Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-35/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 czerwca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów nr 01 i nr 02 na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-35/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 czerwca 2008r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów nr 01 i nr 02 na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007r. oraz zarządzeniem Nr 0152-23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów nr 01 i nr 02 na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naborów nr 01 i nr 02 na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w składzie:

  • Jolanta Staruk - Przewodniczący Komisji
  • Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  • Milena Świeboda - Członek Komisji
  • Beata Pluskota - Członek Komisji
  • Izabela Szczepańska - Członek Komisji.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianami organizacyjnymi, które mają zaistnieć zasadnym jest dokonanie zmiany w składzie komisji konkursowej poprzez powołanie bezpośrednich przełożonych dla wybieranych pracowników na stanowiska urzędnicze.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska