Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/188/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r.

    

UCHWAŁA NR XXI/188/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203,  Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej w użyczenie na okres przekraczający 3 lata

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r. Rada wyraziła zgodę na oddanie w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie Borzym, obejmującej działkę gruntu nr 53/2 o powierzchni 0,5728 ha oraz budynek po byłej szkole podstawowej. Uchwała podjęta została w wyniku złożonego wniosku przez Stowarzyszenie – Koło w Gryfinie.  Umowa użyczenia nie została podpisana, ze względu na trudności tej organizacji  w pozyskaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych zamierzeń.  Pismem z dnia 30 stycznia br. Stowarzyszenie złożyło oficjalną rezygnację  z przejęcia nieruchomości w Borzymiu, podając w uzasadnieniu, że planowane uruchomienie w budynku po byłej szkole, Środowiskowego Domu Samopomocy, nie może zrealizowane przez Stowarzyszenie, ponieważ tego typu placówki mogą być prowadzone wyłącznie przez samorząd gminny lub powiatowy. W związku z powyższym uchwała z dnia 4 października 2007 r. stała się bezprzedmiotowa i należy ją uchylić.

Sporządziła:
k. Lamperska