Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/181/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

UCHWAŁA NR XX/181/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 lutego 2008 r.


w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Gryfińskiego z dniem 1 września 2008 r. prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, w skład którego wchodzą następujące szkoły:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego,
  2. I Liceum Profilowane,
  • których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych powiatu w zakresie zadań edukacyjnych.

§ 2.

  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podpisania porozumienia w sprawie przekazania Gminie Gryfino Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie przez Powiat Gryfiński.
  2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą przejmować do prowadzenia zadania w zakresie edukacji, będące zadaniami własnymi innych jednostek, po zawarciu odpowiednich porozumień. Potwierdzeniem możliwości przejęcia zadania od samorządu powiatowego jest pozytywna opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w dniu 15 stycznia 2008 r., będąca odpowiedzią na wniosek Gminy Gryfino w przedmiotowej sprawie.
Stworzenie optymalnych warunków nauki jest priorytetowym zadaniem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których obecny uczeń będzie w przyszłości funkcjonał jako dorosły obywatel. Niniejsza uchwała jest wynikiem negocjacji przedstawicieli samorządów Gminy Gryfino i Powiatu Gryfińskiego w przedmiotowej sprawie. Przejęcie przez Gminę Gryfino zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, a następnie utworzenie i włączenie w skład tego zespołu Gimnazjum, ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży naszej gminy oraz optymalizację warunków nauczania na etapie gimnazjum, co odpowiada oczekiwaniom społeczności samorządowej Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj