Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-190/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-190/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12  grudnia 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 14.897 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
ZESPÓŁ SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 6.300
854    

Edukacyjna opieka wychowawcza

6.300
85415   Pomoc materialna dla uczniów 6.300
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.300
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 8.597
851     Ochrona zdrowia 97
85195   Pozostała działalność 97
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 97
 
852     Pomoc społeczna 8.500
85219   Ośrodki pomocy społecznej 8.500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.500
OGÓŁEM 14.897

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  291.685 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 291.685
852     Pomoc społeczna 291.685
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.574
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5.574
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270.168
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 72.168
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 198.000
85228   Usługi specjalistyczne 15.943
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15.943

OGÓŁEM

291.685

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 581.684,31 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 276.622
700     Gospodarka mieszkaniowa 165.000
70095   Pozostała działalność 165.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
4260 Zakup energii 150.000
 
750     Administracja publiczna 61.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75416   Straż miejska 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
75495   Pozostała działalność 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
 
852     Pomoc społeczna 13.022
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.050
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.822
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.822
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27.600
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22.000
4270 Zakup usług remontowych 22.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
90013   Schroniska dla zwierząt 2.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 290.062,31
852     Pomoc społeczna 290.062,31
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.199,31
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.199,31
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.752
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.752
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270.168
3110 Świadczenia społeczne 270.168
85228   Usługi specjalistyczne 15.943
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.800
4120 Składki na Fundusz Pracy 600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.543
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE 15.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000
90095   Pozostała działalność 15.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 15.000

OGÓŁEM

581.684,31

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 304.896,31 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 274.999,31
700     Gospodarka mieszkaniowa 165.000
70095   Pozostała działalność 165.000
4270 Zakup usług remontowych 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 160.000
 
750     Administracja publiczna 61.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75416   Straż miejska 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
75495   Pozostała działalność 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
 
852     Pomoc społeczna 11.399,31
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.399,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 159
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 690,31
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27.600
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22.000
4210 Zakup usług remontowych 22.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.500
4430 Różne opłaty i składki 3.500
90013   Schroniska dla zwierząt 2.100
4300 Zakup usług pozostałych 2.100
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 8.597
851     Ochrona zdrowia 97
85195   Pozostała działalność 97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62
4120 Składki na Fundusz Pracy 10
4300 Zakup usług pozostałych 25
 
852     Pomoc społeczna 8.500
85219   Ośrodki pomocy społecznej 8.500
4300 Zakup usług pozostałych 8.500
ZESPÓŁ SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 6.300
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.300
85415   Pomoc materialna dla uczniów 6.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.600
4260 Zakup energii 1.700
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE 15.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000
90095   Pozostała działalność 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
OGÓŁEM 304.896,31

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

 • 165.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu mieszkaniowego (media, konserwacje, sprzątanie);

Dział 750

 • 43.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
 • 18.000 zł – zmiany w planie wydatków są niezbędne w związku z ostatecznym rozliczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

Dział 754

 • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej;

Dział 851

 • 97zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 557/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008r.;

Dział 852

 •  8.500 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 590/2008, które zwiększa Gminie dotację celową  na zadania własne z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
 • 5.574 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2008, które zmniejsza Gminie dotację celową  na zadania zlecone,
 • 72.168 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2008, które zmniejsza Gminie dotację celową   na zadania zlecone,
 • 198.000 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 590/2008, które zmniejsza Gminie dotację celową    na zadania własne,
 • 15.943 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2008, które zmniejsza Gminie dotację celową dzy dysponentami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 • 4.050 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw  Społecznych w związku z koniecznością pokrycia opłat pocztowych i innych bieżących wydatków,
 • 6.150 zł – zmiany w planie wydatków są niezbędne w związku z ostatecznym rozliczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

Dział 854

 •  6.300 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 559/2008, które zwiększa Gminie dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego  i organizacji pozarządowych”,

Dział 900

 • 22.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek  Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego,
 • 2.100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w kojcach do czasowego ich przetrzymywania,
 • 3.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe z tytułu wprowadzania wód opadowych do środowiska,
 • 15.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, a podyktowane są koniecznością modernizacji oświetlenia na Targowisku Miejskim.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz