Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-159/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-159/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  22  października 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 13.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 13.300
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300
75412   Ochotnicze straże pożarne 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.000
90002   Gospodarka odpadami 13.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000
OGÓŁEM 13.300

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 13.300 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 13.300
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300
75412   Ochotnicze straże pożarne 300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.000
90013   Schroniska dla zwierząt 13.000
4300 Zakup usług pozostałych 13.000
OGÓŁEM 13.300

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 754

  • 300 zł  – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zapłaty za wykonanie projektu unijnego.

Dział 900

  • 13.000 zł – zmiana wynika z konieczności zapewnienia wystarczających środków finansowych na  utrzymanie bezpańskich psów w kojcach do czasowego ich przetrzymywania oraz na usługi weterynaryjne z przeznaczeniem dla bezdomnych psów – wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz