Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/162/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

UCHWAŁA NR XVII/162/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  21 grudnia 2007r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę50.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY
700     Gospodarka mieszkaniowa 8.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
 
801     Oświata i wychowanie 23.000
80195   Pozostała działalność 23.000
4300 Zakup usług pozostałych 23.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 8.000
85401   Świetlice szkolne 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.100
85401   Świetlice szkolne 5.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100
GIMNAZJUM W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000
85401   Świetlice szkolne 6.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100

OGÓŁEM

50.100

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  50.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
700     Gospodarka mieszkaniowa 8.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 8.000
80101   Szkoły podstawowe 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 5.100
80101   Szkoły podstawowe 5.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.100
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 6.000
80110   Gimnazja 6.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 23.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 23.000
3240 Stypendia dla uczniów 23.000

OGÓŁEM

 50.100

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 8.000 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wydania większej niż zaplanowano kwoty na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, jednocześnie nie wydatkowano wszystkich środków zabezpieczonych na wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy

Dział 801

  • 23.000 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług oraz dofinansowanie kosztów dokształcania młodocianych pracowników;

Dział 854

  • 8.000 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

Dział 854

  • 5.100 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne;
  • 6.000 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

Sporządziła:
Jolanta Staruk