Porządek obrad

    

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 października 2003 r. o godz. 900.

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Wybory ławników na kadencję 2004 - 2007.

 1. opinia zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników - DRUK Nr 1/XIV,
 2. przeprowadzenie głosowania tajnego:
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • ogłoszenie wyników głosowania.

VI. Zmiana uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 244 w obrębie Czepino oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino- DRUK Nr 2/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Zmiana uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261 i 261/2, części działki nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino - DRUK Nr 3/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Zmiana uchwały Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino - DRUK Nr 4/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zmiana uchwały Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7 - DRUK Nr 5/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino - DRUK Nr 6/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino - DRUK Nr 7/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 8/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń - DRUK Nr 9/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych - ulic - do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu - DRUK Nr 10/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych - ulic - na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu - DRUK Nr 11/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Upoważnienie Kierownika Sekcji Diagnostycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK Nr 12/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 13/XIV,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino – DRUK Nr 13 - 1/XIV,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino – DRUK Nr 13 - 2/XIV,
 4. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 13-3/XIV.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Nadanie nazw urzędowych ulicom w miejscowości Żórawki, położonej na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Zmiany budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 15/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - DRUK Nr 16/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

 1. Naczelnika Urzędu Skarbowego - DRUK Nr 17/XIV,
 2. Wojewody Zachodniopomorskiego - DRUK Nr 17-1/XIV,
 3. Burmistrza Miasta i Gminy - DRUK Nr 17-2/XIV,
 4. Przewodniczącego Rady Miejskiej - DRUK Nr 17-3/XIV.

XXII. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 18/XIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXIV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.