Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/163/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

UCHWAŁA NR XVII/163/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007r


w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 187, poz. 1381), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński 

 

U Z A S A D N I E N I E

Wydatki niewygasające wynikają z zadań rzeczowych wyszczególnionych w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2007.
Ustalony plan wydatków pozwalał na zaciągnięcie zobowiązań poprzez zawieranie umów, indywidualnych zleceń, a także wszczęcie procedur wynikających z prawa zamówień publicznych.  Z powodu złożonych procedur, uzgodnień związanych z realizacją robót budowlanych, opracowaniem projektów technicznych, planów zagospodarowania przestrzennego, zakupów inwestycyjnych oraz umów w zakresie doradztwa prawnego zmianie uległy terminy ich zakończenia.  Ustalony plan na wydatki niewygasające pozwoli na kontynuację zadań ujętych w budżecie 2007 roku, ich zakończenie i rozliczenie w 2008 roku.

Sporządziła:
Jolanta Staruk