Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/157/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVII/157/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2008

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; Dz.U.z 2005r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz.788; Nr 164, poz.1366; Nr 175, poz. 1462, Nr 179,poz.1487; Nr 180, poz.1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401; z 2002 r. Nr 167, poz. 1372;  z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz. 1001 ; Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 23, poz. 186; Nr 132, poz. 1110; Nr 155, poz. 1298; Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 uchwala się  co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzona jest w postaci gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Sporządziła:
Ewa Urbańska