Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/193/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

    

UCHWAŁA NR XXI/193/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, poz. Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz z art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych ( Dz.U. z 2003 r. nr 84 poz. 774; z 2004 r. Nr 4 poz. 27; Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 132 poz. 1111, Nr 178 poz. 1479; z 2007 r. Nr 50 poz. 331, Nr 192 poz. 1380) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie lokalizację salonu gier na automatach w lokalu użytkowym położonym w Gryfinie, przy ulicy Sportowej 2, wskazaną przez JOY-POL Spółkę z o.o. z siedzibą w Raciborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U z a s a d n i e n i e

JOY – POL Spółka. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, zwróciła się o wydanie opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ulicy Sportowej 2 w Gryfinie.
Obowiązek uzyskania opinii rady gminy o lokalizacji ośrodka gier wynika z art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych powinien zawierać opinię rady gminy o lokalizacji ośrodka gier. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy ośrodkiem gier jest między innymi salon gier na automatach, prowadzony w wydzielonym miejscu, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 15 do 70 sztuk. W lokalu objętym wnioskiem, Spółka JOY – POL, zamierza zainstalować 40 automatów. Budynek, w którym planowane jest uruchomienie salonu gier, zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie oraz kompleksu obiektów sportowych, na których codziennie do późnych godzin popołudniowych, gryfińskie kluby sportowe takie między innymi jak: Gryfiński Klub Sportowy DELF, Uczniowski Klub Sportowy Energetyk Junior Gryfino, Międzyszkolny Klub Sportowy HERMES oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, że funkcjonowanie salonu gier na automatach we wnioskowanym lokalu, może negatywnie oddziaływać na sąsiadującą z nim szkołę oraz obiekty sportowe, proponuję wyrażenie negatywnej opinii do przedmiotowego wniosku.

Sporządziła:
T.Drążek