Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151–133A/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151–133A/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 8.400,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 8.400
801     Oświata i wychowanie 8.400
80101   Szkoły podstawowe 8.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.400
OGÓŁEM 8.400

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 8.400,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 8.400
801    

Oświata i wychowanie

8.400
80101   Szkoły podstawowe 8.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.400
OGÓŁEM 8.400

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 8.400 zł - zmiana dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami i dokonywana jest na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz