Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/164/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

UCHWAŁA NR XVIII/164/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 stycznia 2008 r.


w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz. 1290) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie wyraża zaniepokojenie sytuacją istniejącą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.

§ 2. Zważywszy na fakt, iż Powiat Gryfiński jest organem założycielskim Szpitala, określanie i realizowanie wszelkich kierunków zmian organizacyjnych placówki pozostawia się w gestii Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Rada Miejska w Gryfinie wyraża wolę, aby planowane przez Powiat Gryfiński zmiany organizacyjne pozostały bez wpływu na ograniczenie dostępności, warunki udzielania i obniżenie jakości świadczonych przez Szpital Powiatowy usług medycznych, w szczególności aby nie spowodowały likwidacji Oddziału Chirurgii, Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Przewodniczący Zarządu Powiatu Gryfińskiego pismem z 24 grudnia 2007 r. zwrócił się do Rady Miejskiej w Gryfinie o wyrażenie opinii do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) tego rodzaju projekt uchwały Rady Powiatu wymaga opinii właściwych organów gmin, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
W związku istniejącą w Szpitalu Powiatowym sytuacją Rada Miejska w Gryfinie wyraża swoją opinię w treści przyjętej uchwały.