura - Nycz

952/XLVI/05 - w Urzędzie Miasta i Gminy została przeprowadzona kontrola. Proszę o dostarczenie mi protokołu Najwyższej Izby Kontroli.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach

protokół Najwyższej Izby Kontroli będzie do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.

Radna Magdalena Chmura - Nycz

953/XLVI/05 - proszę o naprawę dachów na budynkach mieszkalnych przy ulicy Orląt Lwowskich w Gryfinie oraz ocieplenie tych budynków.

Radny Mieczysław Sawaryn

954/XLVI/05 - mieszkańcy prywatnych posesji odśnieżają chodniki przy swoich domach. Chciałbym dowiedzieć się, kto odśnieża drogi w Gryfinie? Czy opracowano harmonogram dotyczący odśnieżania poszczególnych dróg, a jeżeli tak, to jaki? Dlaczego gmina nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie?

Radny Czesław Kapusta

955/XLVI/05 - Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze w Gryfinie zgłosiło potrzebę budowy obwodnicy na odcinku od ul. Armii Krajowej w Gryfinie do drogi nr 31 w kierunku Chojny. Wszyscy wiemy, że taka obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ w przypadku zamknięcia ul. Łużyckiej nie ma innego wyjazdu z Gryfina w kierunku Chojny. Chciałbym dowiedzieć się jakie podjęto już działania w tym kierunku lub jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie?

Radny Mieczysław Sawaryn

956/XLVI/05 - w ubiegłej kadencji Rada zobowiązała Zarząd Miasta i Gminy w Gryfinie do ustawienia parkometrów na parkingu przy parku, ale potem odstąpiono od tego zamiaru. Obecnie osoby dojeżdżające do pracy w Szczecinie zostawiają na parkingu swoje samochody na cały dzień i przez to osoby, które mają do załatwienia sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy lub na poczcie nie mają gdzie zaparkować samochodu. Uważam, że należy ponownie rozważyć możliwość ustawienia parkometrów na parkingu. Proszę o zajęcie się sprawą.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach udzielił głosu Posłowi na Sejm RP p. Rafałowi Wiecheckiemu.

Poseł na Sejm RP p. Rafał Wiechecki - W dzisiejszej sesji Rady Miejskiej uczestniczę z dwóch powodów, po pierwsze uważam, że nie powinno być przepaści pomiędzy samorządami, a Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, a po drugie oferuję swoją pomoc dla gminy oraz powiatu w szerokim zakresie. Wszyscy wiedzą, że największy zakład w województwie zachodniopomorskim jakim jest Zespół Elektrowni Dolna Odra ma zostać sprywatyzowany. Jestem przeciwny prywatyzacji tego zakładu, ponieważ w tej sprawie jest wiele niewiadomych. Prawdopodobnie Zespół Elektrowni Dolna Odra ma przejąć spółka ENDESA, a tą ma przejąć spółka "córka". Nie wiadomo, czy w takim przypadku będą realizowane pakiety określone podczas prywatyzacji. Dlatego też uważam, że warto aby radni Rady Miejskiej, radni Rady Powiatu oraz Burmistrz i Starosta Powiatu podjęli starania w wypracowaniu wspólnego stanowiska przeciwko prywatyzacji Elektrowni Dolna Odra. Chodzi o to, aby nie powtórzyła się sytuacja jaka miała miejsce przy prywatyzacji Elektrowni "Połaniec", gdzie nastąpiła duża redukcja zatrudnienia.

Radny Artur Nycz - Słyszałem stanowisko Ministra p. Andrzeja Mikosza w tej sprawie, który mówił, że nie wiadomo jeszcze czy spółka ENDESA przejmie Zespół Elektrowni Dolna Odra. Jeżeli dojdzie do prywatyzacji, to chciałbym wiedzieć, czy p. Poseł będzie zabiegał w Sejmie RP o pomoc dla osób, które stracą pracę w Elektrowni. Ponadto Gryfino pilnie potrzebuje I odcinka obwodnicy. Czy p. Poseł podejmie działania mające na celu pomoc w budowie obwodnicy?

Poseł na Sejm RP p. Rafał Wiechecki - Będę starał się robić co tylko w mojej mocy. Proszę o przysłanie na adres mojego biura odpowiedniej dokumentacji w sprawie budowy obwodnicy. W niedługim czasie odbędzie się w Szczecinie wyjazdowe posiedzenie Komisji Sejmu, na którym będę mógł zgłosić tę sprawę.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy widział Pan pakiet socjalny dla pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra? Z tego co wiem, to taki pakiet jest zabezpieczony. Chciałbym wiedzieć jakie są zabezpieczenie i kto jest gwarantem?

Poseł na Sejm RP p. Rafał Wiechecki - umowę podpisywałem w poprzedni czwartek. W konspekcie pakiet przedstawiony był w sposób abstrakcyjny. Z prasy dowiedziałem się, że prawdopodobnie inwestor wysłał pakiet, który będzie obowiązywał 12 lat. Do tej pory w Polsce było tak, że oferowało się dużo, a potem nie było to realizowane.

Radny Jan Ragan - niektórych pracowników satysfakcjonuje to, że pakiet będzie obowiązywał przez 12 lat. Może być jednak tak, że za jakiś czas pracodawca podzieli zakład na spółki, które nie będą realizowały ustalonego pakietu.

Poseł na Sejm RP p. Rafał Wiechecki - uważam, że nie należy podpisywać umowy z firmą, co do której nie ma pewności, że będzie stabilna.

Radny Jan Bielecki - najważniejszą sprawą są sankcje. Jeżeli nie będzie sankcji, to gwarancje nic nie dadzą. Po przejęciu właściwej spółki przez spółkę "córkę" nie będą obowiązywały pakiety jeżeli nie będzie sankcji.

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - odnosząc się do wypowiedzi Posła RP p. Rafała Wiecheckiego pragnę powiedzieć, że nie ma rozbieżności w stanowiskach gminy i powiatu odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Stanowisko Zarządu Powiatu prześlemy do biura p. Posła.

Ad.V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uzupełnienie składu Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Zdzisława Kmieciaka do Rady z tej samej listy wchodzi p. Elżbieta Kasprzyk, która złożyła oświadczenie, że nie utraciła wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 7.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienie składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/570/05 stanowi załącznik nr 8.

Przewodniczący Rady przyjął ślubowanie radnej w ten sposób, że odczytał treść roty, a radna Elżbieta Kasprzyk odpowiedziała "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". Po przyjęciu ślubowania Przewodniczący Rady stwierdził, że p. Elżbieta Kasprzyk nabyła prawa radnej. Od tej pory w sesji uczestniczyło 20 radnych.

2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/571/05 stanowi załącznik nr 9.

Ad.VI. Informacja o realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. materiału. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - Prezes PUK jest obecny na sesji i mam nadzieję, że przyjął uwagi Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Radny Artur Nycz - czy to prawda, że eksploatacja naszego wysypiska kończy się 31 grudnia 2006 r.? Czy funkcjonująca obecnie kwatera spełnia jeszcze wszystkie wymogi? Czy zgodnie z zawartym porozumieniem wywożono śmiecie z Gryfina na wysypisko w Widuchowej? Czy środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na budowę nowej kwatery wystarczą na to zadanie?

Radny Mieczysław Sawaryn - już od 2002 roku wielu radnych prosiło p. Burmistrza o podjęcie działań związanych z rozwiązaniem tej sprawy. W 2004 roku w miesiącu kwietniu firma ABRYS stwierdziła, że funkcjonująca kwatera wysypiska śmieci wypełniona jest w 95%. Dlaczego podjęto się budowy boiska za 4 mln zł, a nie za budowę nowej kwatery pod wysypisko śmieci?

Radny Jan Ragan - nie określono jaki okres obejmuje sprawozdanie. Taka informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i dla wszystkich czytelny. Zawarto w niej 19 zadań i wszystkie uznano za priorytetowe. Uważam, że nie jest to prawda. Informacja powinna być podzielona na trzy działy, a pierwszy z nich powinien zawierać zadania priorytetowe.
Gmina powinna zająć się środowiskiem całościowo. Na naszym terenie znajduje się Zespół Elektrowni Dolna Odra, ale o tym nie wspomniano w przedstawionej informacji. Jeżeli chodzi o ochronę powietrza, to Elektrownia przeprowadziła duże inwestycje, które przyczyniły się do tego, że aż 97% pyłów produkowanych przez ten zakład wyłapują zamontowane filtry. Są to ważne elementy, które powinny znaleźć się w przedstawionej informacji.

Radny Czesław Kapusta - uważam, że najważniejszą sprawa dla naszej gminy jest budowa nowej kwatery pod wysypisko śmieci. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że nie będziemy mieli własnego wysypiska. Dlaczego w przedstawionej informacji nie ma wyników laboratoryjnych nt. zanieczyszczenia środowiska?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - jakie wnioski wypływają z przeglądu wałów przeciwpowodziowych w Gryfinie, które są w fatalnym stanie? Ile zlikwidowano dzikich wysypisk na naszym terenie?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy p. Eugeniusz Kuduk - wysypisko śmieci jest monitorowane i nie ma zagrożenia, że zostanie zamknięte.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - na temat wałów przeciwpowodziowych informacji mógłby udzielić Kierownik Gminnego Centrum Reagowania p. Robert Klecha.
Jeżeli chodzi o dzikie wysypiska śmieci, to co roku zabezpieczamy w budżecie gminy około 20.000 zł,- na ich usuwanie. Zgodnie z ustawą o odpadach właściciele terenów, na których znaleziono śmiecie są również właścicielami śmieci. Mamy jednak na uwadze to, że osoby te na ogół nie są winne temu, że ktoś wysypał śmiecie na ich terenie i dlatego nie wymuszamy na nich usunięcia odpadów. Robimy to na koszt gminy.
Nasze obecne składowisko komunalne miało funkcjonować do 2015 roku. Jednak co roku wzrasta liczba wywożonych odpadów i wysypisko szybko zapełnia się. Obecnie trwa selektywna zbiórka odpadów, przez co zmniejsza się ilość wywożonych odpadów. Informacja, którą otrzymali radni dotyczy zadań gminnych i dlatego nie ujęto w niej Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Radny Józef Gutkowski - w przedstawionym materiale nie ma również informacji na temat utylizacji azbestu w naszej gminie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - utylizacja azbestu jest zaplanowana na 2006 rok. Wcześniej jednak musi być uchwalony program usuwania azbestu.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - nasza gmina postrzega kompleksowo sprawę związaną z ochroną środowiska. Jeżeli chodzi o wysypisko odpadów komunalnych, to do końca kwietnia br. ma być opracowany projekt na budowę kwatery nr 2 i rekultywację kwatery nr 1.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - w tym przypadku nie ma żadnych zagrożeń. 5 stycznia br. spotykamy się z firmą ABRYS, która wykonuje projekt na budowę kwatery nr 2 i rekultywację kwatery nr 1.

Prezes PUK sp. z o.o. w Gryfinie Rafał Mucha - to prawda, że zostało podpisane porozumienie w sprawie wywozu śmieci z Gryfina na wysypisko w Gminie Widuchowa. Nie podpisano jednak umowy, ponieważ wysypisko w Dębogórze nie uzyskało zgody na przedłużenie eksploatacji. Nie mamy również obowiązku przyjmowania śmieci z Gminy Widuchowa.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy doszłoby do zamknięcia naszego wysypiska, gdyby Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę?

Prezes PUK sp. z o.o. w Gryfinie Rafał Mucha - nie potrafię tego powiedzieć. Uważamy, że wysypisko może funkcjonować, aż do otwarcia nowej kwatery.

Ad.VII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2006 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o ujęcie w ww. planie w miesiącu lutym sprawozdań z działalności Gryfińskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie z uwzględnieniem przyjętego wniosku.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2006 rok przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/572/05 stanowi załącznik nr 12.

Ad.VIII. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2006 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Jan Ragan zgłosił autopoprawkę do planu pracy swojej komisji polegającej na:
1/ wykreślenie w miesiącu lutym pkt. 1. Zapoznanie się z informacją przedstawicieli ZEDO S.A. oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na temat podjętych działań proekologicznych w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 i 2006,
2/ przeniesieniu z miesiąca marca na miesiąc kwiecień pkt. 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r.

Radny Józef Gutkowski w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosił autopoprawkę do planu pracy swojej Komisji polegającą na przeniesieniu z miesiąca marca na miesiąc kwiecień pkt. 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2005 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2006 rok przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/573/05 stanowi załącznik nr 13.

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/574/05 stanowi załącznik nr 14.

Ad.X. Ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzeń poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/575/05 stanowi załącznik nr 15.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji podatku od nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11. Wniosek SPZOZ w Gryfinie stanowi załącznik nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie restrukturyzacji podatku od nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/576/05 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XII. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiącego załącznik nr 4 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004 - 2008.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Mieczysław Sawaryn - od wielu lat przyjmujemy Gminny Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale nie otrzymujemy informacji na temat praktycznych skutków działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chcielibyśmy wiedzieć, czy przeprowadzono badania w tym kierunku i jaki jest efekt działania Komisji. Proszę o przedstawienie informacji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiącego załącznik nr 4 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004 - 2008 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/577/05 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XIII. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Materiał informacyjny w ww. sprawie stanowi załącznik nr 19. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/578/05 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XIV. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - na posiedzeniach Komisji Rady informowałam o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2005. Wydatki niewygasające planujemy na kwotę 4.332.653 zł. Wiążą się one z zadaniami, które są w trakcie realizacji i dalej będą realizowane w 2006 roku. Zadania te nie obciążają budżetu gminy na rok 2006.

Radny Artur Nycz - z jakich powodów zadania nie zostały wykonane i dlaczego przechodzą na rok następny?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - zmiany terminów zakończenia spowodowane są złożonymi procedurami, uzgodnieniami związanymi z realizacją robót budowlanych, opracowaniem projektów technicznych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakupów inwestycyjnych. Jest to tak zwany bezpieczny termin, w którym wydatki niewygasające zostaną zrealizowane.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dlaczego zaplanowano tak odległe terminy zakończenia projektów ul. Mieszka I, Podgórnej, Wł. Łokietka, bocznych ulic w Czepinie, łącznika ul. Łużyckiej - Rapackiego, ul. Wierzbowej w Gryfinie i modernizacji ulicy Przemysłowej?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w sprawie ulic: Mieszka I, Podgórnej i Łokietka podpisano ze Starostwem Powiatowym umowę w sprawie partycypacji. Nie uściślono jeszcze kosztów i nie wiadomo ile to będzie kosztowało gminę.

Radny Mieczysław Sawaryn - zaplanowano 200.000 zł na opracowanie projektu zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie. Ile z tej kwoty wydatkowano w 2005 roku? Czy przygotowano ocenę opłacalności zadania?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - na to zadanie nie ma opracowanego biznes planu.

Radny Mieczysław Sawaryn - najpierw należy wykonać biznes plan a dopiero potem robić projekty i o to postuluję.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - to zadanie ujęte jest w Strategii Rozwoju Gminy. Nabrzeże wali się i nie mogą cumować przy nim statki. Należy je wyremontować.

Radny Mieczysław Sawaryn - jakie są plany dotyczące targowiska miejskiego, czy zostanie zlikwidowane, czy relokowane w inne miejsce?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - planowana jest relokacja targowiska na ulicę Adama Rapackiego w Gryfinie. Nie znam terminu relokacji.

Radny Czesław Kapusta - sprawa jest bardzo ważna. Strategia Rozwoju Gminy opracowana jest aż do 2015 roku. Należy szanować pieniądze gminne.

Radny Stanisław Strzelczyk - jeżeli chcemy coś zrobić w mieście i gminie, to nie zawsze musi przynosić to konkretne efekty lub zyski. Musimy zastanowić się, czy chcemy coś robić, czy nie?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wszystkie kwoty wykazane w projekcie uchwały przyjęte są uchwałami Rady Miejskiej w 2005 r. W dzisiejszym projekcie uchwały przenosimy je tylko na 2006 r.

Radny Marek Sanecki - szczegóły zawarte w projekcie uchwały nie są akceptowane przez radnych. Chodzi nam o plan szeroko rozumiany.

Radny Zenon Trzepacz - proszę, aby każdy radny mówił we własnym imieniu. Uważam, że projekt uchwały przygotowany jest dobrze i powinniśmy go przyjąć. Przyjęcie budżetu na 2006 rok odbyło się na poprzedniej sesji i wówczas można było zgłaszać swoje uwagi.

Radny Mieczysław Sawaryn - o budżecie gminy należy rozmawiać cały rok. Uważam, że blokowanie 200.000 zł na przyszły rok nie powinno mieć miejsca. Dlaczego w 2005 r. nie zapytano ile taki projekt będzie kosztował?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - w 2005 roku trwały uzgodnienia, ponieważ sprawa jest złożona i nietypowa.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało15 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLVI/579/05 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XV. Zatwierdzenie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radna Magdalena Chmura Nycz - nie przypominam sobie, abyśmy wcześniej podejmowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Gryfino. Czy było to zgodne z przepisami?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - była zawarta taka umowa, ale jej termin minął 2 stycznia br.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/580/05 stanowi załącznik nr 22.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 - minutową przerwę, a po jej zakończeniu przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad.

Ad.XVI. Zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/581/05 stanowi załącznik nr 23.

Ad.XVII. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Dwie komisje Rady, tj. Rewizyjna oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie zajęły stanowiska. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie wyraziła swoją dezaprobatę dot. okresu trwania czynności likwidacyjnych. Komisja uważa, że nie należy tworzyć sztucznych miejsc pracy na tak długi okres czasu, które pociągają za sobą ogromne koszty utrzymania.

Radny Jan Kozłowski - dlaczego okres likwidacji określa się aż na 12 lat? Dług, który obecnie wynosi 8 mln zł przez 12 lat zwiększy się wielokrotnie. Czy nie można spłacić zadłużenia przed przystąpieniem do likwidacji SPZZOZ?

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - dług wynosił 23 mln zł. W ciągu trzech lat udało się nam zredukować go do 8 mln zł. Zmieniły się przepisy i spłatę pozostałej części długu rozłożyliśmy na okres dziesięciu lat. Z powodu braku pieniędzy nie jesteśmy w stanie spłacić natychmiast pozostałej części długu. Likwidacja zmierza do tego, że organ tworzący powoła likwidatora, który będzie spłacał wierzycieli. Opinia gmin nie ma charakteru wiążącego dla powiatu. Istnieje wymóg wystąpienia o opinię i my to zrobiliśmy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 glosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLVI/582/05 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy w ww. projekcie uchwały nie można uwzględnić lokali, których lokatorzy wystąpili z wnioskami o wykup?

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - uzgodniliśmy z Przewodniczącymi Klubów Radnych, że na sesji styczniowej zostaną uwzględnione wszystkie wnioski, które wpłynęły do gminy w tej sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę, aby gmina sporządziła wykaz budynków w mieście, które nie będą przeznaczone do sprzedaży, a pozostałe należy przygotować do sprzedaży. Mieszkańcy powinni wiedzieć, które budynki będą sprzedane, a które nie.

Zastępca Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - jesteśmy w trakcie przygotowania takiego wykazu. Jak tylko ociepli się trochę, to przystąpimy do przeglądu budynków. Dlatego proponuję wstrzymać się z wyznaczaniem mieszkań do sprzedaży, do czasu powstania pełnego wykazu. Nie zdążymy tego zrobić do sesji styczniowej. Nie potrafię powiedzieć ile czasu nam to zajmie.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - na początku stycznia omówimy wnioski, które wpłynęły już do gminy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wobec powyższego zgłaszam wniosek o wprowadzenie do projektu uchwały zapisu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. 9 Maja dla p. Orłowskiej oraz przy ul. Łużyckiej 78 w Gryfinie. Na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej p. Adelajda Pluskota deklarowała, że w zamian za mieszkanie p. Heleny Warunek wpłaci partycypację do gminy. Gmina za to przydzieli mieszkanie dla p. Heleny Warunek.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 - minutowa przerwę, a po wznowieniu obrad głos zabrali:

Zastępca Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - w budynku przy ul. Łużyckiej 78 jest dwóch najemców. Jedno mieszkanie nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu i dlatego nie można wyznaczyć go do sprzedaży. Ponadto budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Pani Adelajda Pluskota otrzymała odpowiedź w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy radna Magdalena Chmura Nycz nadal podtrzymuje swój wniosek w ww. sprawie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - tak podtrzymuję.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie wprowadzeniu do projektu uchwały zapisu o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych, przy ul. 9 Maja dla p. Orłowskiej oraz przy ul. Łużyckiej 78 w Gryfinie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/583/05 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XIX. Zmiana Uchwały Nr XXVIII/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - projekt uchwały w ww. sprawie został przygotowany na wniosek Klubu Radnych Niezależnych. Zmiana Uchwały Nr XXVIII/385/05 polega na tym, że w pkt. 16 załącznika nr 2 ww. uchwały wprowadza się zapis, iż za budowle związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych oraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków stawka podatkowa będzie wynosiła 0,25 % wartości budowli.
Kończy się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Majątkiem tym będzie zarządzał PUK. Wpływy do budżetu gminy z tego powodu nie zmniejszą się, a wręcz przeciwnie wzrosną o około 10.000 zł, ponieważ po zakończeniu inwestycji wartość budowli będzie wyższa. Dochody do budżetu gminy planowano, kiedy wartość budowli była niższa.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy inne podmioty gospodarcze w tym rejonie będą objęte podobna stawką?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - tak, jeżeli podmioty będą zajmowały się prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę otraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Radny Jan Ragan - w miejscowości Pastuszka jest ujęcie wodne Zespołu Elektrowni Dolna Odra, z którego zasilane są bezpłatnie w wodę okoliczne wsie. Czy ww. stawka będzie obowiązywała również Elektrownię?

p.o. Naczelnika Wydziału Podatku i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - Zespół Elektrowni Dolna Odra w szczegółowych materiałach nie wykazuje, że posiada zbiorowe ujęcie wodne. Obecnie jedynym podmiotem na naszym terenie, który zajmuje się prowadzeniem składowiska odpadów komunalnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków jest PUK.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVI/584/05 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - Ad.945/XLVI/05 - pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy, a Zarządem Powiatu została 954/XLVI/05 podpisana umowa, zgodnie z którą odśnieżanie dróg powiatowych w mieście przejęła gmina za odpowiednią zapłatę.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie Rafał Mucha - drogi powiatowe na terenie gminy nie są objęte porozumieniem i są odśnieżane przez powiat. Odśnieżamy drogi na terenie miasta i prowadzimy dyżury. Nie zawsze to wystarcza. Posiadamy również sprzęt do odśnieżania chodników, ale przy intensywnych opadach efekt nie zawsze jest najlepszy.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - Ad.947/XVI/05 - parkingi przy ul. 1 Maja w Gryfinie znajdują się na drodze powiatowej i są własnością powiatu. Osoba, która wnioskowała o dzierżawę parkingu płaci kilkaset złotych rocznie za zajęcie pasa drogowego.Mając na uwadze brak miejsc parkingowych w mieście pragnępoinformować, że na działce przy Przychodni Zdrowia na ulicy Parkowej w Gryfinie wydzieliliśmy teren, który chcemy oddać gminie bezpłatnie z przeznaczeniem na parking. W najbliższym czasie przekażemy gminie dokumentację celem załatwiania dalszych formalności.
Ad.948/XLVI/05 - budynek przy ul. Grunwaldzkiej nr 16 - 26 należy do gminy, a właścicielem drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Za topole rosnące przy szpitalu odpowiada Starostwo Powiatowe.
Ad.949/XLVI/05 - chodnik na działce nr 167/17 nie należy do powiatu.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - sprawdzimy do kogo należy chodnik i udzielimy odpowiedzi na piśmie.
Ad.950/XLVI/05 - sprawdzimy, co można będzie zrobić w tej sprawie, ponieważ budynek jest własnością prywatną.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - podobną sytuację miała moja mama w Piotrkowie Trybunalskim i tam gmina wydała jej nakaz rozbiórki domu.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk
Ad.951/XLVI/05 - udzielimy pisemnej odpowiedzi.
953/XLVI/05
955/XLVI/05
956/XLVI/05 - zastanowimy się nad propozycją radnego.

Ad.XXI. Wolne wnioski i informacje.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - TVN Gryfino zwróciła się do nas z propozycją nagrywania wszystkich sesji i emitowania ich w programie telewizyjnym. Gmina płaciłaby 1200 zł za emisję. Zwracam się do przewodniczących wszystkich klubów radnych o przedstawienie do 5 stycznia br. opinii w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że:
- Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej zabawy sylwestrowej na Placu Księcia Barnima I. Impreza trwać będzie od godz. 2300 31 grudnia br. do godziny 100, 1 stycznia 2006 r. O północy przewidziany jest pokaz sztucznych ogni, a w trakcie zabawy prowadzona będzie "loteria butelkowa",
- kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 stycznia 2006 r.

Następnie wszystkim obecnym na sesji złożył życzenia noworoczne.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:
1/ Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
2/ Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
3/ Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
4/ Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
5/ Porządek obrad /II wersja/ - załącznik nr 5,
6/ Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
7/ Oświadczenie p. Elżbiety Kasprzyk - załącznik nr 7,
8/ UCHWAŁA NR XLVI/570/05 - załącznik nr 8,
9/ UCHWAŁA NR XLVI/571/05 - załącznik nr 9,
10/ Informacja o realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 10,
11/ Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11,
12/ UCHWAŁA NR XLVI/572/05 - załącznik nr 12
13/ UCHWAŁA NR XLVI/573/05 - załącznik nr 13,
14/ UCHWAŁA NR XLVI/574/05 - załącznik nr 14
15/ UCHWAŁA NR XLVI/575/05 - załącznik nr 15
16/ Wniosek SPZOZ - załącznik nr 16,
17/ UCHWAŁA NR XLVI/576/05 - załącznik nr 17,
18/ UCHWAŁA NR XLVI/577/05 - załącznik nr 18,
19/ Materiał informacyjny dot. dostarczenia wody i odprowadzania ścieków - załącznik nr 19,
20/ UCHWAŁA NR XLVI/578/05 - załącznik nr 20,
21/ UCHWAŁA NR XLVI/579/05 - załącznik nr 21,
22/ UCHWAŁA NR XLVI/580/05 - załącznik nr 22,
23/ UCHWAŁA NR XLVI/581/05 - załącznik nr 23,
24/ UCHWAŁA NR XLVI/582/05 - załącznik nr 24,
25/ UCHWAŁA NR XLVI/583/05 - załącznik nr 25,
26/ UCHWAŁA NR XLVI/584/05 - załącznik nr 26.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Protokółowała
Inspektor

Czesława Juszkiewicz