Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/194/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XXI/194/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, poz. Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz z art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7a, ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino, przeznaczonych na inne cele niż mieszkalne, na okres dłuższy niż 3 lata ale nie przekraczający lat 10 oraz zawierania kolejnych umów.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, po wyrażeniu pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie, do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę,

§ 3.

  1. Wyboru dzierżawcy lub najemcy gminnej nieruchomości dokonuje się w drodze pisemnego konkursu ofert lub przetargu, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu.
  2. Wyboru procedury wyłonienia dzierżawcy lub najemcy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zawarcia kolejnej umowy bądź przedłużenia okresu obowiązywania zawartej umowy na dalsze lata, z dotychczasowym dzierżawcą gminnych nieruchomości gruntowych, wykorzystywanych na cele rolne, ogródki przydomowe, parkingi, składy i ogródki gastronomiczne oraz nieruchomości zajętych pod reklamy, garaże i pawilony handlowe, wzniesione ze środków własnych dzierżawców, do czasu ich przeznaczenia na cele przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich zapotrzebowania na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy, dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, o ile dzierżawca wywiązał się ze wszystkich nałożonych na niego obowiązków, z pominięciem trybów określonych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Zawarcia kolejnej umowy bądź przedłużenia okresu obowiązywania zawartej umowy na dalsze lata, z dotychczasowym najemcą gminnych lokali i budynków użytkowych, do czasu ich przeznaczenia na cele przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich zapotrzebowania na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy, dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, o ile najemca wywiązał się ze wszystkich nałożonych na niego obowiązków, z pominięciem trybów określonych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 6. Zasady określone w § 4 i § 5 niniejszej uchwały, nie dotyczą nieruchomości objętych uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie Nr: XLI/ 523/05, XLI/ 524/05, XLI/ 525/05 i XLI/ 526/05 z dnia 29 września 2005 r.

§ 7. W stosunku do nieruchomości, wydzierżawionych i wynajętych na zasadach określonych w niniejszej uchwale, stosuje się stawki czynszów dzierżawy i najmu, wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy, należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
W dniu 22 października 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła zmianę wyżej cytowanego przepisu ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowelizacją, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sposób znaczący zmieniła szereg procedur związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.
Do czasu określenia przez radę gminy zasad wydzierżawiania i wynajmowania gminnych nieruchomości, Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za jej zgodą.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. w tut. Urzędzie na czas oznaczony do 3 lat, zawartych było łącznie 559 umów dzierżaw i najmów, w tym:

535 umów dzierżaw  
pod garażami: 354
pod ogródkami przydomowymi:  58
pod pawilonami handlowymi: 20
pod ogródkami gastronomicznymi: 12
pod reklamami: 5
na cele składowe: 12
pod parkingi: 3
gruntów wykorzystywanych na cele rolne: 71

 

oraz 24 umowy najmu:  
na lokale użytkowe: 9
na budynki: 9
na garaże: 6

Większość ww. umów jest zawierana każdorazowo na okres 1 roku, jednakże łączny czas dysponowania nieruchomościami przez dzierżawców i najemców, przekracza okres lat 3.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, na przedłużenie każdej z tych umów zgodę winna wyrazić Rada Miejska w drodze uchwały, co w rzeczywistości sprowadziłoby się do konieczności podjęcia 559 uchwał w tym przedmiocie.
Zasada jest, że, dzierżawca lub najemca gminnej nieruchomości winien być wyłoniony w drodze przetargu. W związku z tym, że w/w grunty, lokale i budynki są użytkowane przez dotychczasowych dzierżawców i najemców od wielu lat, którzy w wielu przypadkach dokonali na majątku gminy niezbędnych nakładów ulepszających jego stan, zasadnym jest, umożliwienie im korzystania z nieruchomości gminnych do czasu ich przeznaczenia na cele przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich zapotrzebowania na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy.

Jednocześnie w związku z tym, że część nieruchomości gminnych, uchwałami Nr: XLI/ 523/05, XLI/ 524/05, XLI/ 525/05 i XLI/ 526/05 z dnia 29 września 2005 r., Rada Miejska w Gryfinie oddała w drodze bezprzetargowej, w najem i dzierżawę dotychczasowym najemcom i dzierżawcom, na czas oznaczony 5 lat tj. do dnia 31.10.2010 r., z zamiarem trwałego rozdysponowania tych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego po tym okresie, celowym jest nie obejmowanie ich zasadami ustalonymi w niniejszej uchwale.
W związku z powyższym, dla sprawnego gospodarowania mieniem gminnym  w świetle obowiązujących w dniu dzisiejszym przepisów prawa, niezbędnym jest ustalenie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gminnych nieruchomości przez Radę Miejską.

Sporządziła:
T.Drążek