Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/192/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II

UCHWAŁA NR XXI/192/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601;  z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 201/7 o pow. około 250 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem działki 201/6, co wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania, obowiązującego dla tego terenu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 201/7 o pow. 0,41 ha, położona w obrębie Wełtyń II, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – rejon Wełtyń II, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXII/294/2000 z dnia 21 września 2000 r., przeznaczona jest w części:

  • pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1),
  • ulice lokalne dwukierunkowe (KL01 i KL02),
  • ulicę pieszojezdną – obszar placu (KDp03),
  • teren zielony – szpaler drzew wzdłuż komunikacji (ZS1),
  • pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (Z.MJ.1).

Państwo Aldona i Andrzej Mojsak, współwłaściciele działki nr 201/6 o pow. 0,30 ha, wystąpili o nabycie części działki gminnej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (Z.MJ.1), w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, co umożliwi jej zagospodarowanie zgodnie z dyspozycją planu. Biorąc pod uwagę ustalenia planu, które określają granice dla poszczególnych funkcji i likwidują istniejące granice działek, zasadne jest zbycie przedmiotowego terenu na rzecz wnioskodawców, ponieważ wydzielona zgodnie z dyspozycją planu część działki gminnej, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (Z.MJ.1), o pow. około 250 m2 (5mx50m), nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
W związku z powyższym proponuję część działki gminnej, położonej  w symbolu Z.MJ.1 przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Współwłaściciele pokryją całość kosztów związanych z przygotowaniem terenu do zbycia a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w 2008 roku.

Sporządziła:
J. Woldańska