Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/189/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE dnia 29 lutego 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku wielolokalowym w Gryfinie – ul. 1 Maja 15

    

UCHWAŁA NR XXI/189/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku wielolokalowym w Gryfinie – ul. 1 Maja 15.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz..1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 1218 / oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6, art. 68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej gminne pomieszczenia o powierzchni 37,02 m2 w budynku przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 30/1000 części w działce gruntu nr 184, na której znajduje się budynek.
  2. W wyniku sprzedaży pomieszczeń ulegnie powiększeniu powierzchnia dotychczasowego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie, którego właścicielem jest najemca pomieszczeń.

§ 2. Wyraża się zgodę na zaliczenie nakładów związanych z adaptacją pomieszczeń z powierzchni strychowej budynku nr 15 przy ul. 1 Maja w Gryfinie na poczet ceny ich sprzedaży.

§ 3. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości nabywanej przez najemcę przy jednoczesnej wpłacie całej ceny sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Grażyna i Jan Jarosz będąc najemcami gminnego lokalu mieszkalnego nr 9, składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni użytkowej 38,90 m2 w budynku przy ul.1 Maja 15 w Gryfinie, uzyskali od Gminy zgodę na adaptację we własnym zakresie i na własny koszt części powierzchni strychowej na cele mieszkalne.
Aktem notarialnym Rep. A 310/1990 dnia 21 lutego 1990 roku wykupili, jako najemcy lokal nr 9. Przed zakończeniem adaptacji dokonali darowizny lokalu na rzecz syna – Radosława Jarosz ( akt notarialny Rep.A 7625/2000 z dnia 28 listopada 2000r.). Po zakończeniu adaptacji najemcą pomieszczeń stał się Radosław Jarosz.
W wyniku dokonanej adaptacji w wyodrębnionym lokalu nr 9 powiększono kuchnię , dobudowano pokój, podzielono istniejący pokój na dwa pokoje, z czego jeden został powiększony o powierzchnię części strychu. Obecnie lokal nr 9 składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i spiżarki o powierzchni użytkowej 75,92 m2.
W ramach dokonanej adaptacji oraz poczynionych zmian nie został utworzony nowy samodzielny lokal mieszkalny. Wobec powyższego powstałe pomieszczenia nie mogą być zagospodarowane, jako odrębne nieruchomości.
Pan Radosław Jarosz wystąpił z wnioskiem o sprzedaż pomieszczeń o powierzchni 33,66 m2 oraz spiżarki o powierzchni 3,36 m2, która wchodzi w skład lokalu nr 9. Sprzedaż pomieszczeń doprowadzi do ujednolicenia tytułu prawnego do lokalu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec