Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/187/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r.

UCHWAŁA NR XXI/187/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r. udzielono osobom fizycznym, bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Uchwała ta podjęta została w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości upoważniającym Radę do udzielenia bonifikat.  Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r.  o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, która między innymi zmieniła podstawę prawną upoważniającą Radę do udzielania bonifikat jak również wprowadziła możliwość przyznania 90% bonifikaty wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu określonych warunków ustawowych. Wobec powyższego uchwała XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r. podjęta na podstawie nieobowiązującej, po dokonanej zmianie ustawy, podstawie prawnej winna być uchylona. Bonifikata w wysokości 90% udzielana jest dla osoby fizycznej, której dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomości jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. Wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku 2006 r. ustalone zostało na poziomie 2.145,59 zł na osobę (za ostatnie półrocze 2007 nie zostało jeszcze ogłoszone). Jego wysokość wskazuje, iż bonifikata będzie mogła być przyznawana dla większości osób o nią wnioskujących. W tej sytuacji ustalanie bonifikat w niższej wysokości jest bezzasadne.
Ze względu na wyżej wymienione okoliczności uchylenie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
Ż.Snoch