Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2008 rok

    

UCHWAŁA NR XVII/155/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007 r.


w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2008 rok

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Miejskiej - Uchwała Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803 ze zm./  uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć ramowy plan działań sesyjnych Rady na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Gryfinie zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Gryfino zobowiązana jest na ostatniej sesji w danym roku przyjąć w formie uchwały roczny plan pracy, który stanowi o kierunkach działania Rady  w roku 2008. Plan pracy obejmuje w szczególności te zagadnienia, do procedowania nad którymi obligują Radę określone przepisy prawa powszechnego i prawa miejscowego.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk

 

Załącznik do Uchwały
Nr XVII/155/07
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Ramowy plan działań sesyjnych Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2008

Miesiąc

Tematyka sesji  

Styczeń
 1. Debata nad katalogiem zadań do projektu budżetu na rok 2009
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2007 rok
 3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2007 rok
Luty
 1. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2007
 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2006
 3. Debata nad katalogiem zadań do projektu budżetu na rok 2009.
Marzec
 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok  2008
 2. Informacja o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino oraz Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino 
Kwiecień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007  i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007
Maj
 1. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej  i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu  przygotowania do okresu letniego
 2. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr LII/633/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Gryfino
Czerwiec
 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2007
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfino
 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 4. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Lipiec
Sierpień
 1. Przerwa wakacyjna
Wrzesień
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
 2. Informacja o stanie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za rok 2007
 Październik
 1. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gryfino
 Listopad
Grudzień
 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2009 r.
 2. Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2009 r.
 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2009 r.