Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-116/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 116 / 08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2008r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 9.200,36 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853    

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

   9.200,36
85395   Pozostała działalność 9.200,36
2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.200,36
  OGÓŁEM 9.200,36

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 9.200,36 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853    

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

   9.200,36
85395   Pozostała działalność 9.200,36
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.200,36
  OGÓŁEM 9.200,36

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 144.431 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
630    

Turystyka

20.000
63095   Pozostała działalność 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.700
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000
 
75416   Straż Miejska 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
  75495   Pozostała działalność 6.700
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1.700
 
758     Różne rozliczenia 103.731
75818   Rezerwy ogólne i celowe 103.731
4810 Rezerwy 103.731
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 4.000
85153   Zwalczanie narkomanii 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
OGÓŁEM 144.431

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 144.431 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
630    

Turystyka

20.000
63095   Pozostała działalność 20.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
 
750     Administracja publiczna   6.000
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.700
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
 
75416   Straż Miejska 3.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
  75495   Pozostała działalność 3.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.700
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   89.280
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 89.280
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 54.280
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 4.000
 85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000
4260 Zakup energii 4.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
926     Kultura fizyczna i sport 8.451
 92601   Obiekty sportowe 8.451
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.075
4120 Składki na Fundusz Pracy 176
OGÓŁEM 144.431

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 630

20.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem plaży miejskiej;

Dział 750

6.000 zł – dodatkowe środki przyznaje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na brakujące środki na trwającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie i instalacja systemu do kompleksowej obsługi Rady Miejskiej w Gryfinie”;

Dział 754

10.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Wydziału Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na bieżące remonty sprzętu pożarniczego;
6.700 zł – zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;

Dział 756

89.280 zł – dodatkowe środki przyznaje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na:

  • prowizje dla sołtysów, które od 1 stycznia 2008r. uległy zwiększeniu i wynoszą 10% od pobranych i terminowo odprowadzonych podatków – 30.000 zł,
  • opłaty kancelaryjne, w związku z trwającym postępowaniem podatkowym wobec Z.E. Dolna Odra S.A. z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002-2003 i 2007, oraz opłaty komornicze, opinie biegłych, ekspertyzy, koszty egzekucyjne itp. – 54.280 zł;
  • za opłaty sądowe w zakresie windykacji należności gminnych i inne opłaty związane z postępowaniami egzekucyjnymi przed sądami itp. – 5.000 zł

Dział 851

4.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie;

Dział 926

8.451 zł – dodatkowe środki przyznaje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, który zajmie się organizacją i prowadzeniem prac społecznie użytecznych w 2008r. w ramach prac interwencyjnych na okres 6 m-cy;
 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk