Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/207/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

UCHWAŁA NR XXI/207/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 03, poz. 31, Nr 06, poz. 22, Nr 10, poz. 27; z 2003 r. Nr 01, poz. 01, Nr 07, poz. 11, Nr 11, poz. 17; z 2004 r. Nr 01, poz. 01, Nr 05, poz. 01, Nr 07, poz. 01, Nr 07, poz. 27; z 2005 r. Nr 10, poz. 10; z 2006 r. Nr 02, poz. 02, Nr 09, poz. 01, Nr 10, poz. 06; z 2007 r. Nr 03, poz. 19, Nr 08, poz. 01, Nr 10, poz. 22) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/67/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino § 2 otrzymuje brzmienie:

  • „§ 2. Desygnuje się do składu osobowego Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino:
  1. Henryka Piłata
  2. Kazimierza Fischbacha
  3. Artura Nycza
  4. Jacka Kawkę”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Uzasadnienie

W związku z upływem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Zarząd Fundacji zwrócił się o aktualizację danych przedstawicieli Gminy w organach Fundacji.
Zgodnie ze Statutem Fundacji w Radzie Nadzorczej zasiadają przedstawiciele Fundatorów spośród osób będących członkami Zgromadzenia Fundatorów. Dotychczas na mocy uchwały Nr VI/67/07 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych Gmina Gryfino reprezentowana była przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz trzech radnych Rady Miejskiej wchodzących jednocześnie w skład Zgromadzenia Fundatorów. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Nadzorczej Fundacji proponuje się przedstawicieli Gminy Gryfino w przedstawionym składzie.