Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje  i  zapytania   radnych   zgłoszone  na  XVI  sesji   Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  30 grudnia  2003r.


Radny Maciej Szabałkin 
352/XVI/03 - w prasie podano informacje o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie  defraudacji, która miała miejsce w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. Czy w postępowaniu prokuratorskim pokrzywdzona spółka brała czynny udział w sprawie? Czy składała wnioski dowodowe, wnioski o zabezpieczenie mienia i wnioski o objęcie sprawą większej liczby  osób? Czy po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zgłosiło się do działania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego? Jako przedstawiciel klubu Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości uważam, że wszystkie osoby odpowiedzialne za defraudację muszą ponieść karę i przynajmniej w części zrekompensować powstałe straty. Ostatnio dotarła do mnie wiadomość, że na terenie gminy Goleniów była księgowa PUK posiadała okazałą nieruchomość. W czasie trwania perturbacji w PUK nieruchomość ta została sprzedana jednej z Agencji Nieruchomości za 50% wartości. 

Radny Mieczysław Sawaryn 
353/XVI/03 - w miejscowości Drzenin są duże kłopoty z oczyszczalnią ścieków. Jakie podjęto działania w tej sprawie?

354/XVI/03 - w Gryfinie przy ulicy Artyleryjskiej trwają obecnie prace drogowe. Mieszkańcy tego rejonu informują, że źle wypoziomowano jezdnię w stosunku do posesji.  Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Magdalena Chmura
355/XVI/03 - na Placu Sybiraków w Gryfinie nie świecą się cztery lampy. Proszę  o zajęcie się sprawą.

Radny Ireneusz Sochaj
356/XVI/03 - na przyszły rok zaplanowano przebudowe i modernizację ulic: Podgórnej, Mieszka I i Władysława Łokietka. Czy w ramach tej inwestycji można uporządkować skarpy na wysokości dwóch bloków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica", a znajdujących się przy ulicy Mieszka I w Gryfinie oraz uliczkę przy tych blokach, która wykonana jest z płyt betonowych? Do realizacji zadania powinien włączyć się również powiat.

Radny Zdzisław Kmieciak
357/XVI/03 - czy wyjaśniono już z firmą BIGBUD sprawę dotyczącą naprawy usterek powstałych w wyniku remontu drogi w Czepinie? 

Radny Janusz Skrzypiński
358/XVI/03 - czy prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Krajowych w sprawie naprawy chodników przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, które są w fatalnym stanie? Wcześniej były już prowadzone rozmowy, w wyniku których przyjęto plan naprawy. W terminie późniejszym doszło do sprzedaży PEC dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Wiem, że planowana jest wymiana ciepłociągu przy  ul. Łużyckiej. Uważam, że takie rozmowy powinny być prowadzone również z Zespołem Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Czy prowadzone są również rozmowy w w/w sprawie z Zespołem Elektrowni Dolna Odra? 

Radny Janusz Skrzypiński
359/XVI/03 - ulica pomiędzy drogą krajową nr 31, a zabudowaniami p. Sawary  w Żórawkach nie jest ujęta w żadnej dokumentacji. Sołtys z Żórawek  p. Kaźmierska prosi o wyjaśnienie stanu prawnego w/w drogi. Gdyby okazało się, że droga należy do gminy, to trzeba by nadać nazwę dla tej ulicy.  Odpowiedzi proszę udzielić dla p. Kaźmierskiej.

Radna Krystyna Gazdecka
360/XVI/03 - proszę o rozważenie w 2004 roku możliwości uruchomienia świetlicy  wiejskiej w Nowym Czarnowie.