Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr X/03 z X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 10 lipca 2003r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1230.

Nieobecni

- Kazimierz Płonka,

- Artur Nycz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono jako punkt XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Gryfińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie - DRUK Nr 9/X.

Projektu uchwały nie omówiły dwie Komisje Rady, tj. Rewizyjna oraz Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

Innych propozycji nie zgłoszono.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z IX sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z IX sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat podziękował Państwu Jadwidze i Krzysztofowi Bieniek za wychowanie syna Michała w sportowym duchu. Pobił rekord Polski w skoku wzwyż i dzięki temu rozsławił miasto Gryfino. Dla upamiętnienia tego rekordu wręczył Pani Bieniek dyplom i bukiet kwiatów.

Następnie przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6 oraz informację na temat opłat adiacenckich - załącznik nr 7.

Ponadto poinformował, że:

- w dniu 17 sierpnia br. planowane są obchody z okazji Dnia Energetyka. Na obchody związane z Dniem Energetyka zaproszono p. Roberta Janowskiego, który prowadzi program telewizyjny „Jaka to melodia”. Ponadto na stadionie odbędą się pokazy hippiczne oraz inne imprezy,

- zapoznał się z uwagami członków Komisji Rady oraz z opinią klubów radnych SLD – PLD i BBS w sprawie ceny wody i ścieków. Wszyscy uważali, że proponowana podwyżek opłat jest zbyt wysoka.

W związku z powyższym w dniu br. odbyło się posiedzenie w tej sprawie w następującym składzie:

Przewodniczący - Henryk. Piłat - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz członkowie:

Jolanta Staruk – Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino, Jadwiga Szulc - Audytor Wewnętrzny.

Protokół z posiedzenia radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 8,

- toczyły się merytoryczne dyskusje ze Starostwem Powiatowym odnośnie przejęcia przez gminę szpitala. Na dzisiejszą sesję przygotowano projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie. Decyzja należy do Rady.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz

196/X/03 - wpłynęło do nas pismo z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie zakupu dla naszych jednostek sprzętu pożarniczego. W związku z tym wnioskujemy do Pana Burmistrza o zaakceptowanie zakupu niżej wymienionego sprzętu:

 • Dwóch lekkich samochodów pożarniczych do 7,5 tony,
 • Dwóch kompletów sprzętu do ratownictwa technicznego.

Oferta przesłana z Zarządu Głównego zakłada rozłożenie spłaty w systemie ratalnym w okresie 5 lat. Jest to ostatni termin, w którym możemy zakupić sprzęt bez podatku VAT.

Obecnie obowiązuje zerowa stawka tego podatku.

Raty będą spłacane przez okres pięciu lat. Miesięczna rata za cały sprzęt wynosiła by 6.300 złotych. Rocznie należało by wpłacić kwotę w wysokości 75.600 złotych.

Istnieje możliwość dopłaty ze środków Zarządu Głównego Związku OSP RP. Zakupiony sprzęt został by przekazany jednostkom wchodzącym w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj. dla OSP Radziszewo i OSP Sobieradz. Bardzo proszę radnych o poparcie wniosku. Do 15 lipca br. możemy zgłaszać chęć zakupu sprzętu.

Radny Mieczysław Sawaryn - wniosek jest zasadny. Chciałbym jednak wiedzieć, czy wcześniej w budżecie gminy nie należy zabezpieczyć środków finansowych na ten cel?

Radny Janusz Skrzypiński - również uważam, że wniosek jest zasadny. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania z innych źródeł środków finansowych na zakup sprzętu? Mam na myśli Zarząd Krajowy OSP, Urząd Marszałkowski, Powiat oraz sponsorów. Jaka była by to kwota?

Radny Zenon Trzepacz - Zarząd Główny OSP deklaruje wsparcie w wysokości 30% zakupionego sprzętu. Odnośnie Powiatu nie chcę się wypowiadać, bo Zarząd OSP jest Powiatowy, a Starostwo w swoim regulaminie organizacyjnym nie ma zapisu o obowiązku utrzymywania Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jeżeli Rady uzna, że należy szukać środków finansowych z zewnątrz, to tak zrobimy.

Radny Jan Kozłowski - wniosek należy traktować jako intencyjny. Wcześniej należy dowiedzieć się ile środków finansowych można otrzymać z zewnątrz?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że jest to bardzo atrakcyjna oferta dla gminy. Oprócz 30% ulgi proponuje się jeszcze spłatę ratalną. Po zakupie sprzętu nasza gmina była by najlepiej zabezpieczona pod względem pożarowym i wypadkowym. Do 15 lipca br. gmina musi odpowiedzieć, czy jest zainteresowana kupnem sprzętu. Myślę, że wszyscy są zgodni, iż należy skorzystać z tej oferty. Ponadto uważam, że należy zastanowić się nad wysokością ekwiwalentu wypłacanego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Będąc w Raciechowicach dowiedziałem się, że odbywającą się tam imprezę w całości zabezpieczała nieodpłatnie Ochotnicza Straż Pożarna.

Komendant Powiatowy PSP Wojciech Tessar - sprzęt pożarniczy „starzeje się”. Norma eksploatacyjna samochodu pożarniczego wynosi 10 lat. Samochody w naszej gminie ładnie wyglądają, ich stan techniczny jest w miarę dobry. Jednak najstarszy samochód z OSP Sobieradz jest z 1978 roku. Samochody w OSP Wełtyń i OSP Radziszewo są z 1984 roku. Najnowszy nasz samochód jest w OSP Chwarstnica z 1997 roku. Proszę radnych o poparcie wniosku, bo jest to dobra oferta.

Jeżeli chodzi o nasz budżet, to chcę poinformować, że zrezygnujemy z niektórych wydatków, a w zamian za to spłacimy raty za zakupiony sprzęt.

Radny Jan Kozłowski

197/X/03 - boisko sportowe w Drzeninie usytuowane jest w odległości około - 4 metrów od drogi głównej. Podczas gry piłka często wpada na ulicę, co stwarza duże niebezpieczeństwo. Należy zakupić siatkę do ogrodzenia boiska od strony drogi. W Drzeninie działa zespół LZS. Należy zmobilizować członków tego zespołu do wykonania ogrodzenia w czynie społecznym.

Radna Krystyna Gazdecka

198/X/03 - ustawiono ławki na bulwarze przy Odrze w Gryfinie. Proszę o ustawienie przy ławkach koszy na śmiecie.

Radny Czesław Kapusta

199/X/03 - mieszkańcy Wirówka proszą o zamontowanie w ich miejscowości 2 – 3 lamp ulicznych. Obecnie nie ma tam ani jednej lampy.

200/X/03 - proszę o zamontowanie jednej lampy ulicznej w Wełtyniu przy ulicy Podgórnej.

Radny Zdzisław Kmieciak

201/X/03 - mieszkanka Gryfina z ulicy Szczecińskiej z powodu kalectwa od roku nie wychodzi z mieszkania. Jej mieszkanie znajduje się na IV piętrze. Rok temu złożyła wniosek do Urzędu Miasta i Gminy z prośba o zamianę mieszkania na parter. Do tej pory wniosek nie został załatwiony. Jest to sytuacja wyjątkowa i dlatego uważam, że należy ją jak najszybciej rozwiązać. Proszę o pisemną odpowiedź.

Radny Ireneusz Sochaj

202/X/03 - proszę o rozważenie możliwości zamontowania sygnalizacji świetlnej przed przejściem w kierunku ogrodów działkowych „VISTA BELLA”. Jest to na wysokości przystanku autobusowego przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Często w tym miejscu dochodzi do wypadków drogowych i dlatego istnieje potrzeba zamontowania sygnalizacji świetlnej.

Radny Mieczysław Sawaryn

203/X/03 - na terenie naszej gminy rozprzestrzenia się roślina tzw. „Barszcz Kaukaski”. Roślina jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia, a szczególnie dla dzieci. Zetknięcie z rośliną powoduje rozległe oparzenia ciała. Są one podobne do oparzeń kwasem lub wrzątkiem. W latach siedemdziesiątych roślinę tę sprowadzono jako paszę dla zwierząt. Szczególnie dużo rośnie jej w Rożnowie, Gardnie, Starych Brynkach i Dębogórze. Roślina obecnie jest w fazie kwitnienia i niedługo zacznie rozsiewać nasiona. W porozumieniu ze Starostwem należy dokonać oprysku „Randapem” zanim roślina zacznie rozsiewać nasiona.

Radny Janusz Skrzypiński

204/X/03 - na całej długości ulicy Flisaczej w Gryfinie zapadnięte są studzienki. Grozi to uszkodzeniem samochodów. Proszę o wystąpienie do Zarządu Dróg Krajowych o naprawę studzienek oraz o naprawę ciągu pieszego po prawej stronie drogi, jadąc od wiaduktu w kierunku miasta.

205/X/03 - w poprzedniej kadencji Rady rozważano możliwość wyburzenia muru pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy, a budynkiem Szpitala Powiatowego w Gryfinie. W miejscu tym miał powstać parking. Uważam, że należy wygospodarować środki finansowe na wykonanie parkingu w tym miejscu.

Radny Marek Sanecki

206/X/03 - na nowo wykonanej drodze w Czepinie trwa remont studzienek. Podczas spotkania z Zarządem Dróg Krajowych prosiłem o rzetelne wykonanie robót. Wykonawcę należy rozliczyć za niedokładne wykonanie zadania. Należy również sprawdzić, czy droga nie powinna być naprawiona w ramach gwarancji.

Radna Magdalena Chmura

207/X/03 - podpisano umowę z Wytwórnią Telewizyjno – Filmową „ALFA” na wytworzenie Biuletynu Informacji Publicznej. Istnieje w Urzędzie Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą. Dlaczego nie wykonuje się stron internetowych gminy we własnym zakresie, tak jak robią to inne gminy? Dlaczego wydajemy z budżetu gminy pieniądze na ten cel? Dlaczego nie zajmuje się tym Wydział Promocji? Jakie koszty poniesiono na to zadanie?

Radny Kazimierz Fischbach

208/X/03 - na początku tego roku zgłosiłem interpelację w sprawie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Kołłątaja w Gryfinie. Ten sam problem zgłaszała radna Janina Nikitińska na spotkaniu z właścicielami dróg. Do tej pory sprawa nie jest załatwiona. Na tym skrzyżowaniu jest zakaz skrętu w prawo. Uważam, że jest to nieuzasadnione. Proszę o odpowiedź, dlaczego tak długo trwa załatwienie sprawy?

Radny Zdzisław Kmieciak

209/X/03 - w Czepinie przy świetlicy stoi walący się budynek, który zagraża bezpieczeństwu. Proszę o zajęcie się sprawą.

Ad.V. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr X/149/03 stanowi załącznik nr 10.

Ad.VI. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady Jan Ragan odczytał opinię Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie w sprawie proponowanej podwyżki ceny wody i ścieków w pierwszej wersji projektu uchwały - załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - radni w dniu dzisiejszym otrzymali nową wersję projektu uchwały, w której proponowane są niższe stawki opłat za wodę i ścieki niż w wersji pierwszej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zatwierdzenie przez Radę stawek proponowanych w projekcie uchwały przyczyni się do tego, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie mogło normalnie funkcjonować. Istnieje szansa, że w przyszłości po modernizacji oczyszczalni ścieków można będzie obniżyć stawki opłat za oczyszczenie 1 m3 ścieków. Wcześniej jednak stawkę należy podwyższyć. Nie możemy dopuścić do tego, co zdarzyło się ostatnio. W wyniku nie przeprowadzonej konserwacji ujęcia wodnego w Gryfinie brakowało wody w mieszkaniach na Górnym Tarasie na III i IV piętrach. Nie możemy ponownie dopuścić do takiej sytuacji.

Proszę Radę o zatwierdzenie stawek proponowanych w projekcie uchwały.

Radny Janusz Skrzypiński - na posiedzeniu klubu radnych SLD – PLD omawiano projekt uchwały w w/w sprawie. W spotkaniu uczestniczył Pan Burmistrz oraz Prezes PUK. W wyniku dyskusji wynegocjowano inne stawki opłat niż zaproponowano w dniu dzisiejszym. Wprawdzie proponuje się niższe stawki niż wynegocjowano na posiedzeniu proszę jednak o 10 minut przerwy.

Klub radnych SLD - PLD chce przedyskutować propozycje nowych stawek opłat.

Zapraszam Pana Burmistrza na spotkanie klubu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że podwyżka ceny wody jest konieczna. Chciałbym dowiedzieć się jakie będzie roczne obciążenie dla przeciętnego użytkownika sieci wodociągowej? Ile miesięcznie więcej, przy średnim zużyciu wody na mieszkanie będzie musiała zapłacić rodzina? !0% zwyżka niby nie jest duża. Musimy jednak pamiętać o tym, że ubóstwo w społeczeństwie jest duże i ciągle powiększa się. Ostatnio wzrosła również cena energii elektrycznej. W mediach podano, że wzrośnie od 2% do 4%, a w kalkulacji wykazano, że wzrosła o 7%. Z czego to wynika? Kto popełnił pomyłkę podając wysokość podwyżki ceny energii elektrycznej? Jakie skutki finansowe takich podwyżek poniesie przeciętna rodzina?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przy takiej kalkulacji cen najwięcej zyskują ludzie biedni. Obecnie największa bieda jest na wsiach. Propozycja podwyżki ceny wody jest niska, a cena wywozu szamba w ogóle nie będzie podwyższona. Nie będzie więc dużego obciążenia finansowego dla mieszkańców wsi. Natomiast w mieście zakładając, że rodzina zużywa przeciętnie miesięcznie około 15m3 wody, przy zastosowaniu stawek proponowanych w pierwszej wersji podwyżka wynosiła by około 9 zł. Natomiast zgodnie z proponowanymi stawkami w nowej wersji projektu uchwały podwyżka będzie wynosiła około 6 zł,- miesięcznie. Rocznie przeciętna rodzina będzie musiała zapłacić około 72 zł,-.

Chcę nadmienić, że podwyżka ceny wody i ścieków była konsultowana z wszystkimi Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych w Gryfinie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr X/150/03 stanowi załącznik nr 13.

Ad.VII. Zmiana uchwały nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr X/151/03 stanowi załącznik nr 14.

Ad.VIII. Przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr X/152/03 stanowi załącznik nr 15.

Ad. IX. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr X/153/03 stanowi załącznik nr 16.

Ad.X. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 8 i 11 w obrębie Parsówek oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 8 i 11 w obrębie Parsówek oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr X/154/03 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr X/155/03 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XII. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna przyjęła projekt uchwały do wiadomości, bo miała wątpliwości odnośnie tego, jaką cenę uzyskamy za sprzedawane udziały PEC? Nie możemy wykluczyć, że cena będzie wyższa od spodziewanej, albo też niższa. Przy założeniu, że za sprzedaż otrzymamy 6 milionów złotych i nadwyżkę przekażemy dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino pojawia się niebezpieczeństwo, co będzie jeżeli przy sprzedaży otrzymamy więcej? Zasadne jest, że po sprzedaży Firmy należy dofinansować Centrum Wodne LAGUNA. Należy jednak zastanowić się, czy projekt uchwały nie powinien być sformułowany inaczej. Chodzi mi o sprecyzowanie kwoty, którą chcemy przekazać na Centrum Wodne LAGUNA.

Radny Czesław Kapusta - popieram projekt uchwały w tej sprawie. Należy jednak zwrócić uwagę, że podczas udzielania pożyczki dla Centrum Wodnego LAGUNA przez Zespół Elektrowni Dolna Odra nie było mowy o tym, że pożyczkę będzie spłacała gmina. Miała to być darowizna przekształcona w późniejszym czasie na udziały Elektrowni. Miała powstać spółka z udziałem Urzędu Miasta i Gminy, Zespołu Elektrowni Dolna Odra i Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. Zapewniały nas o tym władze Zespołu Elektrowni Dolna Odra w czasie, kiedy gmina przekazywała grunty pod budowę w formie aportu. Dlatego też w budżecie gminy nie planowaliśmy nigdy środków finansowych na spłatę pożyczki. Osobiście uważam i tak jest przyjęte, że duże przedsiębiorstwa takie jak Zespół Elektrowni Dolna Odra powinny świadczyć darowizny na rzecz sportu lokalnego oraz na rozwój kultury. Wcześniej Zespół Elektrowni Dolna Odra wspierał różną działalność ale obecnie jakby wycofał się z tego. Burmistrz Miasta i Gminy powinien przeprowadzić negocjacje w tej sprawie z Dyrekcją Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Radny Mieczysław Sawaryn - myślę, że jeżeli otrzymamy więcej pieniędzy niż założono, to większą kwotę przekażemy na Centrum Wodne LAGUNA.

Radny Janusz Skrzypński - podejmując decyzję o sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej mieliśmy świadomość na co przeznaczone będą pieniądze uzyskane ze sprzedaży. Wszyscy wiedzieliśmy, że pieniądze przeznaczone będą między innymi na Centrum Wodne LAGUNA. Gmina wielokrotnie wspierała LAGUNĘ bo jest jej fundatorem.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podczas mojego przedwyborczego spotkania z mieszkańcami w Gryfińskim Domu Kultury obecna była duża grupa członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Sojuszu Młodych Lewicy Demokratycznej. W czasie przedstawiania mojego programu i programu BBS młody człowiek z ugrupowania SLD powiedział, że mój program nie różni się od programu SLD. A przecież ja reprezentuję prawicę. Potwierdziłem, że mój program podobny jest do programu SLD, bo przecież wszyscy mówimy tym samym językiem. Wszyscy więc chcemy walczyć z bezrobociem i chcemy ułatwić codzienne życie mieszkańców. Ja jednak będę konsekwentnie realizował swój program. Cieszę się, że przy pomocy wszystkich radnych rozwiązaliśmy trudny problem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, że wspólnie rozwiązujemy problem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Rozwiązanie tego problemu przyczyni się do uzyskania kwoty 6 mln zł. Obecnie jest pora na uporządkowanie sprawy LAGUNY. Najłatwiej jest wypominać komuś popełnione błędy. Trudniej jednak jest poradzić sobie z istniejącymi problemami. W projekcie uchwały jest zapis, że całą nadwyżkę przekażemy Centrum Wodnemu LAGUNA na spłatę zobowiązań Fundacji wobec Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Będę się cieszył, gdy ze sprzedaży otrzymamy większe dochody niż zakładamy. Obecnie utrzymanie LAGUNY wydaje się ciężarem, ale za rok może okazać się, że jest to siła napędowa rozwoju tego miasta. Dziękuję radnym, że wspólnie ze mną chcą rozwiązywać problemy tego miasta.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przyjęto większością głosów. Uchwała nr X/156/03 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Gryfińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Jan Ragan – przedstawił apel pracowników szpitala skierowany do Rady Miejskiej w Gryfinie, w którym proszą o przejęcie go przez gminę - załącznik nr 20.

Poinformował, że nie wszystkie Komisje omawiały projekt uchwały w tej sprawie, bo go nie otrzymały. Sprawą zajmowano się na posiedzeniach klubu radnych SLD – PLD i BBS. W spotkaniach obu klubów uczestniczył Pan Burmistrz.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy podjęta uchwała w tej sprawie upoważni Pana Burmistrza do podpisania umowy ze Starostwem o przejęciu szpitala?

Radca prawny Krzysztof Judek - ta uchwała nie upoważnia Burmistrza do podpisania porozumienia. W treści uchwały jest zapis, że Burmistrz jest zobowiązany do wynegocjowania porozumienia ze Starostwem i przedłożenia jego treści Radzie Miejskiej. Uchwała ma charakter intencyjny i warunkowy. Ostateczny projekt uchwały o przejęciu zadania będzie przedstawiony Radzie po wynegocjowaniu porozumienia.

Radny Antoni Rak - w nowej wersji projektu uchwały w § 1 pkt.5 jest zapis „pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala od 2001 roku do czasu przejęcia”. Nie napisano, kto pokryje zadłużenie?

Radca Prawny Krzysztof Judek - ustawa dopuszcza, by ujemny wynik finansowy był w pierwszej kolejności pokrywany przez szpital, a w drugiej kolejności przez organ założycielski, w tym przypadku powiat. Jest to rozwiązanie korzystne dla gminy.

Radny Kazimierz Fischbach - mówi się o pokryciu kosztów finansowych szpitala. Wiem, że powiat zalega z wypłatami premii dla pracowników ZOZ-u. Czy wraz z przejęciem szpitala przez gminę nie będą wyciągane konsekwencje w stosunku do pracowników ZOZ-u?

Radny Mieczysław Sawaryn - co przyczyniło się do podjęcia negocjacji w sprawie przekazania szpitala gminie? W szpitalu leczeni są pacjenci z całego powiatu, a nie tylko gminy. Jeżeli gmina przejmie szpital, to czy będzie ona obciążana również kosztami leczenia pacjentów z gmin ościennych? Co jest przyczyną, że powiat bardzo chętnie podjął negocjacje z gminą o przekazaniu szpitala? Jestem zwolennikiem funkcjonowania szpitala na terenie naszego miasta. Widzimy, że nasze państwo nie potrafi uporać się z problemami służby zdrowia.

Radna Magdalena Chmura - dochody gminy są o wiele wyższe niż powiatu. Dlatego przejęcie szpitala przez gminę jest korzystne dla wszystkich mieszkańców.

Radny Mieczysław Sawaryn - gmina ma do spełnienia wiele obowiązków wobec mieszkańców. Aby przejąć szpital, wcześniej należy wykonać kalkulację. Wszystko musi być dokładnie wyliczone. Nie może być tak, że przejmiemy szpital, a za dwa lata gmina zbankrutuje. Ufam, że Pan Burmistrz nie podejmie pochopnej decyzji w tej sprawie.

Radny Janusz Skrzypiński - jest to uchwała intencyjna pozwalająca Panu Burmistrzowi na prowadzenie negocjacji. Mam nadzieję, że po zakończonych negocjacjach otrzymamy pełną informację w tej sprawie. Należy zrobić wszystko, by utrzymać szpital w Gryfinie. Zawsze było tak, że Rada Miejska w Gryfinie wspierała służbę zdrowia. Myślę, że nie dojdzie do likwidacji szpitala.

Radny Zenon Trzepacz - nie wyobrażam sobie, aby w Gryfinie nie było szpitala. Musimy dbać o dobro naszych mieszkańców i nawet kosztem innych wyrzeczeń należy utrzymać szpital.

Radna Karzyńska – Karpierz - w § 1. pkt 6 projektu uchwały jest zapis mówiący o tym, że „zobowiązuje się Powiat do partycypacji w kosztach finansowania zadania związanego z modernizacją Szpitala pn. „Budowa windy w Szpitalu”. Nie mówi się natomiast o partycypacji w innych kosztach szpitala. Jeżeli zadaniem Powiatu jest utrzymywanie specjalistyki, to nawet po przejęciu szpitala przez gminę Powiat powinien partycypować w kosztach utrzymania. Fundusz nie ma pieniędzy na pokrycie wszystkich kosztów leczenia i dlatego gmina będzie musiała ponieść z tego tytułu większe koszty.

Radny Marek Sanecki - czy w przypadku przejęcia szpitala przez gminę wypracowano już koncepcję jego funkcjonowania? Czy szpital nadal nie będzie przynosił strat?

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że Pan Burmistrz podczas trwania negocjacji powinien mieć większe możliwości i kompetencje niż zakłada projekt uchwały. Chodzi o to, by przy przejmowaniu szpitala otrzymać od Powiatu jak najwięcej środków finansowych. Jest to transakcja handlowa i w czasie jej trwania należy targować się. Dlatego należy zastanowić się nad możliwością dania Panu Burmistrzowi jak największych możliwości negocjacyjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy wiemy, że szpital w Gryfinie jest potrzebny. W 90% pacjentami szpitala są osoby z gminy Gryfino, Banie i Widuchowa. W szpitalu pracuje około 160 osób. Natomiast mieszkańcy gmin: Dębno, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój leczą się w szpitalu w Dębnie, bo tam mają bliżej. W czasie trwania rozmów Dyrekcja szpitala oraz wszyscy Ordynatorzy wyrazili zgodę na zmianę formy działania szpitala. Chodzi o to, by szpital działał na zasadzie spółki prawa handlowego. Po tej rozmowie wpłynął do Rady apel pracowników szpitala z prośbą o przejęcie go pod opiekę gminy. Aby wszystko powiodło się musi być dobra wola powiatu, gminy i załogi szpitala. Załoga szpitala musi wiedzieć, że oprócz porozumienia pomiędzy powiatem i gminą Burmistrz spisze również porozumienie z załogą szpitala. Gmina będzie chciała doposażyć szpital w niezbędny sprzęt, który pozwoli na wyjście z długów. Przy odpowiednim sprzęcie będą świadczone lepsze usługi, szybsza diagnostyka, krótsza hospitalizacja. Podczas rozmowy z Dyrektorem Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia p. Blachowskim. dowiedziałem się, że szpital będzie mógł podpisywać kontrakty z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia. Pani Starosta obiecała, że po przejęciu szpitala przez gminę dofinansuje budowę windy w kwocie 300.000 zł. Cieszę się, że radni obdarzają mnie zaufaniem. Na pewno wynegocjujemy warunki, które pozwolą na racjonalne funkcjonowanie szpitala. Samo przekształcenie szpitala w spółkę umożliwi odpisanie podatku VAT od zakupionych leków. Będąc w Raciechowicach dowiedziałem się, że tam od czterech lat szpital działa na zasadach stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy nie jest zadłużony. Myślę, że i my wypracujemy dobre rozwiązanie dotyczące naszego szpitala.

Radny Antoni Rak - proponuję, aby w § 2 projektu uchwały po wyrazach „Radzie Miejskiej w Gryfinie” wprowadzić zapis „na zasadach zapewniających możliwości prawidłowego ekonomicznego funkcjonowania szpitala w Gryfinie”.

Radny Czesław Kapusta - nie jest prawdą, że z Chojny jest bliżej do Dębna. Z wielu miejscowości należących do gminy Chojna bliżej jest do Gryfina. uważam, że w szpitalu w Gryfinie leczy się spora liczba pacjentów z gmin: Chojna, Moryń, Widuchowa. Uważam więc, że gminy te powinny również dołożyć starań, by utrzymać szpital w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na spotkaniu Wójtów i Burmistrzów dowiedziałem się, że pacjenci z ościennych gmin korzystają ze szpitala w Dębnie, w drugiej kolejności ze Szczecina, a dopiero na trzecim miejscu jest szpital w Gryfinie. Ponadto 99% załogi szpitala, to mieszkańcy Gryfina. I dlatego uważam, że naszym interesem jest utrzymanie szpitala w Gryfinie.

Radny Mieczysław Sawaryn - popieram upoważnienie Pana Burmistrza w sprawie negocjacji. Popieram również wniosek Antoniego Raka dot. rozszerzenia zapisu w § 2 projektu uchwały.

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre - zadłużenie wobec pracowników szpitala będzie spłacał Powiat Gryfiński.. Dążymy do tego, by zadłużenie zostało spłacone do przyszłego roku. Kłopoty służby zdrowia ciągną się już od pięciu lat. Powołałam Zespół do spraw Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia. Miał on charakter otwarty i każdy mógł wziąć w nim udział. W naszym szpitalu pojawiły się problemy finansowe i dlatego podjęliśmy rozmowy. Zwołaliśmy nawet nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w tej sprawie. Zespół do spraw Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia wypracował kilka stanowisk. Rozważano różne możliwości ale motyw działania był jeden, zachowanie miejsc pracy dla pracowników szpitala w Gryfinie. Jest to grupa około 160 osób.

Można to było uzyskać w różny sposób, np.:

 • dyscyplinując finanse szpitala, co jest bardzo trudne wobec obcięcia kontraktów,
 • prowadząc restrukturyzację dotyczącą profilu działalności, np. przekształcając szpital w zakład opieki długoterminowej, w zakład opiekuńczo leczniczy, itp. formy,
 • doprowadzić do przekształceń własnościowych w szpitalu, tj. zamienić organ prowadzący na właściciela jednoosobowej spółki publicznej, w której 100% udziału objął by powiat.

Proponowana przez Zespół forma przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego, w której po wycenie wydziałów istniała by możliwość objęcia udziałów w całości przez powiat, a potem zbycia tych udziałów na rzecz lekarzy i pielęgniarek, którzy są wierzycielami Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej nie spotkała się a akceptacją środowiska medycznego. Środowisko to nie chciało zrozumieć, że właśnie drogą prywatyzacji można dążyć do ocalenia szpitala powiatowego jako spółki prawa handlowego. To partnerstwo publiczno prawne mogło by przyczynić się do rozwoju szpitala. Jednak załoga szpitala nie zaakceptowała propozycji powiatu. Pojawiła się propozycja Pana Burmistrza dotycząca przejęcia szpitala przez gminę. Załoga szpitala zaakceptowała propozycje Pana Burmistrza. Potwierdzeniem na to jest apel załogi szpitala skierowany do Rady Miejskiej w Gryfinie. W takich okolicznościach trudno było sprzeciwić się wnioskowi Pana Burmistrza oraz wnioskowi załogi. Dlatego też powiat zrobił wszystko, by nie stawiać barier w przejęciu szpitala przez gminę. Przystąpiliśmy do wyceny majątku szpitala. Operaty w tej sprawie dostarczono już do gminy. Powiat nieodpłatnie przekaże na rzecz gminy majątek szpitala. Wolą gminy będzie to, jak wyposaży tę jednostkę oraz to, jak sobie ułoży współpracę z załogą szpitala. W tym wypadku rolę właściciela będzie pełnił Pan Burmistrz. Powiat zamierza sprzyjać we wszystkich możliwych sferach.

Dyrektor Szpitala Powiatowego p. Barbara Turkiewicz - jestem bardzo zadowolona z przychylności władzy gminnej i powiatowej do rozwiązania problemu szpitala. Jednak w pewnej chwili poczułam się tak, jakby to była moja wina i wina załogi, że wszyscy muszą się zajmować sprawą szpitala. W dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem dyskusji na temat szpitala Rada podjęła uchwałę dotyczącą podwyżki ceny wody i ścieków. Przy podejmowaniu tej uchwały powoływano się na kalkulację cen. Moim marzeniem jest, aby kiedyś było tak, że my wykonamy kalkulację dotyczącą leczenia pacjenta i otrzymamy zapłatę taką, jaka wynika z kalkulacji. Niestety dla szpitala środki finansowe przeznacza Fundusz nie według ponoszonych kosztów, tylko według ilości środków finansowych, które wpływają do Funduszu. Ogólnie mówi się, że szpitale sobie nie radzą. Natomiast bardzo mało mówi się o tym, że Fundusz obniżył finansowanie świadczeń zdrowotnych o 20%. Nikt nie patrzy na to, że drożeje woda, prąd, leki, itp. My nie możemy wybrać sobie pacjentów, którzy są dla nas ekonomicznie dobrzy i ekonomicznie źli. Nie ważne jest, że fundusz zapłaci dla szpitala 800 zł za leczenie pacjenta, a szpital faktycznie wyda na jego leczenie 5.000 zł. Nie można patrzeć na szpital wyłącznie pod względem równowagi ekonomicznej. Szpital ma przede wszystkim leczyć. Mamy doskonałą kadrę i niezły sprzęt. Nie możemy jednak patrzeć na chorego, czy umierającego pacjenta wyłącznie przez pryzmat pieniędzy, czy przez pryzmat zachowania miejsc pracy. Oczywiście, że szpital można przekształcić w zakład pielęgnacyjny, ale wówczas nie będzie to zakład leczniczy. Naszym największym problemem jest Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Bo na ten cel Fundusz przeznacza bardzo małe kwoty, a właśnie ci pacjenci kosztują najdrożej. My im ratujemy życie. Nie można więc zrobić takiej restrukturyzacji, by tylko bilans nie był ujemny. Natomiast poziom świadczonych usług może być różny.

Budżet szpitala w roku ubiegłym wynosił 6.000.000 zł. W tym roku obniżono go o 1.140.000 zł., a rocznie same leki kosztują około 700.000 zł. Praktycznie więc Fundusz zabrał jeszcze raz tyle pieniędzy, ile w ubiegłym roku przeznaczałam na zakup leków.

Ponadto Rząd zatwierdził ustawę, w której nałożył obowiązek wypłaty podwyżki wynagrodzeń dla personelu medycznego. Nie dano nam jednak pieniędzy na ten cel, a jeszcze obniżono budżet. W ubiegłym roku doszła kolejna podwyżka płac.

Większość zadłużenia szpitala wynika z podwyżki płac. Należy być oszczędnym, ale jeżeli chodzi o życie ludzkie, to tam nie można oszczędzać.

Nikt więcej nie zabierał głosu.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - kto z radnych jest za przejęciem projektu uchwały w w/w sprawie wraz z proponowanym wnioskiem, aby w § 2 po wyrazach „Radzie Miejskiej w Gryfinie” wprowadzić zapis „na zasadach zapewniających możliwości prawidłowego ekonomicznego funkcjonowania szpitala w Gryfinie”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z proponowaną zmianą głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Gryfińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr X/157/03 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad. 197/X/03 - w przyszłym roku zdemontowane będzie ogrodzenie przy Centrum Wodnym Laguna. Po zdemontowaniu ogrodzenia można będzie wykorzystać go do ogrodzenie boiska w Drzeninie. Być może przy pomocy mieszkańców Drzenina zrobimy to jeszcze w tym roku, a jeżeli nie, to w przyszłym.

Ad. 198/X/03 - będą ustawione pojemniki na śmiecie przy ławkach na bulwarze w Gryfinie.

Ad.199/X/03 - w tym roku zamontowane będą lampy uliczne w Wirówku.

Ad.201/X/03 - oprócz trudnej sytuacji Pani z ulicy Szczecińskiej mamy jeszcze jedną podobną sprawę. Dotyczy ona samotnej matki, posiadającej dwoje niepełnosprawnych dzieci. Obecnie zamieszkuje ona z dziećmi w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie. Dla niej również potrzebne jest mieszkanie. Na interpelację udzielę pisemnej odpowiedzi..

Ad.202/X/03 - w sprawie, o której mowa w interpelacji wystąpiliśmy już do Zarządcy drogi.

Ad.203/X/03 - interpelację przyjmuję do realizacji.

Ad.204/X/03 - wystąpię do Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie, o której mowa w interpelacji.

Ad.206/X/03 - za to, że podczas remontu drogi w Czepinie żądaliśmy dobrej roboty i solidnego rozliczenia Gmina Gryfino została jakby za karę odsunięta. Nie możemy dojść do porozumienia z Dyrekcją Dróg Krajowych. Obecnie od nowa trwa remont studzienek. Nie wiem, czy nie podejmiemy drastycznych działań w tej sprawie?

Radny Janusz Skrzypiński - wracając do wniosku zgłoszonego przez radnego Zenona Trzepacza uważam, że nie należy wymieniać w nim kwoty, bo być może będzie możliwość pozyskania na ten cel środków finansowych z zewnątrz.

Radny Czesław Kapusta - wniosek nie był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady. Uważam, że sprawa jest zbyt poważna i nie należy podejmować decyzji bez dokładnego zapoznania się z nią.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam, że wniosek należy przegłosować.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku radnego Zenona Trzepacza w sprawie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Radziszewo i Sobieradz?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wniosku radnego o zakup sprzętu dla OSP Radziszewo i Sobieradz przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr X/158/03 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - Henryk Piłat - po sesji zapraszam wszystkich zainteresowanych do przejażdżki autobusem w okolicę Centrum Wodnego Laguna oraz plaży w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w dniu 14 lipca br. grupa radnych na wniosek p. Czesława Kapusty odwiedzi Gminy: Goleniów, Kamień Pomorski i Polic. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z realizacją budżetów gmin. W związku z powyższym proszę o wytypowanie przynajmniej po jednym radnym z każdej Komisji do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

W wyniku dyskusji wytypowano radnych:

 • Macieja Szabałkina,
 • Ireneusza Sochaja,
 • Czesława Kapustę,
 • Janinę Nikitińską.

W/w radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w delegacji.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że:

- zgodnie z Planem Pracy Rady kolejny termin sesji przypada na 25 września br. Prawdopodobnie zwołana będzie dodatkowa sesja w ostatni czwartek sierpnia br.,

- z dniem 1 lipca br. w internecie na stronie www.bip.gryfino.pl znajduje się Biuletyn Informacji Publicznej. Może docelowo będzie możliwe przekazywanie radnym za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej materiałów sesyjnych.

W ten sposób można będzie zaoszczędzić wiele papieru,

- w dniu dzisiejszym radni otrzymali wyniki prac Zespołów powołanych przez Burmistrza. Zespół ds. kultury przygotował materiał „Proponowane kierunki działań zmierzających do racjonalnego i efektywniejszego organizowania działalności kulturalnej w mieście i gminie Gryfino do roku 2015”. Zespół ds. oświaty opracował materiał „Proponowane kierunki zmian dotyczące funkcjonowania sieci przedszkoli i szkół w mieście i gminie Gryfino do roku 2015”.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad - I wersja - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad II wersja - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Informacja na temat opłat adiacenckich - załącznik nr 7,
 8. Protokół z posiedzenia w sprawie ceny wody i ścieków - załącznik nr 8,
 9. Stanowisko Komisji Rady - załącznik nr 9,
 10. Uchwała nr X/149/03 - załącznik nr 10,
 11. Materiał informacyjny w sprawie ceny wody i ścieków - załącznik nr 11,
 12. Opinia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie w sprawie proponowanej podwyżki ceny wody i ścieków w pierwszej wersji projektu uchwały - załącznik nr 12,
 13. Uchwała nr X/150/03 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała nr X/151/03 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała nr X/152/03 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała nr X/153/03 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała nr X/154/03 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała nr X/155/03 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała nr X/156/03 - załącznik nr 19,
 20. Apel pracowników szpitala do Rady miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 20,
 21. Uchwała nr X/157/03 - załącznik nr 21,
 22. Uchwała nr X/158/03 - załącznik nr 22.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Ragan

Protokołowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz