Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/184/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino

UCHWAŁA NR XXI/184/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gardno i obrębie Drzenin, w rejonie planowanego zjazdu z drogi ekspresowej S-3.
 2. Granicę obszaru objętego projektem planu miejscowego, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW.
  Na obszarze opracowania planu występują tereny o funkcji rolnej oraz komunikacji – drogi wojewódzkie oraz droga powiatowa a także drogi dojazdowe do pól.
   
 2.  ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.
  Teren ten jest wolny od zabudowy i w związku z tym wskazane jest ustanowienie zasad zabudowy przyszłych terenów inwestycyjnych.
   
 3. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
  Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. W granicach przedmiotowego obszaru występują obszary wymagające szczególnej ochrony a działania inwestycyjne będące potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym.
   
 4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW.
  W granicach przedmiotowego obszaru nie występują obiekty objęte opieką konserwatorską. Na terenie zlokalizowane są niemniej jednak strefy ochrony archeologicznej.
   
 5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
  Obszar planu nie wiąże się z koniecznością specjalnego rozstrzygania z zakresu kształtowania przestrzeni publicznych.
   
 6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
  Indywidualne postępowanie w zakresie ustalania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania jest wykluczone na terenach oddalonych od istniejącej zabudowy. W sytuacji braku sąsiedztwa terenów zainwestowanych, brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie skutkowałoby brakiem możliwości inwestowania.
   
 7. ZASADY SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.
  W obszarze występuje podział nieruchomości, który w przypadku jego zachowania utrudniłby racjonalne rozwiązania przestrzenne. Zatem konieczne będą ustalenia dotyczące innego sposobu podziału nieruchomości.
   
 8. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.
  Obszar planu ma wykształcony podstawowy układ komunikacyjny oparty na istniejących drogach wojewódzkich nr 119 i 120 oraz drodze powiatowej nr 1351Z a także planowanej drodze ekspresowej S-3. Rozstrzygnięcia wymaga jednak układ dróg dojazdowych i wewnętrznych dla planowanych terenów inwestycyjnych.
   
 9. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.
  Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów w tym rejonie oraz pozwoli na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.
   
 10. SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.
  Urbanizacja poszczególnych obszarów, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.
   
 11. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
  Zgodnie z określonymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" można założyć, że znaczna część terenów objętych niniejszym planem miejscowym zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej.

sporządził:
Krzysztof Czosnowski