Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2008 r.


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r., zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję stałą komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

2. W skład komisji powołuję:

  1. Krzysztofa Czosnowskiego,
  2. Joannę Ekiert,
  3. Helenę Bobrowicz,
  4. Barbarę Szczepaniak,
  5. Aleksandrę Olchowską.

3. Naczelnik Wydziału we wniosku o wszczęcie postępowania skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób wymienionych w § 1 ust. 2, przewodniczącego komisji, sekretarza komisji oraz pozostałych członków komisji.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-33/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3. ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. Skład komisji przetargowej powołanej na podstawie Zarządzenia Nr 0152-33/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 lipca 2006r., był trzyosobowy. W związku z absencją Pani Aleksandry Olchowskiej – sekretarza komisji, spowodowanej urlopem macierzyńskim, zaistniała konieczność uzupełnienia składu komisji. Wskazany pięcioosobowy skład komisji zabezpiecza sprawne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, także w sytuacji absencji części osób powołanych w skład komisji.