Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/158/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Pniewo na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XVII/158/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Pniewo na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 1692; z 2005r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez mieszkańców miejscowości Pniewo na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącej remontu drogi gminnej w m. Pniewo tj. ulicy Kasztanowej, skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na skargę z dnia 26.11.2007 r. odnośnie remontu drogi gminnej w m. Pniewo tj. ul. Kasztanowej, Burmistrz wyjaśnił co następuje:

  1. ul. Kasztanowa posiada nawierzchnię żużlowo-frezową, jest jedną z głównych dróg dojazdowych do nowobudowanych domów mieszkalnych w m. Pniewo jak również i m. Żórawie,
  2. trwające w dalszym ciągu budowy na działkach przyległych do w/w drogi, sprzyjają ruchowi pojazdów o dużym tonażu, co przy istniejącej nawierzchni przyczynia się do jej notorycznego pogarszania, dodatkowo w roku bieżącym zakończone zostały dopiero roboty związane z układaniem sieci gazowej, która lokalizowana była również w pasach drogowych,
  3. prace związane z remontem w/w ulicy realizowane są w miarę posiadanych środków i potrzeb wynikających ze stanu nawierzchni drogi. Doraźne rozwiązania remontu drogi przy panującym ruchu drogowym i istniejącej szczątkowej warstwie nawierzchni frezowej nie przynoszą oczekiwanego efektu, dodatkowo w roku 2008 zamierzamy rozpocząć inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach co wiąże się z prowadzeniem robót we wszystkich drogach m. Pniewo i Żórawki,
  4. w pierwszej połowie sierpnia 2007 r. został przeprowadzony remont cząstkowy masą bitumiczną (bez wycinania) ul. Kasztanowej w Pniewie polegający na zlikwidowaniu dziur, nierówności itp. w istniejącej nawierzchni frezowej. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe w chwili obecnej droga ta ponownie wymaga remontu, nie wynika to jednak z źle wykonanych robót,
  5. kompleksowa budowa dróg gminnych w m. Pniewo i Żórawki zostanie przeprowadzona po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze uznaje się skargę za bezzasadną.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz