Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-128/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2008

ZARZĄDZENIE Nr 0151-128/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 sierpnia 2008 r.
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2008

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  13 lutego 2008 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2008 wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    „§ 1. W ramach wspierania społeczności wiejskich przeznacza się w 2008 roku środki, zwane dalej funduszem sołeckim, w kwocie 8 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa z przeznaczeniem na bieżące potrzeby kulturalne sołectw, a w szczególności na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych”
  2. Zmienia się załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-22/08 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2008, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Z-ca Burmistrza

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Wprowadza się zmiany w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  Nr 0151-22/08 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2008 dotyczące wysokości funduszu sołeckiego na jednego mieszkańca. Dotychczasowa kwota 6 zł ulega podwyższeniu na 8 zł. Zwiększenie środków nastąpiło zarządzeniem Nr 0151-89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 11 czerwca 2008 r.

Sporządziła:
Barbara Lefik