Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/190/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej

UCHWAŁA NR XXI/190/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz..1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 1218 / oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6, art. 68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej gminne pomieszczenia o powierzchni 42,51 m2 w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej wraz ze sprzedażą udziału 1248/10000 części w działce gruntu nr 14/72, na której znajduje się budynek.
  2. W wyniku sprzedaży pomieszczeń ulegnie powiększeniu powierzchnia dotychczasowego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej, którego właścicielem jest najemca pomieszczeń.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości nabywanej przez najemcę przy jednoczesnej wpłacie całej ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Pani Marianna Smolarek jest właścicielką lokalu mieszkalnego nr 5, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 75,50 m2 usytuowanego dwupoziomowo( parter, poddasze), w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej.
Lokal nabyła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa aktem notarialnym Rep.A 6517/1993 dnia 1 marca 1993r. Nad lokalem ( na poddaszu) stanowiącym własność p. Smolarek znajdują się dwa pomieszczenia gminne o powierzchni 42,51m2, które wcześniej były częścią składową gminnego lokalu mieszkalnego nr 9.  Na podstawie umowy najmu z dnia 13 października 2004r. p. Smolarek stała się najemcą tych pomieszczeń. Znajdują się one na poddaszu budynku i przylegają bezpośrednio do pokoju, który stanowi część składową już posiadanego przez p. Smolarek lokalu mieszkalnego nr 5. Pomieszczenia te nie mogą być zagospodarowane, jako odrębne nieruchomości.
W/w wystąpiła o sprzedaż wynajmowanych pomieszczeń. O sprzedane pomieszczenia zostanie powiększony wyodrębniony lokal mieszkalny nr 5, który będzie składał się z pięciu pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni użytkowej 118,01m2.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec