Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-7/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-7/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lutego 2008 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 stycznia 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XIX/165/08 przyjęcia  sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za okres od początku kadencji do końca 2007 roku Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
Nr XIX/166/08 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008 Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XIX/167/08 określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
Nr XIX/168/08 zmiany Uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
Nr XIX/169/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Czepino, ul. Gryfińska Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XIX/170/08 oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XIX/171/08 nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Wełtyń, położonej na terenie gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XIX/172/08 zmiany uchwały nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr XIX/173/08 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Składowiska Odpadów Komunalnych Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XIX/174/08 przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
Nr XIX/175/08 wezwania mieszkańców miejscowości Pniewo do usunięcia naruszenia Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji /

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

Nr XIX/176/08 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XIX/177/08 uchylenia uchwały Nr LII/637/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr XIX/178/08 zmiany uchwały Nr XVI/142/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XIX/179/08 zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XIX/180/08 zmian w budżecie gminy na 2008 r.   Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 stycznia 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 31 stycznia 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.