Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/185/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe

UCHWAŁA NR XXI/185/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1757) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Wełtyń, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XIV/195/03 z dnia 30 października 2003 r (publikacja: Dz.U.W.Z. Nr 108 z dnia 27 listopada 2003 r, poz. 1821)
 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW.
  Stan istniejący użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w obszarze przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej. Na obszarze opracowania planu głównie występują tereny o funkcji rolnej oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
   
 2.  ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.
  W dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych o charakterze ogólnym brak było stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego. Obszar planu miejscowego w części jest wolny od zabudowy i w związku z tym wskazane jest ustanowienie zasad zabudowy przyszłych terenów inwestycyjnych. Rozstrzyganie w tym zakresie w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych jest możliwe, aczkolwiek taki sposób kształtowania przestrzeni nie zapewnia pożądanej spójności podejmowanych decyzji w dłuższym horyzoncie czasowym. Ponadto, w kontekście lokalizowania obejścia drogowego miejscowości ustalenie zasad kształtowania ładu przestrzennego wydaje się ze wszech miar konieczne.
   
 3. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
  Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. W granicach przedmiotowego obszaru wprawdzie nie występują obiekty wymagające szczególnej ochrony, niemniej jednak jakiekolwiek działania inwestycyjne są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tych względów wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym.
   
 4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW.
  W granicach przedmiotowego obszaru wprawdzie nie występują obiekty objęte opieką konserwatorską, niemniej jednak właściwe ukształtowanie przestrzenne obszaru planu może mieć znaczenie z punktu widzenia warunków ekspozycji dla zachowanego historycznego układu zabudowy miejscowości.
   
 5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
  Fragment obszaru planu położony jest na północ od drogi wojewódzkiej nr 120 (ul. Gryfińska) miejscowości Wełtyń eksponowanej od strony wjazdu z kierunku zachodniego od strony Gryfina jak również od strony wjazdu z kierunku wschodniego (od strony Gardna). Sposób ukształtowania panoramy miejscowości z tych dwóch kierunków ma duże znaczenie dla ogólnego wizerunku miejscowości Wełtyń.
  Zakładane wykorzystanie terenu będzie niewątpliwie związane z jego publiczną penetracją. Zatem analiza zagadnień z zakresu przestrzeni publicznych jest konieczna, a właściwe ukształtowanie tych przestrzeni jest osiągalne jedynie poprzez stosowne ustalenia w planie miejscowym.
   
 6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
  Ustalanie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania może odbywać się w trybie postępowania administracyjnego na wniosek strony zainteresowanej. Aby było możliwe ustalenie warunków zabudowy lub zlokalizowana inwestycja celu publicznego muszą być spełnione określone przesłanki a samo postępowanie administracyjne, w każdym przypadku, jest tak samo czasochłonne a odpowiedź o możliwości zlokalizowania danej inwestycji uzyskuje się po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji. Taki stan prawny nie jest sprzyjający inwestowaniu. Indywidualne postępowanie w zakresie ustalania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania jest wykluczone na terenach oddalonych od istniejącej zabudowy. W sytuacji braku sąsiedztwa terenów zainwestowanych, brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie skutkowałoby poważnym zahamowaniem inwestowania na działkach nie graniczących z nieruchomościami zabudowanymi.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju, co w sytuacji rozstrzygania o zagospodarowaniu terenów w trybie administracyjnych decyzji nie zawsze jest możliwe.
   
 7. ZASADY SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.
  W obszarze występuje podział nieruchomości, który w przypadku jego zachowania utrudniłby racjonalne rozwiązania przestrzenne. Zatem konieczne będą scalenia oraz ustalenia dotyczące innego sposobu podziału nieruchomości.
   
 8. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.
  Najistotniejszym elementem wymagającym rozstrzygnięcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będzie opracowanie układu komunikacyjnego, który pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości Wełtyń. Niezbędne będą także uzupełniające rozwiązania komunikacyjne w północnej części miejscowości, w szczególności powiązanie tego rejonu z obecnie planowanym nowym przebiegiem obejścia drogowego miejscowości Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 a także w rejonie nowych terenów inwestycyjnych na północ od ulicy Gryfińskiej .
   
 9. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.
  Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów w tej części miejscowości oraz pozwoli na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.
   
 10. SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.
  Zagospodarowywanie terenów zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.
   
 11. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
  Zgodnie z określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” można założyć, że część terenów objętych niniejszym planem miejscowym zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej.

sporządziła:
Helena Bobrowicz