Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania przyjęcia wyodrębnionego majątku Centrum Wodnego „Laguna” na majątek Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 kwietnia 2008 r.


w sprawie powołania zespołu do przygotowania przyjęcia wyodrębnionego majątku Centrum Wodnego „Laguna” na majątek Gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół do przygotowania przyjęcia wyodrębnionego majątku Centrum Wodnego  „Laguna” na majątek Gminy Gryfino:

 1. Eugeniusz Kuduk – Przewodniczący zespołu
 2. Wojciech Szóstak – członek zespołu
 3. Mariusz Adamowicz – członek zespołu
 4. Tadeusz Samoń – członek zespołu
 5. Juliusz Grabowski – członek zespołu.

§ 2. Dodatkowo do współpracy wskazuję następujące osoby:

 1. Halina Podkowińska
 2. Marek Sanecki
 3. Anna Jur
 4. Dariusz Pasik
 5. Katarzyna Nowak
 6. Lidia Stanek
 7. Beata Karolczyk
 8. Anna Jadach
 9. Teresa Drążek
 10. Krystyna Lamperska
 11. Milena Świeboda
 12. Beata Pluskota
 13. Krzysztof Czosnowski.

§ 3. Rozpoczęcie realizacji zadania wyznaczam z dniem powołania zespołu niniejszym zarządzeniem, a zakończenie nie później niż do 31 sierpnia 2008 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu zespołu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały XXII/209/08 przez Radę Miejską w Gryfinie w dniu 04 marca  2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna”, upoważniło Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia czynności zmierzających do wykonania podjętej uchwały.  Powołanie zespołu w celu przygotowania przyjęcia wyodrębnionego majątku Centrum Wodnego „Laguna” na majątek Gminy Gryfino, umożliwi realizację nałożonego zadania. Zespół stanowią przedstawiciele Centrum Wodnego „Laguna”, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Przygotowała:
Beata Pluskota