Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/151/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XVII/151/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601;  z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 2 miasta Gryfino, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 459/15 o powierzchni 308 m2, oraz część działki nr 461 o pow. około 210 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem działki 464, w związku z planowaną rozbudową prowadzonej działalności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Działki gminne nr 459/15 oraz część działki nr 461  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., położone są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem G2-51.P/S/U.6/KS – tereny przeznaczone pod zabudowę obiektami produkcyjnymi (P), składowymi i magazynowymi (S) oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła (U.6), obsługi komunikacji – sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe (KS). Na granicy tego terenu z sąsiednimi terenami mieszkaniowymi, należy nasadzić szpaler drzew. Państwo Wiesław i Hanna Kostka, współwłaściciele działki nr 464  o pow. 1349 m2, wystąpili o nabycie przedmiotowego terenu w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, w związku z planowaną rozbudową zakładu usługowego. Biorąc pod uwagę ustalenia planu oraz małą powierzchnię działek gminnych, uniemożliwiającą samodzielne ich zagospodarowanie zgodnie z jego dyspozycją, zasadne jest zbycie przedmiotowego terenu na rzecz wnioskodawców. W związku z powyższym proponuję działki gminne przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Współwłaściciele pokryją całość kosztów związanych z przygotowaniem terenu do zbycia a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2008.

Sporządziła:
J. Woldańska