Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu  30 grudnia 2004r.


Radna Magdalena Chmura - Nycz
650/XXIX/04
- w lutym br. interpelowałam o przedstawienie mi rozliczenia zadaniowego środków finansowych pochodzących ze sprzedaży PEC. Informację w tej sprawie otrzymałam od p. Skarbnik dopiero przedwczoraj na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Podliczyłam wszystkie pozycje i nie zgadza mi się kwota przedstawiona przez p. Skarbnik. Na sesji 22 czerwca br. p. Burmistrz zapewniał, że obecnie nasza gmina posiada na lokatach długoterminowych 7 mln zł, a na rachunku bieżącym 2,5 mln zł. Nigdy za poprzednich rządów nie było w gminie takiej sytuacji. Jest to informacja sprzeczna z tą, którą udostępniła mi p. Skarbnik. W informacji tej nie ujęto w/w kwot. Środki finansowe za sprzedaż PEC gmina otrzymała w dwóch transzach. Pierwsza transza wpłynęła do gminy i została wprowadzona do budżetu  w grudniu 2003 roku. Drugą transzę gmina otrzymała po 30 dniach, czyli w styczniu 2004 roku. Z pierwszej transzy kwotę w wysokości 5 mln zł  przeznaczono na CW Laguna. Na sesji w styczniu br. wprowadziliśmy do budżetu gminy drugą transzę, z której kwotę 2.197 tys. zł również przeznaczono  na CW Laguna, a kwota 4 mln zł pozostała w budżecie gminy i została ulokowana na rachunkach bankowych. Taką informację przedstawiono  nam w czerwcu br., a dokument jest z 22 marca br. Ponadto w informacji, którą otrzymałam od p. Skarbnik ww. kwota nie zgadza się z tą, o której  mówił p. Burmistrz. proszę o dokładną informację, ile na dzień dzisiejszy mamy pieniędzy na lokatach bankowych, a ile wydatkowano? Zebrałam wszystkie uchwały Rady Miejskiej dotyczące budżetu gminy oraz środków finansowych pochodzących ze sprzedaży PEC. Według moich obliczeń  brakuje 2 mln złotych. Proszę o precyzyjne wyjaśnienie sprawy. Wcześniej zgłosiłam wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy.  Wszystkie uchwały Rady, które posiadam dostarczę Komisji Rewizyjnej, która być może doliczy się na co przeznaczono środki finansowe pochodzące ze sprzedaży PEC?

651/XXIX/04 - na poprzedniej sesji prosiłam o dokumentację dotyczącą remontu Urzędu Miasta i Gminy. Otrzymałam odpowiedź, że wszystkie dokumenty są w pokoju nr 13 i tam mogę je zobaczyć, a kopiowanie dokumentów wiąże się  z dużymi nakładami. Chcę poinformować, że zawsze kiedy proszę  o dodatkowe dokumenty z Biura Obsługi Rady, to w kasie  Urzędu płacę za ich kserowanie. W dniu dzisiejszym deklaruję, że zapłacę za dostarczenie mi dokumentacji w w/w sprawie.

652/XXIX/04 - na ostatnim posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, której jestem członkiem doszło do skandalicznej sytuacji, która urąga wszelkim zasadom  sprawiedliwości. Chodzi o to, że siedem osób otrzymało dofinansowanie  do mieszkań w formie partycypacji. Partycypacja dla jednej osoby wynosi aż 40.000 zł.  Przy podziale mieszkań nie brano pod uwagę osób z listy. Taka sytuacja budzi podejrzenia, ponieważ nigdzie nie było informacji w tej sprawie. Zainteresowanie sprawą jest duże. Świadczą o tym głosy w przedostatnim numerze tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina”. Uważam, że rozdysponowanie mieszkań w ten sposób jest niesprawiedliwe. Wobec powyższego żądam anulowania decyzji o przyznaniu ww. mieszkań. My jako Rada Miejska powinniśmy w formie uchwały zdecydować komu  i w jaki sposób należy przydzielić te mieszkania.

653/XXIX/04 - moja interpelacja dotyczy skargi p. Gronkowskiego w sprawie budowy gazociągu oraz kanalizacji na trasie Pniewo – Żórawki. Proszę  o udostępnienie mi treści porozumienia podpisanego z Zakładem Gazowniczym  w tej sprawie.
Na skargę p. Gronkowskiego udzielono odpowiedzi następującej treści: „Ulica Przemysłowa położona jest na terenie miejscowości Pniewo, stąd wchodzi  zakres opracowania projektowego obejmującego gazociąg i kanalizację dla miejscowości Pniewo i Żórawki”. Chcę powiedzieć, że nie tylko ulica Przemysłowa ale również część ul. Czechosłowackiej należy do Pniewa.  Do tej pory p. Burmistrz mówił, że będzie doprowadzony gaz do końca  ulicy Łużyckiej oraz do ulicy Czechosłowackiej. Natomiast p. Gronkowski otrzymał negatywną odpowiedź w tej sprawie. Proszę, aby p. Burmistrz  odpowiedział mieszkańcom ulicy Czechosłowackiej, czy mają podziękować radnej opozycyjnej za to, że nie będą mieli gazu.

654/XXIX/04 - proszę o przedstawienie rozliczenia środków finansowych wydanych w 2004  roku na poszczególne zadania we wszystkich sołectwach na terenie gminy. Chciałabym, aby takie rozliczenie przygotowano na następną sesję.

655/XXIX/04 - na poprzedniej sesji prosiłam o wykaz wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz planu wykazu na przyszły rok z podziałem na komórki organizacyjne. W dniu dzisiejszym otrzymałam odpowiedź bez podziału,  o który prosiłam. Nie podano też planu na przyszły rok. Proszę, aby w dniu dzisiejszym zanim przystąpimy do głosowania nad przyjęciem budżetu gminy na 2005 rok p. Sekretarz oraz p. Skarbnik w ramach swoich kompetencji przedstawiły informację o tym, jak na dzień dzisiejszy wygląda podział administracji w Urzędzie Miasta i Gminy ponieważ środki finansowe zaplanowane na ten cel w projekcie budżetu są duże.

656/XXIX/04 - proszę p. Burmistrza oraz p. Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o przedstawienie kopii dokumentów finansowo – księgowych związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakupu pojemników do przechowywania piasku w okresie zimowym.

Radny Antoni Rak
657/XXIX/04
- dziękuję służbom inwestycyjnym za sprawne ułożenie chodników na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ul. 9 Maja w Gryfinie. Prace dobiegają końca i dlatego proszę o jak najszybsze zamontowanie barierek przy nowo ułożonych chodnikach. Chodzi o to, by przechodnie nie skracali  drogi przechodząc na druga stronę ulicy w niedozwolonych miejscach.

Radny Kazimierz Fischbach
658/XXIX/04
- po stronie szczytowej budynku przy ul. Adama Asnyka nr 1-7 w Gryfinie   jest wyrwa. W dniu dzisiejszym już po raz czwarty interpeluję o jej usunięcie Sprawa ciągnie się już półtora roku. Do tej pory ogrodzono tylko powstałą wyrwę. Podczas opadów deszczu wyrwa  powiększa się, co grozi podmyciem budynku. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą, bo może tam dojść do tragedii.

Radny Czesław Kapusta
659/XXIX/04
- istnieje szansa pozyskania od Agencji Własności Skarbu Państwa około 100 ha gruntów, które można uzbroić, a następnie przeznaczyć na park technologiczny. W przyszłości gmina będzie mogła czerpać z tego profity.  Wszyscy wiedzą, o który teren chodzi, ponieważ już wiele razy zgłaszałem interpelacje w tej sprawie. Dotychczasowy dzierżawca gruntów otrzymał  wypowiedzenie umowy dzierżawnej ponieważ dzierżawił je niezgodnie z przeznaczeniem. Dowiedziałem się, że jeżeli w/w grunty w planie zagospodarowania przestrzennego będą ujęte jako przemysłowe, to AWRSP przekaże je gminie. Proszę o poważne zajęcie się sprawą, ponieważ do tej pory nie zrobiono tego.

Radny Mieczysław Sawaryn
660/XXIX/04
- klub radnych PO i PIS , a szczególnie członek klubu radny Józef Gutkowski sygnalizował, że zawyżono koszty rozbiórki budynku przy ul. 1 Maja w Gryfinie, które wynoszą ponad 60.000 zł. Radny stwierdził, że  w projekcie i w kosztorysach powykonawczych zachodzi rozbieżność dotycząca grubości ścian. Istnieje podejrzenie o zawyżenie kosztorysu  oraz kosztów wykonanej rozbiórki o co najmniej 100%. Czy ww. sprawa została już wyjaśniona?

Radny Janusz Skrzypiński
661/XXIX/04
- na odcinku drogi od ul. Flisaczej do ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie  praktycznie nie ma chodników. Proszę, aby w 2005 roku gmina wystąpiła do Zarządu Dróg Krajowych o ułożenie chodników na tym odcinku.

662/XXIX/04 - parking samochodowy w centrum Gryfina przy ul Bolesława Chrobrego  parking powinien być wizytówką miasta. Jednak od wielu lat nie można doprosić się o porządne wykonanie parkingu, gdyż położony jest za nisko. Wjazd na parking grozi uszkodzeniem samochodu. Podczas opadów deszczu  parki zalany jest wodą. Należy wymóc na Zarządzie Dróg Krajowych uporządkowanie parkingu.

663/XXIX/04 - przy ul Słowiańskiej w Gryfinie na wysokości CPN jest parking samochodowy. Lewa strona parkingu jest podwyższona prawie o 50 cm. Kierowcy nie wiedząc o tym wjeżdżają na parking i wówczas dochodzi do  zawieszenia samochodu. Proszę o uporządkowanie parkingu tak, aby kierowcy mogli swobodnie parkować tam samochody nie uszkadzając ich.

Radny Artur Nycz
664/XXIX/04
- w październiku br. p. Burmistrz swoim zarządzeniem podniósł stawki czynszu za najem lokali użytkowych, mieszkalnych będących w zasobach gminy z mocą obowiązującą od stycznia 2004 roku, czyli dziesięć miesięcy wstecz. Dlaczego podniesiono stawki czynszu? Jak to się ma do deklarowanej przez p. Burmistrza polityki mieszkaniowej? Dlaczego stawki czynszu podniesiono za dziesięć miesięcy, które już minęły?

665/XXIX/04 - przed okresem wakacyjnym br. dyskutowaliśmy nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji związanej z modernizacją boiska przy gimnazjum w Gryfinie. Kredyt miał być zabezpieczeniem finansowym pozwalającym otrzymać dotację unijną na przeprowadzenia modernizacji boiska. Podczas dyskusji p. Burmistrz  powiedział, że nawet gdy Rada nie da takiego upoważnienia, to i tak zaciągnie kredyt. W wyniku dyskusji Rada podjęła uchwałę w tej sprawie po wcześniejszym zapewnieniu Burmistrza, że inwestycja nie będzie  realizowana bez udziału środków unijnych. Tymczasem we wrześniu br. rozpisano przetarg na modernizację boiska. W ogłoszeniu o przetargu w sekcji 5 wpisano, że inwestycja nie będzie finansowana ze środków unijnych. Dlaczego p. Burmistrz deklarował, że inwestycja będzie dofinansowana skoro od samego początku zakładał, że nie otrzyma na ten cel środków unijnych? Dlaczego rozpisano przetarg skoro nie było jeszcze zagwarantowanych środków finansowych na ten cel? Nie było również promesy o tym, że uzyskano dofinansowanie na to zadanie? Według mojej  wiedzy nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje, które zostały już rozpoczęte oraz na inwestycje już zakończone. Mówienie dzisiaj o tym, że inwestycja miała być  dofinansowana lub będzie dofinansowana jest nieprawdziwe, ponieważ  rozpisano już przetarg i wybrano wykonawcę. Wiem, że wpłynęły protesty dotyczące tego przetargu. Chciałbym dowiedzieć się czego dotyczą i jakie są zarzuty?

666/XXIX/04 - rozpisano już przetargi na adaptację budynku byłego kina w Wełtyniu na cele mieszkaniowe oraz na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach chociaż w budżecie gminy nie ma jeszcze zagwarantowanych środków  finansowych na sfinansowanie tych inwestycji. Dlaczego rozpisywano przetargi i wybierani są wykonawcy bez decyzji Rady w tej sprawie?  Czy podpisano już umowy z wykonawcami? Co by się stało, gdyby Rada zdecydowała, że w tym budżecie stawia na inne priorytety i ww. inwestycje  zostaną przełożone na terminy późniejsze?

667/XXIX/04 - wiele emocji i pytań budzi sprawa dotycząca kosztów remontu murku  w Radziszewie. Jaki jest koszt remontu murku? Kwota, o której  dowiedziałem się jest bardzo wysoka i chyba nie do końca odpowiada  zakresowi prac.

668/XXIX/04 - w internecie ukazała się informacja, że wybrano szczecińską firmę do napisania programu rewitalizacji dla gminy Gryfino. Koszt jaki poniesie  gmina to około 25.000 zł. Dlaczego tak prostego programu gmina nie  pisze sama? Gmina Szczecin jest nieporównywalnie większa od naszej i ma  więcej problemów związanych z mieszkalnictwem, a program pisze samodzielnie. Powołała pełnomocnika, któremu pomagają dwie  sekretarki oraz grono doradców, konsultantów społecznych. Skąd firma szczecińska będzie wiedziała lepiej od nas, co chcemy zrobić w Gryfinie  i w których miejscach? Dlaczego Szczecin może to robić własnymi siłami, a my musimy wybierać firmę z zewnątrz, a ponadto musimy wydatkować  na to środki finansowe?

Radny Maciej Szabałkin
669/XXIX/04
- w załączniku do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok ujęte jest zadanie pt. „projekt i koncepcja nadbudowy budynku administracyjnego Urzędu”. Koszt projektu i koncepcji nadbudowy wynosi 60.000 zł.
Projekt uchwały w ww. sprawie miał być przedstawiony na sesji w połowie br. Radni byli przeciwni wydawaniu kwoty 2,5 mln zł na nadbudowę budynku Urzędu. Wcześniej p. Burmistrz zdecydował o sprzedaży „białego domku” przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie za kwotę 300 tys. zł. Lepiej było wyremontować „biały domek” nawet przy założeniu, że koszt remontu wyniesie około 2 mln zł. Mielibyśmy piękną nieruchomość z parkingiem, w której można by było  zorganizować pracę Urzędu. Byłoby to lepsze rozwiązanie niż wykonanie nadbudowy. Czy kwotę w wysokości 60.000 zł na wykonanie projektu i koncepcji nadbudowy budynku wydano po odrzuceniu i negatywnym zaopiniowaniu przez radnych projektu uchwały w sprawie nadbudowy, czy  przed odrzuceniem i negatywnym zaopiniowaniem? Dlaczego p. Burmistrz wydaje 60.000 zł na projekt bez konsultacji z radnymi? Jeżeli ww. kwotę wydano później niż w miesiącu czerwcu br, to dlaczego?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
670/XXIX/04
- mieszkańcy ulicy Fabrycznej w Gryfinie do najbliższego przystanku autobusowego mają około dwóch kilometrów. Do niedawna mogli dojechać do Gryfina autobusem szkolnym. Obecnie kierowcy autobusów nie chcą ich  zabierać i mieszkańcy nie mają możliwości dojazdu. Prawdopodobnie dwa  lata temu była osoba chętna, która chciała zorganizować dowóz pasażerów z tego terenu mikrobusami ale nie otrzymała zgody. Dlatego interpeluję w tej sprawie.

Radny Marek Sanecki
671/XXIX/04
- jaki jest stan prowadzenia inwestycji w zakresie tworzenia działek budowlanych w rejonie Radziszewa i Starych Brynek? Jakiś czas temu p. Burmistrz informował, że ma tam powstać 400 działek budowlanych i pod tym warunkiem były prowadzone prace remontowe w Szkole Podstawowej w Radziszewie.