Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/197/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXI/197/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. W uchwale Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie nadaje się nowa treść porozumieniu, o którym mowa w § 2 wyżej wymienionej uchwały.
 2. Porozumienie w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Tekst porozumienia w wersji pierwotnej został przyjęty uchwałą Nr XX/181/08  na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 13 lutego 2008 r. Pojawiające się wówczas propozycje, które można było usłyszeć w dyskusji na temat przedmiotowego porozumienia, zmierzały głównie do sprecyzowania zapisów dotyczących sposobu rozwiązania porozumienia oraz ewentualnych konsekwencji związanych z poniesionymi nakładami,  w szczególności na budowę sali gimnastycznej.
W celu dokonania ostatecznych uzgodnień, odbyło się spotkanie Starosty Gryfińskiego z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino w dniu 20.02.2008 r., podczas którego wynegocjowano kilka zmian precyzujących wcześniejsze ustalenia.
Poszczególne zmiany:

 1. Z inicjatywy Powiatu sprecyzowane zostało użyte w § 3 określenie „cel oświatowy”, na któremu będzie miała służyć przekazana Gminie nieruchomość przy ul. Niepodległości 16. W związku z tym zmieniono ustęp 2 w § 3, nadając mu następujące brzmienie: „Przedmiot darowizny wykorzystywany będzie przez Gminę na prowadzenie przekazanego zadania oraz prowadzenie gimnazjum.” Konsekwencją tego zapisu jest dodanie w § 1 ust. 3 tekstu: „z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 2”.
 2. Aby być w zgodzie z wcześniej przyjętą w § 1 ust. 3 zasadą, że od roku szkolnego 2009/2010 Gmina będzie decydowała samodzielnie o kierunkach kształcenia w Zespole Szkół, uzgodniono kwestię dalszego funkcjonowania Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Dodany został w związku z tym ustęp 5 w § 1, na mocy którego Gmina Gryfino nie będzie zobligowana do przeprowadzania naboru do tego typu szkoły. Według informacji uzyskanych od Starosty Gryfińskiego, Powiat Gryfiński nie będzie w bieżącym roku szkolnym przeprowadzał naboru do tegoż Liceum na rok 2008/2009.
 3. Z inicjatywy Gminy dodany został ustęp 3 w § 3 w brzmieniu: „Równolegle  z realizacją zadań określonych w ust. 2 przedmiot darowizny może być wykorzystywany na inne cele.” Tym samym umożliwiono Gminie prowadzenie w obiekcie przy ul. Niepodległości 16, także innych zadań, niż te które wynikają wprost z porozumienia.
 4. W § 3 w treści ust. 5 (poprzednio jako ust. 3) nastąpiła poprawka redakcyjna.  W miejsce słów: „z przejęciem prawa własności przedmiotowej nieruchomości”, wprowadzono „z przekazaniem w drodze darowizny przedmiotowej nieruchomości”. Jest to ujednolicenie formuły używanej w pozostałej części porozumienia.
 5. Rozstrzygnięto kwestię dotyczącą trybu i konsekwencji rozwiązania porozumienia. Dotychczasowe zapisy nie okazały się dość precyzyjne. Nie rozdzielały dostatecznie spraw związanych z nieruchomościami oraz kwestii dalszego prowadzenia zadania oświatowego. Głównym problemem był ewentualny zwrot nakładów poniesionych przez Gminę w przypadku budowy sali gimnastycznej, a także sprawa własności sali gimnastycznej. Wychodząc naprzeciw powyższym kwestiom, uzgodnione zostały następujące zapisy:
  1. Dotychczasowy § 6 podzielono na ustępy. W dodanym ustępie 2, stwierdzono, iż: „W przypadku rozwiązania porozumienia sala gimnastyczna, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie własność Gminy”.
  2. W przypadku rozwiązania porozumienia z inicjatywy Powiatu,
   tj. w przypadku, gdy samorząd powiatowy podejmie decyzję, że własne zadanie oświatowe będzie realizował samodzielnie, wiążący będzie dodany ust. 3 w § 6: „W przypadku rozwiązania porozumienia przez Powiat, Powiat zwróci udokumentowane nakłady na budowę sali oraz remonty z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.”. Zastrzeżenie dotyczy sytuacji, gdy Powiat wypowie Gminie porozumienie z powodu nierealizowania przez Gminę określonych w porozumieniu zadań.
  3. Z inicjatywy Powiatu wzmocniono zapis części dotychczasowego ust. 2
   w § 3 („Przeznaczenie nieruchomości na inny cel, bez uprzedniej zgody Powiatu, spowoduje odwołanie darowizny”) poprzez wyodrębnienie tej kwestii w odrębny ust. 4. w następującym brzmieniu: „W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cele określone w ust. 2 związane  z prowadzeniem przekazanego zadania, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Powiat zastrzega sobie prawo do odwołania darowizny.”
  4. W związku z tym, iż głównym tematem porozumienia są zadania oświatowe, w przypadku rozwiązania porozumienia należy zachować możliwość ciągłości nauki dla uczniów, którzy będą się uczyli w budynku przy ul. Niepodległości 16. Zarówno w liceum, jak i w gimnazjum obowiązuje trzyletni cykl kształcenia. Rozwiązaniem, które zostało obopólnie przyjęte zarówno przez stronę gminną i powiatową, jest więc przyjęcie zapisu o 36-miesięcznym trybie wypowiedzenia, zamiast dotychczasowego 12-miesięcznego. Brak regulacji w tym zakresie może spowodować w konsekwencji problemy dotyczące koniecznej relokacji uczniów, nawet w trakcie roku szkolnego.

Treść porozumienia w wersji przedłożonej w niniejszej uchwale, została przyjęta przez Radę Powiatu Gryfińskiego na sesji w dniu 21.02.2008 r. Aby porozumienie mogło być podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gryfińskiego, niezbędne jest zaakceptowanie poprawionej wersji porozumienia przez Radę Miejską w Gryfinie. Konieczne staje się przyjęcie tej uchwały przed innymi uchwałami oświatowymi, gdyż po jej przyjęciu możliwe jest podpisanie porozumienia przez organy wykonawcze w trakcie sesji, tak aby można było podjąć na jego podstawie uchwały dotyczące utworzenia Gimnazjum przy ul. Niepodległości, a następnie włączenia go w Zespół Szkół, a także uchwały związane z obwodami szkół.

Sporządził:
Piotr Romanicz