Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/04 z XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30września 2004 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1310.

Radni nieobecni:

 • Krystyna Gazdecka,
 • Janina Nikitińska,
 • Artur Nycz,
 • Mieczysław Sawaryn. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 3. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 4. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 17 radnych. 
Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad sesji wprowadzono projekty uchwał w sprawie:

 • pkt.X. ppkt.7/ odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości  gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 4-6/XXVI,
 • ppkt. 8/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych  i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK Nr 4-7/XXVI.
 • pkt. XV. zmiany budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 13/XXVI. 
 • pkt.XVI. przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i GminyGryfino dla Nauczycieli - DRUK Nr 14/XXVI. 

W/w projekty uchwał radni otrzymali na posiedzeniach Komisji Rady.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersje porządku obrad sesji - załącznik nr 5. 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Czesław Kapusta zgłosił wniosek swojej  Komisji następującej treści:
"Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby materiały sesyjne były dostarczane radnym zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Gryfinie, to znaczy na 10 dni przed sesją. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o wycofanie z porządku obrad sesji projektów uchwał oznaczonych jako: DRUK Nr 4-6/XXVI, DRUK Nr 4-7/XXVI, DRUK Nr 11/XXVI, DRUK Nr 12/XXVI, DRUK Nr 13/XXVI i DRUK Nr 14/XXVI.  W/w projekt uchwały należy wprowadzić do porządku obrad następnej sesji. Wcześniej radni  powinni otrzymać projekty uchwał w ustawowym terminie, a następnie omówić na posiedzeniach Komisji Rady" - załącznik nr 6.

Radca Prawny Krzysztof Judek - sprawa dotyczy interpretacji przepisów statutu oraz ustawy  o samorządzie gminnym. Przepis zawarty w statucie mówi, że materiały powinny być dostarczone radnym co najmniej na 10 dni przed sesją. Jednak przepis szczególny w art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że na wniosek wójta, burmistrza, czy prezydenta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Jeżeli projekty uchwał, o których mowa we wniosku dotarły do Biura Obsługi Rady na 7 dni przed sesją, to Przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązany był do umieszczenia ich w porządku obrad sesji. Z kolei Rada zgodnie z innym przepisem ustawy uprawniona jest do zmiany porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów. Jeżeli Rada przegłosuje bezwzględną większością głosów zdjęcie z porządku obrad sesji projektów uchwał,  o którym mowa we wniosku Komisji Rewizyjnej wówczas nie można będzie ich rozpatrywać. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w ustawie jest również zapis mówiący o tym, że burmistrz ze względu na ważny interes społeczny może najpóźniej na 7 dni przed sesją wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - życie sprawia różne niespodzianki. Są uchwały ważne i bardzo ważne. Jeszcze nie raz będzie tak, że na 7 dni przed sesją będą dostarczone projekty uchwał o bardzo ważnym znaczeniu. Sprawa dotycząca przejęcia terenu wraz z budynkiem po WKU wyszła w ostatniej chwili, kiedy to powiat zrezygnował z chęci zakupu. Przejęcie terenu wiąże się z polepszeniem warunków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Również w ostatniej chwili Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poinformował mnie, że istnieje szansa nabycia przez gminę nieodpłatnie 14 ha gruntów wraz z zabudowaniami. Chodzi tu o teren, na którym prowadzona była działalność likwidowanego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie. Zapewniłem p. Marszałka, że w dniu dzisiejszym podjęta zostanie uchwała w tej sprawie. Ponadto trudno było przewidzieć, że spali się mieszkanie przy ul. Niepodległości 22 w Gryfinie i trzeba będzie udzielić pogorzelcom pomocy finansowej na zakup niezbędnego sprzętu. W dniu dzisiejszym zakończono remont spalonego mieszkania. Po zakończonej sesji radni mogą zobaczyć wyremontowane mieszkanie. Ważną sprawą jest też naprawa dachu na budynku szpitala. Dyrektor Szpitala Powiatowego  w Gryfinie występując z wnioskiem o pomoc w naprawie dachu nie przedstawiła kosztorysu oraz na wniosku nie było adnotacji Starosty Powiatowego o takiej potrzebie. Dopiero po uzupełnieniu danych przygotowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie.
Do Rady należy decyzja odnośnie przyjęcia w dniu dzisiejszym uchwały w w/w sprawie. 

Radny Zdzisław Kmieciak - potwierdzam to, co powiedział p. Burmistrz odnośnie projektu uchwały w sprawie WKU. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska odbyła wyjazdowe posiedzenie w sprawie WKU oraz Sanatorium w Nowym Czarnowie. Są to bardzo ważne sprawy i dlatego uważam, że powinny znaleźć się w porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radny Janusz Skrzypiński - przedstawienie projektów uchwał jest zasadne. Podjęcie tych uchwał związane jest z wydatkowaniem gminnych pieniędzy. Radni za nim podejmą decyzję  chcą wiedzieć, jakie koszty z tego tytułu poniesie gmina? Jeżeli chodzi o przejęcie obiektów w Nowym Czarnowie, to chcielibyśmy wiedzieć jakie środki finansowe będą potrzebne na remont tych obiektów? Czy są zabezpieczone środki finansowe na ten cel? Jeżeli chodzi o przejęcie budynku po WKU w celu polepszenia warunków Szkoły Podstawowej Nr 2 należy zastanowić się, czy w perspektywie dwóch - trzech lat niżu demograficznego istnieje potrzeba włączenia tego budynku do szkoły? Na zakup budynku potrzeba 300.000 zł. Czy wiadomo już ile będzie kosztował remont dachu na tym budynku? Gdyby udzielono radnym takich informacji, to nie byłoby problemu z uchwałami i nie doszło by do takiej sytuacji jak w dniu dzisiejszym.

Radny Jan Ragan - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej otrzymała materiały podczas posiedzenia Komisji. Nie zajęliśmy stanowiska , bo nie zdążyliśmy szczegółowo omówić projektów uchwał. Jednak materiały dostarczono do Biura Obsługi Rady na 7 dni przed sesją. Dlatego powinniśmy omówić je na dzisiejszej sesji. Jako mieszkaniec Gryfina i pracownik Dolnej Odry widzę na co dzień jak Samodzielny Publiczny Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji w Nowym Czarnowie jest likwidowany. Jeżeli nie przejmiemy obiektów teraz, to za pół roku będziemy musieli przeznaczyć znacznie większe środki finansowe na remont. Nie tak dawno budynki zostały wyremontowane i obecnie potrzebne są niewielkie nakłady, aby przystosować je na mieszkania socjalne. Jest to bardzo ważne sprawa dla naszej gminy. W dniu dzisiejszym powinniśmy podjąć decyzję w tej sprawie. Przejęcie budynków pozwoli rozwiązać problem dotyczący braku mieszkań socjalnych w Gryfinie. Apeluję o wzięcie tego pod uwagę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przyłączam się do apelu radnego Jana Ragana. 

Radny Czesław Kapusta - przecież wszyscy radni są za tym, aby gmina przejęła w/w obiekty. Członkowie Komisji Rewizyjnej również są za tym. Nie wiem po co te apele. Potem prasa napisze jak poprzednio, że radny Kapusta jest niby za, a jednak przeciw szpitalowi. Przecież przedstawiałem tylko stanowisko swojej Komisji. Przedstawiając stanowisko Komisji Rewizyjnej mówiłem, że jestem za przyjęciem uchwały. Obecnie również przedstawiłem wniosek Komisji Rewizyjnej, która nie jest przeciwna przejęciu na mienie gminy obiektów w Nowym Czarnowie. Przecież we wniosku nie o to chodzi. Proszę nie mylić pojęć. Osobiście również jestem za podjęciem uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po przejęciu obiektów w Nowym Czarnowie oprócz mieszkań socjalnych można tam przeznaczyć szereg pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie było czasu na przygotowanie planu w sprawie konkretnego wykorzystania poszczególnych budynków. Obecnie trwa inwentaryzacja majątku. Uważam, że przejęcie budynków nastąpi nie wcześniej niż na początku listopada br. Do pilnowania obiektów można będzie wykorzystać osoby zatrudnione do prac interwencyjnych. Jeżeli chodzi o majątek po WKU, to cena wywoławcza wynosi 425 tys. zł. Byli chętni do nabycia obiektu za taką cenę. Ponieważ budynek chcemy przeznaczyć na cele oświatowe udało się nam wynegocjować cenę 300 tys. zł. Do tego budynku zamierzamy przenieść bibliotekę szkolną. Będzie tam prowadzona również inna działalność oświatowa. Chodzi o to, aby uzyskać jak najwięcej sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Wszyscy wiedzą, że budynek przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie nie spełnia warunków do nauczania dzieci.  W budynku WKU w pierwszej kolejności należy przełożyć dach i zamontować nowe rynny. Dlatego w budżecie gminy na 2005 rok należy zaplanować środki finansowe na ten cel. Potem można będzie prowadzić remont wewnątrz budynku. Ponadto przez ulicę 9 Maja w Gryfinie przejeżdżają samochody ciężarowe i dojście do szkoły jest bardzo niebezpieczne. Po przejęciu obiektu po WKU można będzie zlikwidować przejście do szkoły przez jezdnię. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy istnieją warunki czasowe dotyczące podjęcia uchwał w obydwu sprawach,? Jak wyglądały negocjacje z p. Marszałkiem? Czy musimy podjąć decyzję  w tych sprawach w dniu dzisiejszym? Uważam, że powinniśmy działać zgodnie z prawem  i dlatego należy przestrzegać terminów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym szef Agencji Mienia Wojskowego jest w Warszawie. Musi uzyskać zgodę swoich przełożonych na tak znaczne obniżenie ceny. Nie podjęcie w dniu dzisiejszym uchwały może spowodować, że obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ogólnodostępnego. Jeżeli chodzi o przejęcie budynków w Nowym Czarnowie, to uzgodniliśmy z p. Marszałkiem, że w dniu dzisiejszym Rada podejmie decyzję w tej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wycofanie z porządku obrad sesji projektów uchwał oznaczonych jako: DRUK Nr 4-6/XXVI, DRUK Nr 4-7/XXVI, DRUK Nr 11/XXVI, DRUK Nr 12/XXVI, DRUK Nr 13/XXVI i DRUK Nr 14/XXVI.  W/w projekt uchwały należy wprowadzić do porządku obrad następnej sesji. Wcześniej radni powinni otrzymać projekty uchwał w ustawowym terminie, a następnie omówić na posiedzeniach Komisji Rady.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku nie głosował nikt z radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty i wobec tego dzisiejsze obrady będą przebiegały zgodnie z porządkiem obrad sesji, który radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat w związku z przejściem na emeryturę podziękował pracownikowi kina w Gryfinie p. Kazimierzowi Koszykowi za długoletnią pracę. 
Podziękował również sołtys ze Steklinka p. Danucie Wiśniewskiej za to, że w czasie trwania budowy drogi w kierunku Steklinka przez tydzień gotowała obiady dla 15 żołnierzy.
W/w otrzymali dyplomy, kwiaty oraz upominki. 

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXV sesji? W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXV sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja zawarta jest w załączniku nr 7.
Ponadto poinformował, że:

 • w tym tygodniu rozpoczęto etap prac związanych z doprowadzeniem gazociągu do miejscowości Żórawie - Pniewo. Obecnie wykonywany jest gazociąg na terenie miasta Gryfina, na odcinku od rozdzielni średniego ciśnienia w Parku Miejskim w Gryfinie do końca ulicy Łużyckiej. W trakcie budowy gazociągu wykonana będzie odnoga do podłączenia ulicy Czechosłowackiej oraz Łużyckiej, aż do posesji p. Kowalczyka,
 • budowę gazociągu w Żórawkach i Pniewie, na odcinku 14,5 km sfinansuje Gazownia. Rozmowy trwały długo, ale udało się i gmina nie wyda na to zadanie pieniędzy z budżetu. Opłata za wykonanie przyłączy do poszczególnych domów będzie kosztowała około 1.000 zł, a nie 2.500 zł, jak zakładano wcześniej. Zabiegamy o uzyskanie kolejnych funduszy  zewnętrznych w wysokości około 3.000.000 zł,  projekt dot. systemu informatycznego w naszej gminie okazał się najlepszy w województwie zachodniopomorskim i z tego tytułu otrzymamy 1.800.000 zł na wymianę całego systemu informatycznego. Do programu będą włączone wszystkie świetlice wiejskie.

Radny Zdzisław Kmieciak - w informacji przedstawionej przez p. Burmistrza nie było wzmianki  o zwolnieniach podatkowych. Czy zaniechano umorzeń oraz odroczeń podatkowych? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przyczyną zmniejszenia umorzeń podatkowych jest to, że obniżone zostały podatki oraz nie było suszy. 

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Antoni Rak
579/XXVI/04
- doprowadzono już gaz do Żabnicy, Mniszek, ul. Wodnej i ul. Rybackiej. Od wielu lat interpeluję o doprowadzenie gazu do ul. Łącznej w Gryfinie, ale bez rezultatu. W imieniu mieszkańców ulicy Łącznej bardzo proszę  o doprowadzenie tam gazu. Mieszkańcy oferują pomoc w budowie  gazociągu. Obecnie trwa budowa kanalizacji w tym rejonie i należy to wykorzystaćdo ułożenia sieci gazowniczej.

Radny Józef Gutkowski
580/XXVI/04
- w czasie, kiedy czynna była Szkoła Podstawowa w Borzymiu świetlicę wiejską wykorzystywano do lekcji wychowania fizycznego. Przez intensywne użytkowanie zniszczono podłogę, pękła ściana szczytowa, poodbijany jest tynk na ścianach. Na spotkaniu z mieszkańcami Borzymia zobligowano mnie do zadania pytania, kiedy przeprowadzony zostanie  remont świetlicy wiejskiej w Borzymiu? 

581/XXVI/04 - mieszkańcy Sobieradza pytają, kiedy zostaną zniwelowane drogi dojazdowe  do pól. W tym roku, czy na wiosnę 2005 roku? 

582/XXVI/04 - kiedy wykonane zostanie oświetlenie przy ul. Okrężnej w Chwarstnicy?. Chodzi mi o drogę w kierunku sali gimnastycznej. 

Radny Zdzisław Kmieciak
583/XXVI/04
- ostatnio doszło do poważnego wypadku drogowego w Czepinie. Czy nie można zwiększyć patroli drogowych w Czepinie, Radziszewie i Daleszewie. Szczególnie chodzi mi o kontrolę samochodów ciężarowych, które stwarzają bardzo duże zagrożenie na drodze. Policja najczęściej ustawia się z radarem  za posesją p. Kidy w Gryfinie. Przecież w tym rejonie nie ma zagrożenia drogowego. Duże zagrożenie na drodze występuje również w Gminie Kołbaskowo. Wójt Gminy wystąpił do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie o zamontowanie w miejscowości Przecław skrzynek fotoradarowych. Takie skrzynki już wkrótce będą montowane. W dniu wczorajszym rozmawiałem z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, który zaproponował zamontowanie skrzynek fotoradarowych na naszym terenie. Proszę p. Burmistrza o zajęcie się sprawą.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przyłączam się do apelu radnego Zdzisława Kmieciaka. Jestem za tym, aby Straż Miejska miała fotoradar. Z moich obserwacji wynika, że osoby, które zapłaciły mandat jeżdżą wolniej. Nie można obrażać się za to, że ktoś otrzymał mandat. Przepisy są po to, by je przestrzegać.

Radny Janusz Skrzypiński
584/XXVI/04
- należy uzupełnić ubytki w drodze dojazdowej do Sobiemyśla. Jest to odcinek drogowy o długości około 800 metrów. Niektóre dziury są duże i stanowią zagrożenie dla użytkowników drogi. Interpelację w tej sprawie zgłaszałem kilkakrotnie ale bez efektu. Proszę sprawdzić na miejscu jaki jest stan w/w drogi.

585/XXVI/04 - przy przystanku autobusowym w Dołgach jest zaniżenie terenu i podczas opadów deszczu zbiera się tam woda. Jest to uciążliwe dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. Właścicielem drogi jest powiat. Należy wystąpić do powiatu o wyrównanie drogi. 

586/XXVI/04 - nasilają się kradzieże linii telefonicznych. W ciągu tego roku trzykrotnie dochodziło do kradzieży około 300 metrów kabla na odcinku Borzym - Dołgie. Należy wystąpić do Urzędu Telekomunikacji z prośbą o ułożenie linii telefonicznej pod ziemią.

Radny Jan Kozłowski
587/XXVI/04
- kiedy zostanie rozpoczęta budowa boiska sportowego w Chlebowie? Mieszkańcy Chlebowa chcą pomóc przy jego budowie. Bardzo proszę o jak  najszybsze rozpoczęcia prac związanych z budową boiska. 

Radny Jan Bielecki
588/XXVI/04
- proszę o wykonanie placu zabaw dla dzieci przy wieżowcach w Gryfinie. 

589/XXVI/04 - należy wykonać również plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim w Gryfinie. Bardzo często mamy z małymi dziećmi spacerują w parku i plac zabaw jest tam potrzebny.

590/XXVI/04 - należy rozważyć możliwość montażu regulatorów ciepła w szkołach oraz przedszkolach. Rozpoczął się sezon grzewczy i po dniach wolnych, tj. w każdy poniedziałek w salach lekcyjnych i przedszkolnych jest bardzo gorąco. Otwierane są wówczas wszystkie okna, przez co dzieci  przeziębiają się. Po zamontowaniu regulatorów można będzie redukować ogrzewanie budynku, a przez to gmina zapłaci mniej za pobrane ciepło.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - taka możliwość istnieje. Zobowiążę dyrektorów szkół i przedszkoli do podjęcia działań w tym zakresie.

Radny Czesław Kapusta
591/XXVI/04
- wszyscy wiemy, że sporą część budżetu gminy stanowią podatki wpłacane przez gminnych biznesmenów. Dlatego powinniśmy dbać o rozwój prywatnego sektora. Należy opracować plan rozwoju biznesu gminnego w powiązaniu z ochroną środowiska. W związku z powyższym istnieje potrzeba utworzenia parku technologicznego w naszej gminie i uzbrojenia jego terenu w podstawowe media. Pozwoli to ściągnąć inwestorów do naszej gminy. Jedną z kluczowych ról samorządu jest rozwój gminy, a jest to
możliwe tylko przez rozwój biznesu.  

Radna Karzyńska Karpierz
592/XXVI/04
- w związku z przekazywaniem do sprzedaży gruntów pod konkretne inwestycje w rejonie Radziszewa i Daleszewa miały być utworzone miejsca pracy. Według informacji uzyskanych ostatnio z 20 osób, które miały być zatrudnione w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją lodów pracują tylko 4 osoby. O innych miejscach pracy nie słyszano tam. Proszę  o wyjaśnienie sprawy.

593/XXVI/04 - ostatnio przeczytałam informację o projekcie budowy ścieżki rowerowej na bardzo długim odcinku wzdłuż Odry, także w rejonie Gryfina. Co będzie  ze ścieżką rowerową, która kończy się w lesie? 

594/XXVI/04 - w dniu wczorajszym o godz. 1200 jadąc do Nowego Czarnowa zobaczyłam, że wzdłuż drogi palą się lampy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz .
595/XXVI/04
- przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie również w ciągu dnia palą się lampy.

Radny Zdzisław Kmieciak
596/XXVI/04
- w miejscowości Żabnica prowadzone są prace kanalizacyjne. W tej  miejscowości nie ma chodników, a ruch samochodowy na drodze jest duży. Mieszkańcy chcą wiedzieć, kiedy zostanie wybudowany chodnik w Żabnicy?

597/XXVI/04 - półtora roku temu p. Burmistrz obiecał, że w Czepinie powstanie mały plac zabaw dla dzieci. Do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie. 

598/XXVI/04 - na jakim etapie jest realizacja boiska przy szkole w Żabnicy?

Radna Magdalena Chmura - Nycz
599/XXVI/04
- przy ul. Przemysłowej w Gryfinie nie ma ani jednej lampy oświetleniowej. Wieczorem jest tam bardzo ciemno, a przez to niebezpiecznie. Jest to droga gminna. Wkrótce w tym rejonie będzie budowana sieć gazownicza. Czy nie można podczas trwania inwestycji zamontować oświetlenia ulicznego przy tej drodze?

Radny Kazimierz Płonka
600/XXVI/04
- trwa budowa sieci gazowniczej do Pniewa, Żórawia i Żórawek.  W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujęte jest również Szczawno. Proszę, aby p. Burmistrz nie zapominał o Szczawnie.

601/XXVI/04 - od kilku sesji upominam się o remont drogi na odcinku Pniewo - Szczawno, ale bez efektu. Stan drogi jest fatalny i praktycznie jest ona nieprzejezdna.

602/XXVI/04 - korzystając z obecności na sesji Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie proszę, aby w godzinach wieczornych patrolowano teren na trasie Pniewo -  Szczawno. Może wówczas zmniejszą się kradzieże w tym rejonie. Straż Miejska również nie patroluje tego terenu, chyba nie wie gdzie jest Szczawno?  

Ad.V. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. Projekt uchwały w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji -  załącznik nr 9.

Komisja Rewizyjna wypracowała stanowisko następującej treści:
"Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja Rewizyjna nie widzi celowości inwestowania w budowę Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży. Komisja uważa, że w pierwszej kolejności należy stworzyć wizję turystyki i sposób wykorzystania walorów turystycznych Gminy Gryfino w oparciu o istniejącą bazę. W dalszej kolejności należy podjąć decyzję o sposobie wykorzystania posiadanych zasobów w sferze turystyki, sportu i rekreacji. Budowanie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży jest rozpoczęciem realizacji inwestycji od końca.
Komisja Rewizyjna widzi konieczność podjęcia działań związanych z rozwojem agroturystyki. Do tego celu należy wykorzystać obiekty sportowe, Centrum Wodne "Laguna’ oraz bazę kulturalną. Po sformułowaniu określonych wniosków należy przyjąć program wspierania rozwoju turystycznego i kulturalnego. W Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino jest Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, które powinno zainicjować działania  w tym zakresie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wyrażają pogląd, że Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Gryfino winien być sporządzony w oparciu o uzyskaną opinię np. od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. , GRYFSKAND- u oraz innych podmiotów gospodarczych i handlowych działających na terenie gminy. Przedstawiony Wieloletni Program Inwestycyjny jest zbyt schematyczny, nosi cechy powielania  i nie zawiera elementów proinwestycyjnych, przyciągających na teren gminy inwestorów, którzy utworzyliby nowe miejsca pracy. Przedstawiony program winien być skorelowany  z możliwościami budżetowymi gminy w perspektywie wieloletniej".  
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie wnioskuje o:

 • uwzględnienie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym remontu drogi dojazdowej do miejscowości Szczawno, Żórawie, Żórawki.  Obecny stan dróg zagraża bezpieczeństwu ruchu, gdyż brak jest możliwości mijania się (zrobienie zatok). Taki stan dróg uniemożliwia dojazd do posesji oraz do nowych działek budowlanych., 
 • zwiększenie środków finansowych na budowę drugiej kwatery wysypiska odpadów komunalnych na rok 2005. Przeznaczone obecnie środki w minimalnym stopniu  gwarantują rozpoczęcie prac przy tej budowie.

Burmistrz Miasta i Gminu Henryk Piłat - do 30 września br. musimy aktualizować Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Gryfino. Podczas opracowywania aktualizacji Programu nie wiedzieliśmy, że istnieje szansa przejęcia obiektów w Nowym Czarnowie oraz terenu po WKU.
Konsultowałem się w tej sprawie z Radcą i ustaliśmy, że w dniu dzisiejszym można podjąć uchwałę o przesunięciu aktualizacji WPI do 30 listopada 2004r. Na następną sesję  przygotujemy projekt uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino, w którym uwzględnimy zagospodarowanie jednego budynku  w Nowym Czarnowie na mieszkania socjalne. Dlatego też wnioskuję o przełożenie podjęcia uchwały w w/w sprawie na następną sesję. 
W dniu dzisiejszym przedstawimy projekt uchwały w sprawie przesunięcia terminu aktualizacji WPI do dnia 30 listopada br. 

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XII/177/03 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę zmieniający uchwałę Nr XII/177/03 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/349/04 stanowi załącznik nr 10.

Ad.VI. Przyjęcie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino" oraz "Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino". Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o określenie konkretnych zadań w zakresie gospodarki  odpadami komunalnymi z podaniem nakładów i źródła finansowania na rok 2005.

Radny Jan Ragan - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej uznała, że jeżeli opracowany materiał nazwano planem, to należało w nim uściślić jakie nakłady i w którym roku należy ponieść na dane zadania.  Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2015 powinien być skorelowany z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.  Obecnie w WPI na gospodarkę odpadami przez pięć najbliższych lat przewidziane jest po 300.000 zł. Jest to bardzo mało. Natomiast generalnie na zadanie do 2015 roku przewidziane jest 13.500.000 zł. Wynika z tego, że z budżetu gminy przeznacza się kwotę 1.500.000 zł, a 13.500.000 zł będzie pochodziło z dotacji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcę wyrazić swoje uznanie dla p. Major za  to, że jest to drugi zatwierdzony Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino. Sukcesem jest to, że nasze wysypisko może funkcjonować do 2015 roku.  Urząd Marszałkowski przesłał nam decyzję o zatwierdzeniu plan około 15 września br. Powołałem zespół do opracowania planu zagospodarowania wysypiska. Na wysypisku z nową kwaterą znajdzie pracę około 50 osób. Opracowany przez zespół plan przedstawię Radzie. 

Przyjęcie w/w planu pozwoli nam ubiegać się o środki strukturalne. Na dzisiejszą sesję nie przygotowano szczegółowego planu, bo było za mało czasu. Nie wyobrażam sobie, aby w budżecie gminy na przyszły rok nie zaplanowano minimum 1.000.000 zł jako środki własne na wysypisko odpadów komunalnych. 

Radny Jan Ragan - z przedstawionego opracowania wynika , że powstanie związkowy zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Jeżeli powstanie taki zakład, to co będzie robiło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zatwierdzenie Programu pozwoli Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, które jest właścicielem wysypiska na prowadzenie rozmów z ościennymi gminami w sprawie przywożenia odpadów komunalnych do Gryfina.  Podczas trwania obecnej kadencji nie pozwolę, by inny udziałowiec przejął więcej niż 49% udziałów w spółce. Gmina zawsze będzie posiadała większość udziałów, a przez to kontrolę nad spółką. Dla mnie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem w sprawie PUK jest wypuszczenie akcji dla mieszkańców gminy, ale nie więcej niż 49%. Jednak decyzję w tej sprawie podejmie Rada.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - plan opracowany jest rzetelnie i dokładnie. Mam nadzieję, że po wprowadzeniu planu w życie nie zakończy się akcja zbierania makulatury w szkołach. Obecnie zebraną przez dzieci makulaturę wyrzuca się do śmietnika, bo nie ma gdzie jej sprzedać. Mam nadzieję, że akcja edukacyjna pozwoli dzieciom zarabiać na wycieczki szkolne poprzez sprzedaż makulatury i butelek.

Radny Jacek Warda - pod patronatem p. Burmistrza rusza akcja zorganizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Regalica", w której będą uczestniczyli: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Akcja polega na zbieraniu w kolejne soboty od października br. aż do maja przyszłego roku makulatury, książek, podręczników szkolnych, plastiku i ubrań dla podopiecznych PKPS. Akcja będzie trwała przy współudziale dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryfinie. Ponadto dzieci zobaczą   jak przerabia się zebrany przez nie materiał. Zorganizowany zostanie również konkurs ekologiczny. Przygotowane zostaną nagrody dla dzieci szkolnych. Akcja zorganizowana jest  w celu edukacyjnym. Chodzi o to, aby społeczeństwo przyzwyczaiło się do zbiórki selektywnej odpadów. Dobrze by było, gdyby do akcji włączyły się pozostałe Spółdzielnie Mieszkaniowe w Gryfinie. 
Gmina zobowiązała się dostarczyć worki, które będą roznoszone na kilka dni przed akcją do wszystkich mieszkań będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica". Być może do akcji włączy się wspólnota kolejarzy. Zebrane książki zostaną sprzedane na aukcji i zasilą budżet Szkoły Podstawowej nr 4.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że sprawa dotycząca śmieci zostanie uporządkowana dopiero po wprowadzeniu w gminie podatku śmieciowego, w przeliczeniu na jedną osobę. Nikt wówczas nie będzie zainteresowany wywożeniem śmieci do lasu, bo od każdej osoby trzeba będzie zapłacić. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wyliczy wysokość podatku. Będzie to wstępna przymiarka do dyskusji nad wprowadzeniem takiego podatku  w naszej gminie.
Podatek śmieciowy wprowadzono w Niemczech i takie rozwiązanie zdaje egzamin.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w naszym mieście brakuje pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Należy zastanowić się nad zakupem w roku przyszłym kubłów do selektywnej zbiórki odpadów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zakupiono kubły zgodnie z zamówieniami poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - są u nas ulice, które nie należą do żadnej spółdzielni mieszkaniowej i tam nie ma kubłów do selektywnej zbiórki odpadów.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - proszę radnego p. Jacka Wardę, by wystąpił z taką inicjatywą do pozostałych spółdzielni mieszkaniowych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  i Gminy Gryfino" oraz "Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino" przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/350/04  stanowi załącznik nr 11.

Ad.VII. Przystąpienie Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej".
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Komisja Rewizyjna wypracowała stanowisko następującej treści:
"Komisja nie zajęła stanowiska - do decyzji na sesji. Komisja przypomina, że Gmina Gryfino jest członkiem czterech innych stowarzyszeń, tj.:

 1. Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich,
 2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
 3. Związku Gmin Dolnej Odry,
 4. Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.

W ocenie Komisji mnożenie stowarzyszeń, w których gmina funkcjonuje w minimalnym zakresie, nie znajduje uzasadnienia.
Przykładem tego jest Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Związek Gmin Dolnej Odry"

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to nie prawda, że przynależność do stowarzyszeń nic nam nie dało. Dzięki temu, że jesteśmy w Stowarzyszeniu Gmin Nadodrzańskich  otrzymaliśmy 40.000,- euro z funduszu ODRA na opracowanie koncepcji przestrzenno - architektonicznej. Porozumienie w w/w sprawie podpisał Szczecin i gminy ościenne, tj. Gryfino, Goleniów, Kołbaskowo, Police i Stare Czarnowo. Przy podpisywaniu porozumienia oprócz mnie był również radny Kazimierz Fischbach. Jednym z punktów programu Stowarzyszenia jest transport publiczny. Pozwoli to nam ubiegać się o dofinansowanie przy zakupie tramwaju szynowego kursującego na trasie Szczecin - Gryfino. Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia, ponieważ mamy większe szanse na pozyskanie tych środków. W Kurierze Szczecińskim była moja wypowiedź, w której informowałem, że zależy mi na uruchomieniu tramwaju szynowego na trasie Gryfino - Szczecin.  Proszę Radę o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Radny Janusz Skrzypiński - to prawda, że w poprzedniej kadencji porozumienie podpisane przez nasza gminę ze Szczecinem nic nam nie dało. Uważam, że tym razem będzie tak samo. Każdy samorząd powinien zajmować się swoimi problemami. Obecnie możliwości związane z pozyskiwaniem środków z zewnątrz są bardzo duże i niekoniecznie trzeba należeć do jakiegoś stowarzyszenia, aby ubiegać się o nie. Wystarczy w budżecie gminy zaplanować środki finansowe jako wkład własny. Każda przynależność do stowarzyszenia lub związku wiąże się z płaceniem składek. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zanim podjąłem decyzję o przystąpieniu do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, wcześniej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył radny Kazimierz Fischbach. Podczas spotkania poinformowano nas, że aby można było ubiegać się o środki finansowe na transport, wcześniej taki zapis musi znaleźć się w programie regionalnym. Szczecin podpisał porozumienie w tej sprawie, ponieważ zależy mu na wybudowaniu obwodnicy zachodniej. Przystąpienie do stowarzyszenia nie oznacza, że nie można z niego wystąpić. Jeżeli po roku czasu okaże się, że nic nam to nie dało, to zawsze możemy wystąpić ze Stowarzyszenia.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - już nie raz na tej sali dyskutowaliśmy o przeznaczeniu pieniędzy np. na szpital. Zawsze były to sprawy kontrowersyjne. Mówiono wówczas, że inne gminy nie chcą udzielić pomocy finansowej dla szpitala. Może zmobilizujemy inne gminy do tego, aby w swoich budżetach zaplanowały środki finansowe na uruchomienie dodatkowej komunikacji, a następnie wypracujemy wspólny projekt. Chciałabym wiedzieć, ile wynosi składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że powinniśmy skorzystać z każdej szansy. Jeżeli chodzi o wysokość płaconych składek z tytułu przynależności do Stowarzyszenia, to wynoszą one około 20 - 30 groszy od mieszkańca. 

Radny Marek Sanecki - myślę, że nic nam nie da przystąpienie do Stowarzyszenia, ponieważ w programie ujęto wiele zadań, którymi na pewno Stowarzyszenie nie będzie się zajmowało. Przykładem tego może być wspólna polityka edukacyjna. Uważam, że tym zadaniem powinno zajmować się Kuratorium Oświatowe. Jeżeli chcemy uruchomić linię tramwajową, to w programie należy zapisać, że powołujemy Stowarzyszenie dla tego jednego zadania. Do programu nie należy wpisywać innych zadań. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - my chcemy załatwić linię tramwajową. Nas nie interesuje co chcą załatwić inne gminy. 

Radny Marek Sanecki - dlaczego tego zadania nie może zrealizować inne stowarzyszenie, np. "Euroregion Pomerania"? Czy do każdego nowego zadania będą tworzone nowe stowarzyszenia? Jeżeli w dniu dzisiejszym podejmujemy uchwałę w w/w sprawie, to proszę aby zdawano Radzie relacje z efektów tego działania. Po upływie roku zastanowimy się, czy warto być członkiem tego Stowarzyszenia. Założyciele kolejnych stowarzyszeń do powstającego programu nie powinni ujmować różnych zadań, bo jest to niepoważne. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - budowa nabrzeża będzie realizowana poprzez  Stowarzyszenie Gmin Nadodrzańskich, a budowa linii tramwajowej poprzez Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Po wybudowaniu linii tramwajowej będziemy mieli lepsze i szybsze połączenie za Szczecinem. Efekty działania będą widoczne po pierwszym półroczu, bo wkrótce będziemy prowadzili rozmowy z firmą, która opracuje koncepcję dotyczącą szybkiego połączenia Gryfina ze Szczecinem oraz przygotuje wniosek w sprawie ubiegania się o środki unijne. W programie stowarzyszenia ujęto zadania zgłoszone przez wszystkie gminy ościenne.

Radny Kazimierz Fischbach - aby gmina mogła uruchomić linię tramwajową, o której mówił p. Burmistrz musiała by posiadać 50 tysięcy mieszkańców. Nasza gmina nie ma tylu mieszkańców, a więc nie może ubiegać się o środki unijne na ten cel. Taka możliwość będzie istniała po utworzeniu Stowarzyszenia. 

Radny Janusz Skrzypiński - ostatnio media podają, że będą zawieszane lokalne linie kolejowe. Nie powinno być tak, że samorządy muszą same rozwiązywać problem transportu wydając na ten cel pieniądze ze swojego budżetu. Utrzymanie transportu jest zadaniem Państwa Polskiego, a nie samorządu gminnego. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w projekcie uchwały jest zapis, że w Stowarzyszeniu naszą gminę będą reprezentować przedstawiciele. Czy w dniu dzisiejszym będziemy desygnowali jakieś osoby do reprezentowania naszej gminy? 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - skoro nie ma w projekcie uchwały propozycji, to chyba nie. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady
stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XXVI/351/04 stanowi załącznik nr 12.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości  gruntowych, położonych w obrębie Pniewo.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 
  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/352/04 stanowi załącznik nr 13
 2. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/353/04 stanowi załącznik nr 14.
 3. zamiany nieruchomości.  
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/354/04 stanowi załącznik nr 15.
 4. uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004 r.  
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/355/04 stanowi załącznik nr 16.
 5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/356/04 stanowi załącznik nr 17.
 6. zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/357/04 stanowi załącznik nr 18.
 7. odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r.  w sprawie odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/358/04 stanowi załącznik nr 19.
 8. nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo.
  Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w dniu dzisiejszym radni otrzymali nowa wersję projektu uchwały w w/w sprawie. Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz poinformuje na czym polega zmiana w projekcie uchwały.
  Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz - w poprzednim projekcie uchwały ujęta była działka 257/22. Obecnie jest nowy podział, w wyniku którego powstała jedna działka więcej. Działka oznaczona jest dwoma kolejnymi numerami, tj. 257/23 i 257/24. 
  Przewodniczący Rady przedstawił nową wersje projektu uchwały w w/w sprawie. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/359/04 stanowi załącznik nr 20.

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/360/04 stanowi załącznik nr 21.

Ad.X. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 przyjęto jednogłośnie.Uchwała Nr XXVI/361/04 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XI. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - "Teren składowiska odpadów komunalnych  w Gryfinie".

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersję projektu uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Rady przedstawił nowa wersję projektu uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - "Teren składowiska odpadów komunalnych  w Gryfinie" przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/362/04 stanowi załącznik nr 23. 

Ad.XII. Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto  i Gminę Gryfino.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali w formie pisemnej:

 • uwagi do w/w projektu uchwały zgłoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Gryfinie - załącznik nr 24,
 • autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy do projektu uchwały w w/w sprawie - załącznik nr 25,
 • nową wersję projektu uchwały, w której uwzględniono autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/363/04 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XIII. Powołanie Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej działania. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej działania przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/364/04 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XIV. Zmiana uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r.  w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004".
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/365/04 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XV. Zmiana budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersje projektu uchwały w w/w sprawie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w § 1 zwiększamy dochody gminy o kwotę  93.415 zł. Są to środki, które gmina uzyskała z funduszu PHARE na realizację projektu "Gryfino 750 lat historii, która łączy".
W § 2 zmniejszamy wydatki gminy o kwotę 145.500 zł. 
Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dz. 700 rozdz. 7005 kwotę 30.000 zł. przeznacza się na wykonanie dodatkowych robót geodezyjnych.
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwotę zasądzono na rzecz Eugenii  i Czesława Sewera kwotę 41.400 zł. W wyniku negocjacji zwracamy tym osobom tylko kwotę główną, bez odsetek. 
Kwotę 25.000 zł przenosimy na zakup sprzętu biurowo - komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany w formie darowizny.
Kwotę 49.000 zł z funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosimy na prowadzenie świetlic socjalterapeutycznych oraz dla "Caritas -u" na obiady dla bezdomnych.
Ponadto zgodnie z wolą MENiS dokonano zmiany w uchwale Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.  Treść proponowanej zmiany zawarta jest w § 4 projektu uchwały.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej, Policji i Straży Miejskiej. Dowiedzieliśmy się, że w marcu br. Straż Graniczna wnioskowała o pomoc finansową na zakup sprzętu, ponieważ nie mają nawet kserokopiarki. Czy nie możemy zakupić kserokopiarki dla Straży Granicznej lub przekazać używaną? Może jest w urzędzie zbędna kserokopiarka.
Ponadto w piśmie tym zaproponowano wspólne patrole ze Strażą Miejską. Rozwiązałoby to problem związany z brakiem pieniędzy na zakup paliwa. Do tej pory Straż Miejska nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - pomoc rzeczowa dla Straży Granicznej będzie możliwa dopiero przy realizacji programu związanego z komputeryzacją urzędu. Nie możemy udzielać pomocy finansowej dla Straży Granicznej ponieważ obrona granic nie jest zadaniem gminy. Obrona granic finansowana jest z budżetu Państwa.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/366/04 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XVI. Przyjęcie Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - projekt uchwały nie był konsultowany ze Związkami Zawodowymi. Wobec powyższego wnioskuje o wprowadzenie do Regulaminu zapisu mówiącego o tym, że Związki Zawodowe również mogą wnioskować o przyznawanie nagród dla nauczycieli.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - rozmawialiśmy o tym podczas przerwy  w obradach i uznaliśmy, że taki zapis należy wprowadzić do Regulaminu.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.
Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uwzględnieniem wniosku.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli przyjęto jednogłośnie.Uchwała Nr XXVI/367/04 stanowi załącznik nr 30.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.579/XXVI/04 - w najbliższym czasie spotkam się z komitetami społecznymi w sprawie budowy gazociągu przy ul. Łącznej oraz ul. Czechosłowackiej  w Gryfinie. W 2005 roku chcemy zrealizować zadanie.

Ad.581/XXVI/04 - wcześniej można było występować do Wojewody o środki finansowe na remont dróg dojazdowych do pól. Jednak służby gminne nie dopilnowały tego. Zastanowimy się jak rozwiązać sprawę.

Ad.582/XXVI/04 - w tym roku wykonane będzie oświetlenie przy ul. Okrężnej w Chwarstnicy.

Ad.583/XXVI/04 - gmina zobowiązana jest zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. Nie wiem ile kosztuje zamontowanie skrzynek fotoradarowych, ale  w niektórych punktach naszego miasta i na terenach wiejskich istnieje potrzeba umieszczenia takich skrzynek. Będę rozmawiał w tej sprawie  z Policją. W dniu dzisiejszym nic więcej nie mogę powiedzieć w tej sprawie. 

Radny Zdzisław Kmieciak - więcej informacji w tej sprawie można zasięgnąć u Wójta  z Gminy Kołbaskowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dowiem się, w jaki sposób należy załatwić sprawę i ile kosztuje wykonanie zadania.

Ad.584/XXVI/04 - interpelację przyjmujemy do realizacji. 

Ad.585/XXVI/04 - interpelację prześlemy do Powiatu z prośbą o zajęcie się sprawą.

Ad.586/XXVI/04 - interpelację prześlemy do Urzędu Telekomunikacji z prośbą o zajęcie się sprawą.

Ad.587/XXVI/04 - jednostka wojskowa potwierdziła, że w ramach współpracy w miesiącu październiku br. żołnierze pomogą przy budowie trzech boisk sportowych  w naszej gminie, tj. w Chlebowie, Starych Brynkach i Radziszewie. Wojsko wyrówna teren, a resztę mieszkańcy wykonają sami. 

Ad.588/XXVI/04
      589/XXVI/04
      597/XXVI/04
-  w 2005 roku chcemy wyposażyć w nowe urządzenia wszystkie place zabaw zlokalizowane przy szkołach. Planujemy przeznaczyć na ten kwotę w wysokości około 100.000 zł. Ponadto wspólnie ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi planujemy wykonać dwa nowe place zabaw w mieście. Nie wiem, czy wystarczy na to pieniędzy. Chcemy jednak, aby w 2005 roku w każdym sołectwie był plac zabaw dla dzieci.

Ad.590/XXVI/04 - regulacja poboru ciepła jest bardzo ważną sprawą. Dokonamy przeglądu  węzłów ciepłowniczych w przedszkolach i wówczas będziemy wiedzieli, gdzie nie ma zaworów do regulacji ciepła.  Przeprowadziłem już rozmowy w sprawie termomodernizacji wszystkich obiektów szkolnych, tj. w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2 i 4. Myślę również o Gimnazjum w Gryfinie. Zadanie to chcemy wykonać w 2005 roku.  Planujemy wziąć na to zadanie kredyt, który będzie umorzony w 25%. 

Ad.592/XXVI/04 - w Radziszewie powstała duża hurtownia lodów i mrożonek. Ilość osób  zatrudnionych w hurtowni zmienia się w zależności od sezonu. sezonu. W okresie letnim w hurtowni pracuje więcej osób niż w okresie zimowym.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - z Radziszewa i Daleszewa obecnie w hurtowni pracuje łącznie cztery osoby.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - jest to prawda. Kiedyś w hurtowni pracowało więcej osób z w/w miejscowości oraz okolic. Jednak niektórzy pracownicy chcieli być wspólnikami hurtowni nie wnosząc do firmy swojego udziału. Prezes firmy podziękował im za pracę. Rotacja pracowników była bardzo duża. Wszystkie osoby z Radziszewa i Daleszewa, które chciały tam pracować, miały taką okazję. Obecnie w firmie pozostały osoby najuczciwsze, które sumiennie wykonują swoją pracę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to nie prawda, że mężczyzna w sile wieku nie może znaleźć pracy. Największym problemem w naszym mieście jest brak pracy dla młodzieży po studiach socjologicznych, politologii, współpracy międzynarodowej. W najbliższym czasie chcemy dla tej młodzieży zorganizować nieodpłatny kurs nauki języków: niemieckiego  i angielskiego. Może po ukończeniu kursu szybciej znajdą pracę. Jesteśmy w trakcie pisania wniosków o przyznanie dotacji na ten cel. W przejętych budynkach w Nowym Czarnowie planujemy przeznaczyć 10 - 15 pomieszczeń na prowadzenie różnej działalności gospodarczej. Osoby, które będą chciały prowadzić tam działalność gospodarczą same wyremontują pomieszczenie i przez jeden rok nie będą płaciły podatku. Opracowaliśmy film promujący Gryfino pod względem turystycznym. Film wysłaliśmy na konkurs do Poznania . W tym roku odzyskaliśmy tereny przemysłowe w okolicy Elektrowni Dolna Odra, które gmina zastawiła zaciągając kredyt na CW Laguna. Często radni za przykład podają Gminę Goleniów. Zazdroszczę Gminie Goleniów tego, że ma już uzbrojone tereny pod przemysł. W/w Gmina uzbrajała swoje tereny przez 10 lat. My posiadamy takie tereny naprzeciw stacji kolejowej Dolna Odra, przy Elektrowni, przy ulicy Fabrycznej w Gryfinie. W miarę możliwości będziemy uzbrajać w/w tereny. Zamierzamy wypuścić akcje z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów.

Radna Karzyńska Karpierz - zgłaszając interpelację miałam na myśli teren za szkołą  w Radziszewie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w/w teren sprzedała firma ODRA LAND, a nie gmina. Właściciel terenu za własne pieniądze buduje stolarnię przy drodze w kierunku Chlebowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dla naszej gminy największe korzyści finansowe przyniesie budowa 16 wiatraków w miejscowości Parsówek. Po zakończeniu inwestycji do kasy gminy powinno wpłynąć około 5 mln złotych.

Ad.593/XXVI/04 - wykonano ścieżkę rowerową o długości około 1,5 km. Pozostało do wykonania około 1950 metrów. Nadleśnictwo udostępnienie swoich terenów pod ścieżkę rowerową warunkuje tym, że nawierzchnia ścieżki nie może być pokryta asfaltem, ani też wyłożona polbrukiem. W najbliższym czasie odbędzie się narada w tej sprawie. Chcemy uzgodnić z czego może być wykonana nawierzchnia ścieżki rowerowej. O wynikach rozmów poinformuję Radę.

Ad.594/XXVI/04 
      595/XXVI/04
- jeżeli w ciągu dnia na niektórych ulicach palą się lampy, to znaczy, że jest awaria. Najczęściej w tym czasie trwa przegląd techniczny oświetlenia ulicznego.  Taki przegląd wykonywany jest zawsze w ciągu dnia. Zdarza się również i tak, że przyczyną palenia się lamp w ciągu dnia jest awaria.  

Ad.596/XXVI/04 - parę lat temu położono nakładkę asfaltową na drodze w Żabnicy. Obecnie droga jest rozkopana i znowu trzeba będzie położyć nową nakładkę, a wystarczyło poczekać z remontem drogi dwa lata i wówczas zaoszczędzono by sporą kwotę pieniędzy. Wykonano również dokumentację  na budowę garaży wielopoziomowych. Siedem razy ogłaszano przetarg na budowę ale bez efektu. Dokumentacja straciła ważność, a za wykonanie jej zapłacono 150.000 zł.

Ad.601/XXVI/04 - w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  są kopie pism skierowane do powiatu o naprawę drogi w Szczawnie, gdyż jest to droga powiatowa. Gmina pomaga powiatowi w remontach dróg. Nie możemy jednak wyręczać we wszystkim powiatu. 

Radny Kazimierz Płonka - tylko część drogi w kierunku Szczawna należy do powiatu,  a reszta do gminy. Wiem, że część drogi należącej do powiatu jest w najgorszym stanie.  W tym rejonie powstają nowe firmy i bardzo potrzebna jest droga dojazdowa. 

XVIII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat poinformował, że:

 • bliska sfinalizowaniu jest sprawa dotycząca przejęcia budynku po sklepie w Nowym  Czarnowie i przeznaczenia go na świetlicę wiejską, 
 • przejmowany jest budynek po sklepie w Bartkowie, z przeznaczeniem na powiększenie świetlicy wiejskiej,
 • planowane jest wykwaterowanie dwóch rodzin mieszkających w budynku szkoły w Gardnie i utworzenie tam świetlicy środowiskowej,
 • po zakończeniu prac związanych z budową oczyszczalni ścieków ustawione zostaną  w Chlebowie dwa lub trzy kontenery, które w pełni zaspokoją potrzeby tej miejscowości,
 • w projektowaniu jest budowa świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach,
 • nie ma jeszcze pomysłu na utworzenie świetlicy w Pniewie. W budynku, w którym mieści się biblioteka jest za mało miejsca,
 • w Steklnie będzie wybudowana nowa świetlica. Nie można jednak wybudować wszystkich świetlic jednocześnie. Na ostatnich dożynkach można było zobaczyć jak wraca działalność w świetlicach wiejskich. W tym roku wykonano 13 wieńców dożynkowych Być może  w przyszłym roku będzie ich więcej. Do decyzji sołtysów należy ustalić, w jakiej miejscowości odbędą się dożynki w 2005 roku,
 • jeszcze w tym roku w Gimnazjum wymienione będzie ogrzewanie w sali gimnastycznej, ponieważ obecne jest zbyt drogie. Ponadto zostanie wymienione ogrzewanie w szkole w Borzymiu. Prezes PUK obiecał, że wykona to zadanie za darmo. Gmina zakupi tylko potrzebny materiał. Wykonane zostanie również ogrzewanie w świetlicy w Daleszewie.

Radny Jan Bielecki - trwa budowa gazociągu. Na odcinku od parku do betoniarni rozkopano chodnik. Jest to rurociąg średniego ciśnienia. Po rozkopaniu ulicy Łużyckiej rozpoczną się problemy. Czy nie można było zaprojektować przebieg rurociągu za torami? W tym rejonie rów pod ułożenie rurociągu może wykopać koparka. Obecnie rów kopany jest ręcznie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - inwestycja związana jest z gazyfikacją Pniewa  i Żórawek. Dokumentację wykonał Zakład Gazowniczy, który jest jednocześnie wykonawcą zadania. Przy wykonywaniu niektórych zadań wydaje się nam, że można to zrobić prościej, ale warunki stawiane przez niektórych właścicieli posesji utrudniają prowadzenie inwestycji. Ułożenie gazociągu wzdłuż ulicy Łużyckiej wykonane będzie ręcznie.  Przy wykonaniu tego zadania osiem osób z Gryfina, dotychczas bezrobotnych, otrzymało pracę. Do budowanego gazociągu chcemy podłączyć końcówkę ulicy Łużyckiej, aż do posesji  p. Kowalczyka oraz ulicę Czechosłowacką.

Radny Jan Bielecki - czy p. Burmistrz może przekazać Straży Miejskiej aby patrolowała teren po sanatorium w Nowym Czarnowie. Chodzi o to, aby nie doszło tam do dewastacji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - polecę Straży Miejskiej, aby częściej patrolowała  w/w teren.
Chcę poinformować, że zamontowano kamery w Gimnazjum, przez co młodzież gromadzi się w klatkach schodowych. Straż Miejska podczas przerw lekcyjnych musi patrolować klatki schodowe. W dniu wczorajszym Straż Miejska zatrzymała czterech dilerów rozprowadzających narkotyki. 

Radny Zdzisław Kmieciak - w imieniu ks. Proboszcza Stanisława Włodka zapraszam wszystkich na uroczystą mszę z okazji wyświęcenia kościoła w Czepinie. Uroczystość odbędzie się 22 października br. o godz. 1600.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że:

 • wpłynęło zaproszenie na wspólne spotkanie Rady Gminy Wałcz, Rady Gminy Raciechowice i Rady Miejskiej w Gryfinie. Spotkanie planowane jest w dniach 16 - 17 października br.  w Wałczu. W programie zaplanowano szkolenie z zakresu funduszy strukturalnych,  wypracowanie formuły współpracy i kontaktów między Radami Gmin. Zgłoszenia radnych do wyjazdu na spotkanie w Wałczu należy przekazywać do Biura Obsługi Rady i Burmistrza do dnia 4 października br. do godz. 1500,
 • 8 października br. organizowany jest wyjazd do Poznania na Targi Rolne Polagra 2004. Radnych zainteresowanych wyjazdem proszę o zgłaszanie się do Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 • od sołtysa z Pniewa p. Mieczysława Matuszewskiego wpłynęło pismo w sprawie utworzenia świetlicy, placu zabaw dla dzieci i budowy kanalizacji. Udzieliłem pisemnej odpowiedzi w tej sprawie,
 • w dniu dzisiejszym nie będzie spotkania z sołtysami,
 • kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 października br. o godz. 900
 • we wtorek o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie klubu BBS i POPiS,
 • do Burmistrza wpłynęło pismo z Niemiec z podziękowaniem za wspaniałą organizację uroczystości zorganizowanej z okazji wyświęcenia Lapidarium w Gryfinie.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki: 

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 6,
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7,
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 8,
 9. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta  i Gminy Gryfino - załącznik nr 9,
 10. Uchwała Nr XXVI/349/04 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała Nr XXVI/350/04 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała Nr XXVI/351/04 - załącznik nr 12,
 13. Uchwała Nr XXVI/352/04 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała Nr XXVI/353/04 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała Nr XXVI/354/04 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała Nr XXVI/355/04 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała Nr XXVI/356/04 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała Nr XXVI/357/04 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała Nr XXVI/358/04 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała Nr XXVI/359/04 - załącznik nr 20,
 21. Uchwała Nr XXVI/360/04 - załącznik nr 21,
 22. Uchwała Nr XXVI/361/04 - załącznik nr 22,
 23. Uchwała Nr XXVI/362/04 - załącznik nr 23,
 24. Uwagi do projektu uchwały zgłoszone przez ZNP - załącznik nr 24,
 25. Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały - załącznik nr 25,
 26. Uchwała Nr XXVI/363/04 - załącznik nr 26,
 27. Uchwała Nr XXVI/364/04 - załącznik nr 27,
 28. Uchwała Nr XXVI/365/04 - załącznik nr 28,
 29. Uchwała Nr XXVI/366/04 - załącznik nr 29,
 30. Uchwała Nr XXVI/367/04 - załącznik nr 30.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załącznik nr 1. [52851 bajtów]