Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/186/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski

    

UCHWAŁA NR XXI/186/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przystąpić do:
  • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gryfino 3 dla obszaru ograniczonego od wschodu terenami kolejowymi, od południa ulicą Armii Krajowej, od zachodu ulicą Bolesława Chrobrego, od północy ulicą Grunwaldzką.
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Gryfino - rejon Stare Miasto 1 zatwierdzonego uchwałą: Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Stare Miasto 2 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 55 poz. 1638 z dnia 24.12.2001 r.);
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Gryfino - rejon Stare Miasto 2 zatwierdzonego uchwałą: Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Stare Miasto 2 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 55 poz. 1639 z dnia 24.12.2001 r.);
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego: obszar I położony w rejonie ul. Łokietka i obszar II położony w rejonie ul. Czechosłowackiej, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLVII/602/02 z dnia 27.06.1990 r.; ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54 poz.1203 z dnia 16.07.2002 r.)
 2. Granicę obszaru objętego projektem planu miejscowego, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW.
  Stan istniejący użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w obszarze przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej. Dla obszaru charakterystyczna jest różnorodność funkcji. Można wyróżnić tereny o skoncentrowanej funkcji mieszkaniowej, tereny o skoncentrowanej funkcji usługowej, tereny przemysłu i składów, system zieleni, tereny infrastruktury technicznej i drogi główne. Są to funkcje często wzajemnie kolidujące, dlatego niezbędne jest opracowanie takich rozwiązań przestrzennych, które eliminowały by lub w istotny sposób łagodziły ujemne skutki wzajemnego oddziaływania. Na części obszaru znajduje się Park Miejski zajmujący powierzchnię ponad 6 hektarów wymagający waloryzacji.
   
 2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.
  W dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych o charakterze ogólnym brak było stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego. Obszar planu miejscowego w części obejmuje Park Miejski, w obrębie którego występują obszary zdegradowane, wymagające rewaloryzacji przestrzeni. Wskazane jest rozstrzygnięcie w zakresie kształtowania elementów systemu zieleni miejskiej, w tym prowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych w jego obszarze, z uwzględnieniem rozbudowy zieleni oraz systemu komunikacji pieszej oraz budowy obiektów małej architektury.
  Obszar zabudowy mieszkaniowej, w przeważającej części zainwestowany, wymaga ustanowienia zasad uzupełniania tej zabudowy. Natomiast tereny o skoncentrowanej funkcji usługowej, tereny przemysłu i składów także w przeważającej części zainwestowane, w związku z tym wskazane jest ustanowienie zasad, które pozwoliłyby na uporządkowanie przestrzenne terenów inwestycyjnych. Dla części obszaru rozstrzyganie w tym zakresie odbywało się w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych jednakże kształtowanie polityki przestrzennej gminy zasadniczo zastrzeżone jest dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
   
 3. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
  Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. Obszar przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w strefie „W III” - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz w granicach obszaru o wartościach zabytkowych - terenu Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków w roku 1955 pod numerem 73. W granicach przedmiotowego obszaru występuje teren zieleni ogólnodostępnej – park miejski, obiekty wymagające szczególnej ochrony tj. mury staromiejskie i Baszta Bańska, dla których jakiekolwiek działania inwestycyjne są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tych względów wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym.
   
 4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW.
  W granicach przedmiotowego obszaru występują obiekty objęte opieką konserwatorską. Należą do nich między innymi mury staromiejskie i Baszta Bańska. Właściwe ukształtowanie przestrzenne obszaru planu będzie miało znaczenie z punktu widzenia warunków ekspozycji dla obiektów zabytkowych a wprowadzenie stosownych zapisów do planu miejscowego w tym zakresie będzie sprzyjało poszanowaniu dziedzictwa kulturowego.
   
 5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
  Fragment obszaru planu położony jest w centralnej części miasta eksponowanej zarówno od strony wjazdu do Gryfina z kierunku południowego (od strony Chojny) jak również od strony wjazdu z kierunku północnego (od strony Szczecina). Sposób ukształtowania panoramy miasta z tych dwóch kierunków ma duże znaczenie dla ogólnego wizerunku miasta Gryfina.
  Zakładane wykorzystanie terenu będzie niewątpliwie związane z jego publiczną penetracją. W granicach samego obszaru planu występują przestrzenie o charakterze publicznym takie jak Park Miejski, dworzec kolejowy i autobusowy, wschodni rejon Starego Miasta. Zatem, analiza zagadnień z zakresu przestrzeni publicznych jest konieczna, a właściwe ukształtowanie tych przestrzeni jest osiągalne jedynie poprzez stosowne ustalenia w planie miejscowym.
   
 6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
  Ustalanie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania może odbywać się w trybie postępowania administracyjnego na wniosek strony zainteresowanej. Aby było możliwe ustalenie warunków zabudowy lub zlokalizowana inwestycja celu publicznego muszą być spełnione określone przesłanki a samo postępowanie administracyjne, w każdym przypadku, jest tak samo czasochłonne a odpowiedź o możliwości zlokalizowania danej inwestycji uzyskuje się po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji. Taki stan prawny nie jest sprzyjający inwestowaniu.
  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju, co w sytuacji rozstrzygania o zagospodarowaniu terenów w trybie administracyjnych decyzji nie zawsze jest możliwe.
   
 7. ZASADY SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.
  Na terenie przedmiotowego planu niezbędne będzie ustalenie aktualnych zasad parcelacji terenów.
   
 8. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.
  Obszar planu ma utrwalony układ komunikacyjny, niezbędne będą uzupełniające rozwiązania w tym zakresie.
   
 9. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.
  Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów w tej części miasta oraz pozwoli na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.
   
 10. SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.
  Zagospodarowywanie terenów zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.
   
 11. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
  Zgodnie z określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” można założyć, że część terenów objętych niniejszym planem miejscowym zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej.

sporządziła:
Helena Bobrowicz