Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXII/05  z  XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 10 marca  2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 1700 i trwała do godz. 1740.

Radni nieobecni:

 • Krystyna Gazdecka,
 • Artur Nycz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,

 2. Radca Prawny Krzysztof Judek,

 3. Kierownik Biura Obsługi Rady Alicja Szacoń,

 4. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji Krystyna Klimek,

 5. Kierownik Referatu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  Krzysztof Czosnowski,

 6. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.

Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Piłata - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 19 radnych. Porządku obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.  Poinformował, że w obradach nie uczestniczy Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat, ponieważ jest w szpitalu i ma podłączoną kroplówkę. Natomiast Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk pojechał w delegację do Niemiec.

Ad. II. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali treść ugody między Gminą Gryfino, a p. Kowal i p. Bienicewicz - załączniki nr 5 i 6.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Radny Jacek Warda - istnieje potrzeba wprowadzenia kosmetycznej zmiany do ww. projektu uchwały. Na sesji nie ma Burmistrza, ani jego Zastępcy i nie ma kto zgłosić autopoprawki do projektu uchwały.
Wobec powyższego w imieniu klubu radnych BBS wnioskuję o wprowadzenie korekty  w części tekstowej projektu uchwały polegającej na:

 • nadaniu § 1 następującego brzmienia:
  Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach Wełtyń II, Żórawie i Żórawki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmująca obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/212/03  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2004 r.

 • nadaniu § 2 następującego brzmienia:
  Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu jest korekta trasy napowietrznej linii 110 kV w zakresie określonym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
  Obecnie trasa linii110 kV tworzy linię prostą. Widoczne to jest na załączniku graficznym. 
  Po dokonaniu zmiany trasy przebiegu linii powstaną trójkątne obszary, na które nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc nie możemy dokonać zmiany czegoś, czego nie ma. Na te obszary należy opracować plan zagospodarowania przestrzennego. Zaproponowana zmiana jest porządkująca i nie ma żadnego znaczenia dla p. Kowal, p. Binicewiczów, ani dla gminy.

Radny Janusz Skrzypiński - proszę, aby w tej sprawie wypowiedział się Kierownik Referatu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski.

Kierownik Referatu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski - jest to zmiana redakcyjna. Obszar opracowanego planu miejscowego nie ulega zmianie, a więc i załącznik graficzny do projektu uchwały nie ulega zmianie. Warunki określone w ugodzie z p. Kowal i z p. Bienicewicz oraz sposób przeprowadzenia zmiany trasy napowietrznej linii 110 kV po wprowadzeniu zaproponowanej poprawki nie ulegają zmianie.
Wprowadzenie poprawki doprecyzowuje zapis § 1 i § 2 projektu uchwały do załącznika graficznego planu.

W § 1 dodaje się tylko zapis „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”, a w § 2 „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”.
Zmiana uchwały określa, że dla terenów, dla których wcześniej nie opracowano planu miejscowego zagospodarowania taki plan będzie opracowany, a dla pozostałego terenu jest to zmiana miejscowego planu. Nie zmienia to ustaleń merytorycznych projektu uchwały.

Radna Magdalena Chumura – Nycz - w dniu dzisiejszym o godzinie 815 odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Na posiedzeniu Komisji nikt nie poinformował, że istnieje potrzeba wprowadzenia do projektu uchwały takiej zmiany. Skąd się wzięła taka poprawka? Czy nie można było rozstrzygnąć tego wcześniej? Prawda jest taka, że obecnie nie wiemy o co chodzi.

Kierownik Referatu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski - po odbyciu posiedzeń wszystkich Komisji Rady pojawiła się wątpliwość, czy zapis w treści uchwały w całości jest zgodny załącznikiem graficznym. Aby nie doszło do uchylenia przez Wojewodę podjętej uchwały w ww. sprawie z powody niezgodności zapisu w treści uchwały z załącznikiem graficznym postanowiliśmy wprowadzić proponowaną zmianę.

Radna Magdalena Chumura – Nycz - czy nie rodzi to żadnych skutków w stosunku do p. Bienicewiczów i p. Hładki – Kowal lub do innych mieszkańców?

Kierownik Referatu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski - absolutnie nie. Nie zmienia się obszar dot. zmiany planu miejscowego zagospodarowania. Załącznik graficzny, który jest obrazem zmiany planu miejscowego zagospodarowania nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wcześniej pytałem, czy taka zmiana rodzi konsekwencje finansowe. Otrzymałem odpowiedź, że nie rodzi żadnych konsekwencji.

Radny Janusz Skrzypiński - Radca Prawny opiniował projekt uchwały bez proponowanych zmian.

Radca Prawny Krzysztof Judek - pod proponowaną zmianą również się podpisuję.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz zapytał kto z radnych jest za przyjęciem wniosku klubu radnych BBS o wprowadzenie korekty w części tekstowej projektu uchwały polegającej na:

 • - nadaniu § 1 następującego brzmienia:
  Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach Wełtyń II, Żórawie  i Żórawki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmująca obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2004 r.

 • nadaniu § 2 następującego brzmienia:
  Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu jest korekta trasy napowietrznej linii 110 kV w zakresie określonym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z przyjętą zmianą.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa przyjęto jednogłośnie.  Uchwała NR XXXII/437/05 stanowi załącznik nr 8.

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że:

 • 19 marca br. w Motelu „Saga” odbędzie się uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych  gości z zaprzyjaźnionych gmin, w tym z Niemiec, biorących udział w obchodach uroczystości zakończenia jubileuszu 750-lecia i 60 rocznicy polskości Gryfina w dniach  20 – 21 marca br. Proszę radnych o potwierdzenie obecności na liście,

 • 18 marca br. o godz. 1000 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się spotkanie z zarządcami dróg z udziałem radnych oraz sołtysów,

 • 13 marca br. organizowany jest wyjazd na turniej piłki nożnej radnych,  samorządowców miast i gmin w Gorzowie Wielkopolskim. Zapraszamy do wzięcia udziału sołtysów wraz z osobami towarzyszącymi. Wyjazd odbędzie się 13 marca o godz. 730 autobusem sprzed Urzędu Miasta i Gminy,

 • po zakończeniu sesji chciałbym spotkać się ze wszystkimi radnymi i dlatego proszę  radnych o pozostanie na sali.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Treść ugody - załączniki nr 5 i 6,
 6. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 7,
 7. Uchwała NR XXXI/437/05 - załącznik nr 8.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załącznik nr 1 [114163 bajtów]