Sesja nr XX

UCHWAŁA Nr XX/182/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA Nr XX/182/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 lutego 2008 r.


w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 5 ust. 5, 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 181, poz. 1292, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przeprowadzenia dwuetapowej reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino, na którą składać się będzie:

 1. Etap I – reorganizacja szkolnictwa gimnazjalnego (lata 2008 – 2009):
  1. przejęcie przez Gminę Gryfino zadania od Powiatu Gryfińskiego, polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Niepodległości  16 w Gryfinie,
  2. utworzenie przez Gminę Gryfino Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie przy  ul. Niepodległości 16, a następnie włączenie go w aktualny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie,
  3. utworzenie Gimnazjum w Gardnie, a następnie utworzenie Zespołu Szkół  w Gardnie na bazie nowopowstałego Gimnazjum oraz istniejącej dotychczas Szkoły Podstawowej,
  4. utworzenie Gimnazjum w Chwarstnicy, a następnie utworzenie Zespołu Szkół  w Chwarstnicy na bazie nowopowstałego Gimnazjum oraz istniejącej dotychczas Szkoły Podstawowej.
 2. Etap II – reorganizacja szkolnictwa podstawowego (lata 2008 – 2010):
  1. przekształcenie organizacyjne Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, poprzez:
   • wariant 1: prowadzenie zajęć wyłącznie w budynku przy ul. Kościuszki 17- wielkość obwodu będzie uzależniona od możliwości rozbudowy szkoły,
   • wariant 2: wykorzystanie budynku przy ul. Kościuszki 17 na potrzeby połączonych dwóch jednostek: Szkoły Podstawowej Nr 4 ze Szkołą Podstawową Nr 1,
  2. docelowe określenie obwodów pozostałych szkół podstawowych w mieście  i gminie Gryfino.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do określenia w formie zarządzenia szczegółowego harmonogramu reorganizacji sieci szkół, o której mowa w § 1.

§ 3. Czynności wymienione w § 1 pkt 1 powinny zostać wykonane przed dniem 19 marca 2008 r. w celu umożliwienia przeprowadzenia naboru do klas gimnazjalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Przedstawione Radzie Miejskiej w projekcie uchwały propozycje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące zakresu zmian sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, po zaakceptowaniu przez Radę dadzą podstawę do dalszych, szczegółowo określonych działań. Propozycje uzyskały akceptację oświatowych związków zawodowych. Przedstawione zostały także dyrektorom szkół.
Podjęcie przez Radę Miejską wiążących decyzji dotyczących pierwszego etapu reorganizacji (szkolnictwa gimnazjalnego) winno nastąpić do 19 marca 2008. Jest to jedyna cezura czasowa wynikająca z Zarządzenia nr 10/2008 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zarządzenie to wskazuje termin składania podań do gimnazjów na okres od 19.03.2008 r. do 11.04.2008 r.
Harmonogram przygotowany przez Burmistrza na podstawie niniejszej uchwały, uwzględni kolejność przedkładania Radzie Miejskiej kolejnych projektów uchwał, a także czynności niezbędne do wykonania przez poszczególne wydziały urzędu i jednostki organizacyjne. Czynności te dotyczyć będą dokumentacji, finansowania, migracji kadr, niezbędnych remontów i zakupów wyposażenia itp. Przyjęcie takiego zarządzenia Burmistrza na bazie zaakceptowanych przez Radę Miejską kierunków pozwoli jednoznacznie określić niezbędne do przeprowadzenia reorganizacji konieczne zasoby finansowe oraz zasoby kadrowe i lokalowe (np. ZEAS-u i Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych).
Zaproponowane w projekcie uchwały zmiany spowodują konieczność przedkładania Radzie Miejskiej szeregu następujących po sobie uchwał, z których część będzie ze sobą integralnie związana, np. w kwestii zmiany obwodu.

W szczególności zadaniem Burmistrza będzie:

 1. przygotowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podpisania porozumienia z Powiatem Gryfińskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie,
 2. przygotowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 1 przy ul. Niepodległości 16 (po podpisaniu porozumienia przez Burmistrza oraz przez przedstawicieli Powiatu Gryfińskiego),
 3. przygotowanie projektu uchwały w sprawie włączenia Gimnazjum Nr 1 przy ul. Niepodległości do Zespołu Szkół przejętego od Powiatu Gryfińskiego,
 4. przygotowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Gardnie,
 5. przygotowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gardnie na bazie nowoutworzonego Gimnazjum w Gardnie i obecnej Szkoły Podstawowej w Gardnie,
 6. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Chwarstnicy,
 7. przygotowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy na bazie nowoutworzonego Gimnazjum w Chwarstnicy i obecnej Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy,
 8. przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70  i nadanie temu gimnazjum kolejnego numeru (Nr 2),
 9. przygotowanie projektu uchwały w sprawie sieci szkół gimnazjalnych,
 10. przekazanie do zaopiniowania Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty podjętych uchwał w sprawie zamiaru utworzenia zespołów szkół w Gardnie i w Chwarstnicy,
 11. przygotowanie projektu uchwały (po otrzymaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) o utworzeniu Zespołu Szkół w Gardnie,
 12. przygotowanie projektu uchwały (po otrzymaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) o utworzeniu Zespołu Szkół we Chwarstnicy,
 13. przygotowanie projektu zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (w obowiązującym brak jest odniesienia do dyrektorów zespołów szkół, gdyż obecnie Gmina Gryfino prowadzi jedynie samodzielne szkoły),
 14. przeprowadzenie zmian w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryfinie, poprzez:
  • wariant 1:
   1. przygotowanie projektu uchwały zmieniającej obwód Szkoły Podstawowej Nr 4  w Gryfinie w sposób pozwalający na prowadzenie zajęć wyłącznie w budynku przy ul. Kościuszki 17,
  • wariant 2:
   1. przygotowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z odroczonym terminem pozwalającym na wygaszenie jednostki i nieprzeprowadzanie w kolejnych latach naboru,
   2. po przeprowadzeniu do końca ww. procedury, przygotowanie projektu uchwały ws. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
 15. przygotowanie projektu uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych,

Sporządził:
Piotr Romanicz