Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-59/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 listopada 2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-59/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 listopada 2008r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152-52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058) oraz §10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia  Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007r., Zarządzeniem Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008r., Zarządzeniem Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008r., Zarządzeniem Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008r. zarządzam co następuje:

§1. Paragraf 1 Zarządzenia NR 0152-52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” otrzymuje brzmienie:

„§1 W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na sfinansowanie zadania pn. „Nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie”, którego spłata nastąpi w latach 2009-2023. powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji
  2. Angelika Szulc – sekretarz komisji
  3. Jarosław Jerzykowski – członek komisji
  4. Beata Pluskota – członek komisji

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z absencją chorobową pracowników:

  1. Anity Makowskiej – Wilk,
  2. Iwony Głowackiej – Krakowiak,

proponuje się nowy skład Komisji Przetargowej:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji
  2. Angelika Szulc – sekretarz komisji
  3. Jarosław Jerzykowski – członek komisji
  4. Beata Pluskota – członek komisji

Sporządziła:
Milena Świeboda